Una baixa nota dʼaccés i la tria per expectatives professionals, factors clau en lʼabandonament dels estudis el primer any

El treball l’ha presentat el catedràtic d’Economia Aplicada Jordi Suriñach a les XVII Trobades dels Serveis d’Informació i Orientació a l’Estudiant.
El treball l’ha presentat el catedràtic d’Economia Aplicada Jordi Suriñach a les XVII Trobades dels Serveis d’Informació i Orientació a l’Estudiant.
Acadèmic
(28/04/2016)

Els estudiants que abandonen els ensenyaments de grau el primer curs han accedit a la Universitat de Barcelona amb una nota baixa, segueixen titulacions escollides com a primera opció i en funció de les expectatives professionals i, un cop abandonen aquest primer any, ja deixen definitivament el sistema universitari català. Aquestes són les tendències en el perfil dels estudiants que es desprenen dʼun estudi elaborat pel Laboratori de Transferència en Economia Aplicada (AQR-Lab) de la Universitat de Barcelona. El treball lʼha presentat el catedràtic dʼEconomia Aplicada Jordi Suriñach a les XVII Trobades dels Serveis dʼInformació i Orientació a lʼEstudiant que tenen lloc a la Universitat de la Rioja del 27 al 29 dʼabril.

El treball l’ha presentat el catedràtic d’Economia Aplicada Jordi Suriñach a les XVII Trobades dels Serveis d’Informació i Orientació a l’Estudiant.
El treball l’ha presentat el catedràtic d’Economia Aplicada Jordi Suriñach a les XVII Trobades dels Serveis d’Informació i Orientació a l’Estudiant.
Acadèmic
28/04/2016

Els estudiants que abandonen els ensenyaments de grau el primer curs han accedit a la Universitat de Barcelona amb una nota baixa, segueixen titulacions escollides com a primera opció i en funció de les expectatives professionals i, un cop abandonen aquest primer any, ja deixen definitivament el sistema universitari català. Aquestes són les tendències en el perfil dels estudiants que es desprenen dʼun estudi elaborat pel Laboratori de Transferència en Economia Aplicada (AQR-Lab) de la Universitat de Barcelona. El treball lʼha presentat el catedràtic dʼEconomia Aplicada Jordi Suriñach a les XVII Trobades dels Serveis dʼInformació i Orientació a lʼEstudiant que tenen lloc a la Universitat de la Rioja del 27 al 29 dʼabril.

Lʼestudi, encarregat pel Vicerectorat de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat de la Universitat de Barcelona, analitza exhaustivament les dades de més de 3.900 estudiants —des del curs 2009-2010 fins al 2012-2013— que van abandonar els estudis de grau durant el primer any (quan lʼabandonament sempre és més elevat). Es van observar les característiques personals, laborals, familiars i acadèmiques dʼaquests estudiants per veure quines variables influeixen en el nivell dʼabandonament. Així, es veu que la nota mitjana dʼadmissió és de 7,1 sobre 14, és a dir, que el nivell de qualificació és baix. També sʼobserva que la major part (un 81,2 %) va escollir en primera opció lʼensenyament que acaba abandonant, i que un 59,6 % va fer la tria per les expectatives professionals.

Segons el treball, elaborat pels investigadors Miquel Clar, Jordi Suriñach i Jesús Prujà, els estudis i els llocs de treball del pare o de la mare no semblen tenir relació amb un major abandonament. En el col·lectiu analitzat, el 40,6 % dels pares i el 37,2 % de les mares tenen estudis de diplomatura o superiors. Respecte a les conseqüències dʼaquest abandonament el primer curs, un 59,3 % dʼaquests estudiants deixen definitivament el sistema universitari públic català; només un 27,2 % continua a la Universitat de Barcelona en un altre ensenyament, i el 13,6 % va a una altra universitat pública catalana.

En lʼapartat de conclusions, els autors assenyalen la baixa nota de tall i la manca dʼinformació sobre la titulació i la universitat com a claus per definir el perfil dels estudiants que abandonen durant el primer curs. Sʼassenyala que caldria difondre més informació durant el batxillerat sobre les expectatives, sortides professionals, objectius, etc. dels ensenyaments universitaris. També caldria fer més seguiment dels estudiants susceptibles dʼabandonar el primer any mitjançant una tutorització, així com facilitar una ràpida adaptació a la universitat i la titulació, entre altres mesures. El Vicerectorat de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat de la Universitat de Barcelona ha impulsat des del 2007 un conjunt dʼestudis sobre lʼabandonament dels ensenyaments universitaris.

Les XVII Trobades dels Serveis dʼInformació i Orientació a lʼEstudiant debaten enguany precisament sobre la informació i lʼorientació universitària. Les sessions tracten el paper dels serveis dʼorientació en la presa de decisió dels estudis de grau que es vol cursar, amb les conseqüències que té això per al resultat acadèmic dels futurs universitaris. També sʼhi analitza la rellevància dels sistemes dʼinformació i comunicació en la vida acadèmica de lʼalumnat.