Una proposta dʼaprenentatge servei al barri de la Mina, premiada per la Generalitat

Un grup reduït d’estudiants del grau de Treball Social de la UB participa en la proposta d’aprenentatge servei Identitats i miralls: com ens veiem i com ens veuen?
Un grup reduït d’estudiants del grau de Treball Social de la UB participa en la proposta d’aprenentatge servei Identitats i miralls: com ens veiem i com ens veuen?
Acadèmic
(23/01/2017)

Des de fa cinc anys, un grup reduït dʼestudiants de lʼassignatura de Comunicació i Documentació del grau de Treball Social de la UB participa en la proposta dʼaprenentatge servei Identitats i miralls: com ens veiem i com ens veuen?, que es duu a terme al barri de la Mina. Lʼobjectiu principal dʼaquest treball és analitzar com es creen les identitats personals i comunitàries dʼun barri fortament estigmatitzat com aquest, i reflexionar al voltant de la importància que tenen els mitjans de comunicació en la projecció dʼuna imatge pública que sovint associa aquest territori amb elements negatius i conflictius. El projecte ha estat distingit recentment en els XXI Premis Civisme als Mitjans de Comunicació en lʼàmbit dʼInternet. Aquesta distinció, que atorga la Direcció General dʼAcció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, vol estimular i premiar accions, treballs, innovacions, entitats i persones que, des d'àmbits professionals i franges d'edat ben diferents, tracten sobre el civisme o proposen reflexions, actuacions i millores a lʼentorn dʼaquest tema.

Les finalitats del projecte són molt diverses. Les més destacables són, dʼuna banda, participar en la transformació social del barri, a partir de promoure el protagonisme dels veïns en els mateixos processos de transformació. De lʼaltra, impulsar el periodisme social com a model de comunicació i recuperar la memòria històrica dels veïns. I, per últim, incentivar lʼús de les xarxes socials i apoderar les persones, entitats i projectes del barri en la gestió de la seva presència a Internet.  
 

Un grup reduït d’estudiants del grau de Treball Social de la UB participa en la proposta d’aprenentatge servei Identitats i miralls: com ens veiem i com ens veuen?
Un grup reduït d’estudiants del grau de Treball Social de la UB participa en la proposta d’aprenentatge servei Identitats i miralls: com ens veiem i com ens veuen?
Acadèmic
23/01/2017

Des de fa cinc anys, un grup reduït dʼestudiants de lʼassignatura de Comunicació i Documentació del grau de Treball Social de la UB participa en la proposta dʼaprenentatge servei Identitats i miralls: com ens veiem i com ens veuen?, que es duu a terme al barri de la Mina. Lʼobjectiu principal dʼaquest treball és analitzar com es creen les identitats personals i comunitàries dʼun barri fortament estigmatitzat com aquest, i reflexionar al voltant de la importància que tenen els mitjans de comunicació en la projecció dʼuna imatge pública que sovint associa aquest territori amb elements negatius i conflictius. El projecte ha estat distingit recentment en els XXI Premis Civisme als Mitjans de Comunicació en lʼàmbit dʼInternet. Aquesta distinció, que atorga la Direcció General dʼAcció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, vol estimular i premiar accions, treballs, innovacions, entitats i persones que, des d'àmbits professionals i franges d'edat ben diferents, tracten sobre el civisme o proposen reflexions, actuacions i millores a lʼentorn dʼaquest tema.

Les finalitats del projecte són molt diverses. Les més destacables són, dʼuna banda, participar en la transformació social del barri, a partir de promoure el protagonisme dels veïns en els mateixos processos de transformació. De lʼaltra, impulsar el periodisme social com a model de comunicació i recuperar la memòria històrica dels veïns. I, per últim, incentivar lʼús de les xarxes socials i apoderar les persones, entitats i projectes del barri en la gestió de la seva presència a Internet.  
 


Cada curs, un màxim de deu alumnes fan cinc sessions de treball a la Mina

Les responsables dʼIdentitats i miralls: com ens veiem i com ens veuen? són les professores Núria Prat i Anna M. Falcó, de la Unitat de Formació i Recerca de Treball Social, i Eva Esteruelas, del Departament dʼOrganització Educativa, que treballen en col·laboració amb la Plataforma dʼEducació Social La Mina - Salesians Sant Jordi i lʼequip de desdelamina.net.

