Organització

 • President:
  • Joan Corominas Guerin
 • Membres nomenats pel Govern de la Generalitat:
  • Joan Mora Bosch
  • Isolda Ventura Arasanz​​​​​​
 • ​​​​​​Membres nomenats pel Parlament de Catalunya:
  • Jordi Domingo Garcia-Milà
  • Juan Ignacio Jorquera Nieto
 • Representació de les organitzacions empresarials:
  • Núria Aymerich Rocavert
  • Mireia Cammany Dorr (membre convidada)
 • Representació de les organitzacions sindicals de treballadors:
  • David Fernández Monge
  • Carlos de Pablo Torrecilla (membre convidat)
 • Representació de l'Ajuntament de Barcelona​​​​​​​: ​​​​​​​
  • Sara Berbel Sánchez
 • Representació dels antics alumnes:
  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Antoni Esteve Cruella
 • Membres nats: ​​​​​​​
  • Joan Guàrdia Olmos, rector
  • Marina Solé Català, secretària general
  • Glòria Matalí Costa, gerenta
 • Representació del personal docent i investigador: ​​​​​​​
  • Ernest Abadal Falgueras
 • Representació del personal de gestió i d'administració i serveis​​​​​​​:
  • Ramon Seminago Fabian
 • Representació dels estudiants: ​​​​​​​​​​​​​​
  • Jan Butí Lozano
 • Secretari:​​​​​​​
  • Miquel Amorós i March
​​​​
 • Acadèmica:
  • Núria Aymerich Rocavert, presidenta 
  • Jan Butí Lozano
  • Joan Corominas Guerin​​​​​​
  • Carlos de Pablo Torrecilla
  • Juan Ignacio Jorquera Nieto
​​​​
 • Econòmica:
  • Joan Corominas Guerin​​​​​​, president
  • Jordi Domingo Garcia-Milà
  • Mireia Cammany Dorr
  • Glòria Matalí Costa
  • Ramon Seminago Fabian
​​​​​​
 • Recerca i Transferència:
  • Antoni Esteve Cruella, president
  • Ernest Abadal Falgueras
  • Joan Corominas,
  • David Fernández Monge
  • Joan Mora Bosch
 • Patrons de la Fundació Bosch i Gimpera:
  • Joan Corominas Guerin
  • Antoni Esteve Cruella
  • Joan Mora Bosch
 • Patrons de la Fundació Parc Científic de Barcelona:
  • Isabel Amat Riera
  • Joan Corominas
  • Juan Ignacio Jorquera Nieto
  • Fina Lladós Canela
 • Patrons de la Fundació Institut de Formació Contínua IL3:
  • Joan Corominas
  • Núria Aymerich Rocavert
  • Isolda Ventura Arasanz
 • Patrons de la Fundació Josep Finestres:
  • Joan Corominas
  • Núria Aymerich Rocavert
  • David Fernández Monge
 • Patrons de la Fundació Agustí Pedro i Pons:
  • Joan Corominas
 • Patró de la Fundació Guasch Coranty:
  • ​​​​​​​Joan Corominas
 • Patrons de la Fundació Montcelimar:
  • Joan Corominas
  • Joan Mora Bosch
 • Patrons ​​​​​​​de la Fundació Solidaritat:
  • Núria Aymerich
  • Joan Corominas
  • Isolda Ventura Arasanz
 • Cultura Innovadora i Científica SL:
  • Joan Corominas​​​​​​​
 • ​​​​​​​Representants a l'Agència de Postgrau:
  • Núria Aymerich
  • Miquel Amorós March
 • Representants a l'Agència de Polítiques i de Qualitat:
  • Núria Aymerich
  • Miquel Amorós March
 • ​​​​​​​Membres de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya:
  • Joan Corominas
  • Núria Aymerich
 • Membre de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya:
  • Joan Corominas​​​​​​​
 • Representant al Consell Municipal de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona:
  • ​​​​​​Joan Corominas
 • Representant al Consell d'Habitatge social Ajuntament de Barcelona:
  • Núria Aymerich​​​​​​​
 • Funcions del Ple delegades a la Comissió Acadèmica:
  • Aprovació de les propostes d'aprovació i modificació de plans d'estudis d'ensenyaments oficials.
  • Aprovació de les memòries d'acreditació dels ensenyaments universitaris.
  • Aprovació de les propostes de normativa acadèmica excepte la normativa de permanència.
  • Aprovació de la distribució de les beques de col·laboració.
 • ​​​​Funcions del Ple delegades a la Comissió de Recerca:
  • Aprovació dels informes previs al Consell de Govern sobre la constitució de les empreses de base tecnològica.
 • ​​​​Funcions del Ple delegades a la Comissió Econòmica:
  • Autorització dels expedients de despesa quan superin la quantia establerta en aquestes bases, en import anual o pluriennal (articles 29, 30, 56 i 57 de les Bases d'execució del pressupost).
  • Autorització de les modificacions de crèdit d'acord amb el que s'estableix en aquestes bases (articles 8, 9.5.c, 10.1 i 11.4 de les Bases d'execució del pressupost).
  • Aprovació de les tarifes per prestació de serveis generals i tècnics a la comunitat universitària i a tercers (article 16 de les Bases d'execució del pressupost).
  • Aprovació dels preus públics dels estudis que no comporten l'obtenció d'un títol oficial (article 19 de les Bases d'execució del pressupost) i exercici d'aquelles competències que el Decret de preus per a la prestació de serveis acadèmics de les universitats catalanes assigna al Consell Social. L'Agència de Postgrau té delegada la competència d'aprovar el preu dels programes si aquest preu és igual o inferior als 200 €/crèdit.
  • Informació de les operacions de crèdit amb entitats financeres a llarg termini i atenció de les necessitats transitòries de tresoreria i les operacions individualitzades de préstecs i bestretes de les administracions públiques que siguin superiors als 300.000 € (article 41 de les Bases d'execució del pressupost)
  • Aprovació del reglament de les unitats de la Universitat amb règim d'autonomia econòmica (article 62 de les Bases d'execució del pressupost).
  • Aprovació de les retribucions addicionals del personal docent i investigador, la retribució del professorat visitant i del professorat emèrit, i aquelles quantitats o conceptes retributius del personal diferents dels que figuren a les Bases d'execució del pressupost (articles 42 i 44).
  • Aprovació de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis.
  • Aprovació de les convocatòries de contractació de personal docent i investigador i l'oferta d'ocupació pública.