Una recerca mostra com la insuficiència greu en serveis bàsics fa contraproduent el creixement de les ciutats

La recerca premiada pel Consell Social recull informació de 193 països des del 1970 fins al 2010.
La recerca premiada pel Consell Social recull informació de 193 països des del 1970 fins al 2010.
Recerca
(10/01/2017)

Els processos dʼurbanització, de concentració de la població en ciutats, són considerats un element fonamental per al desenvolupament econòmic. Ara, una recerca de David Castells Quintana mostra que, per tal que aquests processos de concentració urbana comportin realment un creixement en la productivitat, cal que les infraestructures bàsiques cobreixin com a mínim el 80 % de la població urbana. És a dir, una insuficiència greu en serveis bàsics, com passa per exemple a lʼÀfrica subsahariana, és contraproduent no només per a la qualitat de vida de les persones sinó també des del punt de vista econòmic.

 

La recerca premiada pel Consell Social recull informació de 193 països des del 1970 fins al 2010.
La recerca premiada pel Consell Social recull informació de 193 països des del 1970 fins al 2010.
Recerca
10/01/2017

Els processos dʼurbanització, de concentració de la població en ciutats, són considerats un element fonamental per al desenvolupament econòmic. Ara, una recerca de David Castells Quintana mostra que, per tal que aquests processos de concentració urbana comportin realment un creixement en la productivitat, cal que les infraestructures bàsiques cobreixin com a mínim el 80 % de la població urbana. És a dir, una insuficiència greu en serveis bàsics, com passa per exemple a lʼÀfrica subsahariana, és contraproduent no només per a la qualitat de vida de les persones sinó també des del punt de vista econòmic.

 

La recerca premiada pel Consell Social recull informació de 193 països des del 1970 fins al 2010. Sʼhi inclouen dades socioeconòmiques, com lʼingrés per càpita, els nivells educatius i les taxes de fertilitat, així com sobre la distribució geogràfica de la població i les infraestructures urbanes. En aquest darrer capítol sʼexamina lʼexistència o no de serveis bàsics com lʼaccés al clavegueram, a lʼaigua potable i a lʼelectricitat, i també dades sobre els sistemes de transport públic massiu, entre dʼaltres. «En molts dels països pobres, més de la meitat de la població urbana no té accés a serveis bàsics», explica Castells. Conclou que aquesta manca greu dʼinfraestructures fa que la productivitat dels residents de la ciutat sigui molt reduïda i més aviat tendeixi a caure.

 
Des del punt de vista metodològic, lʼestudi ha incorporat tècniques economètriques avançades per treballar amb dades molt diferents i procedents de fonts molt diverses. La recerca utilitza dades del Banc Mundial, les Nacions Unides o dʼaltres de recopilades pel mateix investigador. En el cas particular de lʼÀfrica subsahariana també empra informació, per exemple, de la NASA, sobre precipitacions anuals o lluminositat nocturna. Es tracta dʼun estudi que posa en relació els àmbits dʼeconomia del desenvolupament i dʼeconomia urbana.
 
La tesi de David Castells, actualment investigador a la UAB, va ser elaborada en el marc de les activitats del Grup dʼAnàlisi Quantitativa Regional de la UB (AQR-IREA) i la hi va dirigir el professor Vicente Royuela. Lʼarticle premiat, publicat a la revista de referència Journal of Urban Economics, es titula «Malthus living in a slum: urban concentration, infrastructures and economic growth».