La selecció dels alumnes es fa al començament de cada curs per mitjà dʼautocandidatures en què les persones interessades han de fer constar les seves motivacions per participar en la proposta. En paral·lel, lʼentitat desdelamina.net estableix contacte amb les diferents  persones del barri que participaran en el projecte, que són escollides atenent a la seva implicació en la creació de la imatge pública del barri i procurant arribar al màxim nombre possible dʼentitats i grups.

Els estudiants, de dos en dos, fan cinc sessions de treball en total (dues dʼaprenentatge i tres de servei) íntegrament a la Mina. En les primeres sessions, es tracta de situar lʼalumnat en el context del barri i el projecte: es fa un repàs a la història i la realitat actual de la Mina, se nʼanalitzen diverses notícies, es repassen les eines TIC que sʼutilitzaran en el decurs del projecte i es dissenyen conjuntament les sessions de treball amb els grups de persones destinatàries del barri. També es formen els grups d'alumnes que treballaran junts per preparar les sessions de servei i se'ls dóna informació sobre els grups de persones destinatàries del barri que cada equip d'alumnes té assignats, les notícies que treballaran amb cada grup de destinataris i el calendari de sessions de treball.

A partir d'aquí, cada grup ha d'elaborar una proposta a l'equip de desdelamina.net sobre com plantejarà les tres sessions de servei, quin material complementari pot necessitar i com recollir la informació i posar en comú les conclusions. Les sessions de servei es duen a terme a les seus o espais de trobada dels grups de persones destinatàries del barri. En ocasions s'utilitzen també espais comunitaris, com la biblioteca. Tots els grups d'alumnes i de persones destinatàries reben el suport de l'equip d'educadores de desdelamina.net per resoldre dubtes, dificultats o necessitats que es puguin anar presentant. A més, amb un contacte directe amb els grups de persones destinatàries del barri, es comprova que les sessions de treball hagin anat bé.

 

Un blog documenta el projecte i en fa difusió

El blog dʼIdentitats i miralls és l'eina bàsica per recollir l'experiència d'aprenentatge servei de l'alumnat. No es busca que descriguin el que fan (diari de camp), sinó que reflexionin sobre les seves pròpies vivències (quadern de viatge). En la primera sessió d'aprenentatge ja es posa un èmfasi especial en la finalitat i ús del blog. Durant les sessions de servei, l'equip de desdelamina.net supervisa els continguts que hi publiquen tots els grups d'alumnes.

Sessió d'avaluació i tancament

La sessió d'avaluació i tancament es fa a la seu de desdelamina.net i s'orienta a compartir l'experiència de tot l'alumnat de cada edició. La sessió segueix les orientacions que recull la Rúbrica per a l'autoavaluació i millora dels projectes APS, elaborada pel Grup de Recerca en Educació Moral de la Facultat d'Educació de la UB i publicada pel Centre Promotor d'Aprenentatge Servei de Catalunya. També es fan servir eines TIC i les valoracions de lʼalumnat es recullen en format audiovisual en un canal web amb els vídeos de les diferents edicions realitzades fins ara.
 

Lʼaprenentatge servei, una aposta estratègica de la Facultat dʼEducació

Situat en els cursos inicials de la formació, lʼaprenentatge servei permet als alumnes mirar i respectar una realitat que no coneixien i intervenir-hi planificadament, de manera dialogada i consensuada amb les docents i els tècnics comunitaris de les entitats del territori, que en fan un acompanyament. Els resultats dʼaquesta experiència avalen aquest aprenentatge, que promou el judici crític en relació amb el que els alumnes veuen i el que en diuen els mitjans de comunicació, així com lʼautonomia i autoconfiança en les accions dels estudiants i lʼaproximació a la complexitat dʼuna comunitat local. Lʼestudiant es fa moltes preguntes i busca respostes.

Tal com explica una de les professores que participa en el projecte, Núria Prat, «aquesta experiència ha creat lligams molt forts entre la formació universitària i les entitats de pràctica, que posa en relleu lʼenriquiment mutu i creatiu dʼaquestes relacions, que ens recorden que “viure en comú”  ens pertany a tots i totes, i que encara tenim molt camí per recórrer». La proposta forma part de la línia impulsada pel grau de Treball Social i la Facultat dʼEducació, que entenen lʼaprenentatge servei com una estratègia que possibilita la formació critica, ètica i cívica dels futurs treballadors socials, i que ajuda a aproximar la teoria i la pràctica social.