Una recerca estudia el rendiment econòmic de lʼeducació bilingüe

(07/05/2018)

La introducció del català com a llengua de lʼensenyament amb la Llei de normalització lingüística de lʼany 1983 va produir un increment del rendiment econòmic de lʼeducació en les cohorts dʼindividus afectats per aquesta reforma. Així sʼexplica en les conclusions de la recerca «Bilingual schooling and earnings: evidence from a language-in-education reform», publicada a Economics of Education Review pel professor de la UB Antonio di Paolo, conjuntament amb el professor Lorenzo Cappellari (Universitat Catòlica de Milà). Els resultats principals de lʼestudi indiquen que cada any addicional dʼinstrucció produeix un increment dʼingressos mensuals, durant la vida laboral dels estudiants, del 6,5 %. Ara bé, si lʼescola sʼha fet en català i castellà amb el sistema bilingüe de la Llei de normalització lingüística, aquest rendiment augmenta fins a 7,9 %. És a dir, lʼexposició a lʼeducació bilingüe va incrementar el rendiment de lʼeducació fins a 1,4 punts percentuals. La recerca també conclou que la reforma va promoure la igualtat dʼoportunitats en un mercat laboral bilingüe.

07/05/2018

La introducció del català com a llengua de lʼensenyament amb la Llei de normalització lingüística de lʼany 1983 va produir un increment del rendiment econòmic de lʼeducació en les cohorts dʼindividus afectats per aquesta reforma. Així sʼexplica en les conclusions de la recerca «Bilingual schooling and earnings: evidence from a language-in-education reform», publicada a Economics of Education Review pel professor de la UB Antonio di Paolo, conjuntament amb el professor Lorenzo Cappellari (Universitat Catòlica de Milà). Els resultats principals de lʼestudi indiquen que cada any addicional dʼinstrucció produeix un increment dʼingressos mensuals, durant la vida laboral dels estudiants, del 6,5 %. Ara bé, si lʼescola sʼha fet en català i castellà amb el sistema bilingüe de la Llei de normalització lingüística, aquest rendiment augmenta fins a 7,9 %. És a dir, lʼexposició a lʼeducació bilingüe va incrementar el rendiment de lʼeducació fins a 1,4 punts percentuals. La recerca també conclou que la reforma va promoure la igualtat dʼoportunitats en un mercat laboral bilingüe.

Els autors han utilitzat lʼEnquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya del 2006 i el 2011. Concretament, han seleccionat individus nascuts entre el 1961 i el 1982 a Catalunya o a la resta de comunitats autònomes espanyoles i que haguessin emigrat a Catalunya abans dels set anys. En no disposar dʼinformació exacta sobre el grau dʼexposició al bilingüisme a nivell individual, els autors construeixen una mesura dʼexposició potencial a lʼescola bilingüe en funció de lʼany de naixement i dels anys dʼescolarització. Per fer-ho, es considera que els individus nascuts abans del 1966 no van estar afectats per la Llei de normalització lingüística (atès que el 1983 ja havien acabat lʼeducació preuniversitària) i formen el grup de control; els nascuts entre lʼany 1966 i el 1976 van tenir exposició parcial a lʼescola en català-castellà, atès que ja havien entrat al sistema educatiu quan es va implementar la reforma, mentre que els individus nascuts a partir del 1977 van tenir exposició total a la reforma (és a dir, van fer tots els estudis amb el sistema bilingüe).


Els autors han realitzat un conjunt de proves per desestimar la possibilitat que els resultats siguin producte dʼaltres factors aliens a la influencia de lʼescolarització en català. Lʼevidència dʼaquestes comprovacions indica que els resultats principals de lʼestudi són robustos i es poden atribuir plausiblement a lʼefecte del bilingüisme escolar produït per la introducció del català a lʼescola.


Addicionalment, els autors van dur a terme altres estimacions per constatar lʼexistència dʼefectes heterogenis dels anys dʼexposició a lʼescola bilingüe dʼacord amb diferents indicadors de lʼorigen sociolingüístic de lʼentrevistat. Els resultats evidencien que lʼefecte positiu de la reforma en el rendiment econòmic de lʼeducació són més pronunciats entre individus amb pares nascuts fora de Catalunya o amb el castellà com a llengua pròpia i amb un nivell dʼeducació dels pares baix. Aquests alumnes es van beneficiar més de la introducció del català com a llengua dʼinstrucció amb la Llei de normalització lingüística, atès que els va permetre dʼadquirir competències en aquesta llengua semblants a les dels altres estudiants. Per tant, la reforma que va introduir el català a lʼescola, instituint un sistema educatiu bilingüe, va ser beneficiosa per promoure la igualtat dʼoportunitats en un mercat laboral bilingüe, on el coneixement de les dues llengües és clau per a lʼèxit laboral.