Una excavació en tres minuts

(03/02/2011)

Investigadors del Grup de Recerca dʼArqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia  (GRACPE) de la UB han finalitzat, després de tres anys, els treballs dʼexcavació a la necròpolis de Sebes (Flix, Ribera dʼEbre) del segle vii aC. Es tracta dʼun cementiri format per túmuls circulars amb urnes cineràries en lʼinterior. Tot el procés de recerca —des de les prospeccions preliminars fins a lʼexcavació dels túmuls, les radiografies de les urnes, la microexcavació, la reconstrucció de les peces i el dibuix— sʼha enregistrat sistemàticament i se nʼha fet un muntatge que reprodueix tots els passos en un vídeo de menys de tres minuts.

03/02/2011

Investigadors del Grup de Recerca dʼArqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia  (GRACPE) de la UB han finalitzat, després de tres anys, els treballs dʼexcavació a la necròpolis de Sebes (Flix, Ribera dʼEbre) del segle vii aC. Es tracta dʼun cementiri format per túmuls circulars amb urnes cineràries en lʼinterior. Tot el procés de recerca —des de les prospeccions preliminars fins a lʼexcavació dels túmuls, les radiografies de les urnes, la microexcavació, la reconstrucció de les peces i el dibuix— sʼha enregistrat sistemàticament i se nʼha fet un muntatge que reprodueix tots els passos en un vídeo de menys de tres minuts.

La importància del jaciment de Sebes es deu al fet que lʼassentament i la seva necròpolis sʼhan pogut documentar, fet poc habitual en els jaciments dʼaquesta època. Es tracta dʼun cementiri dʼincineració, amb unes 30 urnes, situat aproximadament a 200 metres del poblat, de menys de 1.000 m2. Les dimensions del poblat i de la necròpolis, molt ben conservada, indiquen que ens trobem davant dʼuna població reduïda, de menys de 50 persones, que va ocupar aquest indret entre els segles viii i vii aC.

 
El projecte lʼhan dirigit el professor Jaume Noguera, del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, i els investigadors de lʼInstitut Català dʼArqueologia Clàssica M. Carme Belarte i Pau Olmos. Així mateix, hi han participat estudiants i investigadors dels dos centres i hi han col·laborat empreses de prospecció geofísica, topògrafs del Servei dʼArqueologia de la Generalitat de Catalunya, paleoantropòlegs de la UAB, investigadors de lʼHospital Joan XXIII de Tarragona i el laboratori de C14 de Poznan (Polònia).
 
Aquest treball tenia com a objectiu final consolidar i adequar les restes arqueològiques per exhibir-les al públic i, a més, integrar-les dins de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix, motiu pel qual ha rebut diversos ajuts de lʼAgència de Gestió dʼAjuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), lʼAjuntament de Flix i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.