Premi als millors treballs científics

Premis del Consell Social als millors treballs científics derivats d’una tesi doctoral llegida a la Universitat.

20a Edició OBERTA


A la Universitat considerem els programes de doctorat com un dels seus actius més importants. La formació que s'hi assoleix ha de servir tant per millorar el coneixement sobre la realitat que ens envolta i per iniciar i potenciar una recerca d'elevada qualitat com per retornar a la societat uns coneixements adquirits.

 Un element clau per valorar la qualitat dels programes de doctorat esmentats són les publicacions i, en concret, els articles derivats de les tesis doctorals associades a cada programa. El premi està dotat amb 5.000 € en cadascuna de les dues modalitats. A criteri del jurat, es pot atorgar un accèssit dotat amb 2.000 €, per a cada un dels premis. Aquests imports estan subjectes a la normativa fiscal vigent.

​​​​​​Consulta les distincions concedides en les edicions anteriors.
Els objectius dels premis són:
 • Impulsar la imatge dels estudis de doctorat de la Universitat.
 • Destacar el doble vessant de recerca i desenvolupament de qualitat originada als programes de doctorat.
 • Donar a conèixer l'R+D de qualitat generada.
 • Mantenir un contacte més fluid amb els doctors de la Universitat, que permeti estrènyer les relacions de recerca i de transferència de coneixements en benefici mutu.
En aquesta línia, i per reconèixer la dedicació a l'estudi i a la recerca, i per estimular la producció científica i la transferència de coneixements a la societat, hem instituït els premis als millors treballs científics derivats d'una tesi doctoral llegida a la Universitat. Els convocats ara tenen dues modalitats:
 • Premi José Manuel Blecua al millor article publicat en una revista reconeguda, derivat de tesis doctorals llegides a la Universitat els últims cinc anys, des de l'1 de gener del 2019 fins al 31 de desembre del 2023, en l'àmbit d'humanitats i ciències socials.
 • Premi Ramon Margalef al millor article publicat en una revista reconeguda, derivat de tesis doctorals llegides a la Universitat els últims cinc anys, des de l'1 de gener del 2019 fins al 31 de desembre del 2023, en l'àmbit de ciències experimentals i de la salut.
S'hi poden presentar tots els doctors que compleixin els requisits següents:
 1. Haver llegit i defensat públicament la tesi doctoral a la Universitat durant els últims cinc anys, des de l'1 de gener del 2019 fins al 31 de desembre del 2023.
 2. Haver publicat un article en una revista científica reconeguda, derivat de la tesi doctoral.
 3. Haver fet constar, en l'article, la filiació a la Universitat.
En el cas d'articles signats per més d'un autor o autora, ha de quedar clara l'aportació qualificada de la persona candidata.​​​​

Bases
Cada sol·licitant pot presentar un únic article a la convocatòria, i s'hi poden tornar a presentar articles que en edicions anteriors no s'hagin premiat. Per participar-hi cal presentar la documentació següent:
 • El full d'inscripció:  
 • Còpia de l'article.
 • Breu currículum de l'aspirant.
 • Per a la tramesa de la documentació, cal seguir les indicacions que s'indiquen posteriorment.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 14 de juny del 2024.
El jurat encarregat d'atorgar el Premi està format per:
 • El rector o rectora i el president o presidenta del Consell Social, que el presideixen.
 • El vicerector o vicerectora de Recerca, que actua com a vicepresident o vicepresidenta.
 • Quatre membres doctors de la Universitat per a cada modalitat dels premis.
 • Tres membres del Consell Social de la Universitat. 
La Universitat, a proposta del vicerector o vicerectora de Recerca, mitjançant la Comissió de Doctorat i el Ple del Consell Social, proposen els membres que han de formar part dels jurats respectius. Es deixa a criteri dels dos òrgans col·legiats la decisió sobre si els membres del jurat, per a cada modalitat del premi, han de ser els mateixos o diferents, com també la possibilitat d'ampliar el nombre de membres en alguna de les modalitats del premi. La resolució que emeti el jurat és inapel·lable. Actua com a secretari o secretària del jurat el secretari o secretària del Consell Social.

El jurat del premi decideix els criteris de valoració de cada una de les modalitats, prioritzant en qualsevol cas l'originalitat i innovació. S'entén per revista científica reconeguda aquella que forma part de les bases de dades habituals (principalment SCI, SSCI, ARHS, Econlit, etc.), com també les recollides en els llistats elaborats pel CONACIT-Generalitat de Catalunya.
Per optar als premis José Manuel Blecua i Ramon Margalef els candidats han d'aportar necessàriament les dades següents:
 • Nom i cognoms.
 • DNI.
 • Adreça postal i electrònica.
 • Any de la lectura de la tesi a la Universitat.
 • Facultat on s'ha cursat el doctorat.
 • Títol de la tesi doctoral i nom dels directors.
 • Títol de l'article que presenta.
 • Autors i coautors de la publicació.
 • Revista on s'ha publicat l'article.
 • Any de publicació.
 • Fitxer en format PDF amb l'article i indicació, si escau, de l'URL on es pot trobar.
 • Exemplar actualitzat en format PDF del currículum del candidat o candidata, o indicació de l'existència a l'aplicació GREC de la Universitat.
 • Justificació de l'aportació qualificada del candidat o candidata (en el cas d'articles en coautoria). El jurat es reserva la possibilitat de demanar la informació complementària que consideri oportuna.
 • Breu descripció del mèrit i l'aportació.
Les dades i la documentació s'han de presentar per un d'aquests mitjans:
 • En línia, mitjançant els formularis disponibles en aquesta pàgina, menú de l'esquerra, apartat «Formularis».
 • Per escrit. En aquest cas la documentació s'ha de presentar al registre de la Universitat, adreçada al Consell Social.