Un nou estudi revela el nivell dʼactivitat física i esport dels europeus per països

Segons les conclusions, els nivells educatius i econòmics dels països analitzats estan estretament relacionats amb la pràctica de l’exercici físic o esport de la ciutadania.
Segons les conclusions, els nivells educatius i econòmics dels països analitzats estan estretament relacionats amb la pràctica de l’exercici físic o esport de la ciutadania.
Recerca
(14/02/2017)

Suècia, Finlàndia i Dinamarca són els països de la Unió Europea on es practica activitat física o esport amb més regularitat, segons un estudi científic publicat a Open Access Library Journal pels experts Antonio Monleón-Getino, Marta Cubedo i Martín Ríos, de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, i Daniel Ríos, professor de lʼInstitut de Sales de Viladecans. Les conclusions remarquen que els habitants de Portugal, Itàlia, Espanya i, molt especialment, Grècia se situen per sota del valor mitjà a Europa en indicadors sobre població i activitat física.

Segons les conclusions, els nivells educatius i econòmics dels països analitzats estan estretament relacionats amb la pràctica de l’exercici físic o esport de la ciutadania.
Segons les conclusions, els nivells educatius i econòmics dels països analitzats estan estretament relacionats amb la pràctica de l’exercici físic o esport de la ciutadania.
Recerca
14/02/2017

Suècia, Finlàndia i Dinamarca són els països de la Unió Europea on es practica activitat física o esport amb més regularitat, segons un estudi científic publicat a Open Access Library Journal pels experts Antonio Monleón-Getino, Marta Cubedo i Martín Ríos, de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, i Daniel Ríos, professor de lʼInstitut de Sales de Viladecans. Les conclusions remarquen que els habitants de Portugal, Itàlia, Espanya i, molt especialment, Grècia se situen per sota del valor mitjà a Europa en indicadors sobre població i activitat física.

 

El sedentarisme i la falta dʼactivitat física té cada cop més incidència en lʼesfera de la salut pública dels països occidentals. Segons lʼOrganització Mundial de la Salut (OMS), que posa lʼaccent des de fa anys en el valor de lʼactivitat física per fomentar la salut i prevenir algunes patologies, la manca dʼactivitat física és el quart factor de risc en mortalitat mundial, i és la causa principal de més del 21 % dels càncers de pit i de còlon, el 27 % dels casos de diabetis i prop del 30 % de la càrrega de cardiopaties isquèmiques.


El nou treball aborda aspectes generals de lʼactivitat física i no se centra en cap esport en particular. En concret, es basa en lʼanàlisi multivariant de dades de prop de 27.000 persones de vint-i-set països de la Unió Europea, segons la informació publicada per lʼEurobaròmetre de la Comissió Europea sobre la pràctica de lʼesport declarada per ciutadans majors de quinze anys. Per a cada país estudiat, els experts analitzen la pràctica dʼexercici físic i esport dels seus habitants, que són classificats en quatre categories: els que no fan mai esport, els que no en fan pràcticament mai, els que en fan amb certa regularitat i els que en fan amb regularitat.Lʼactivitat física a Europa: un nou mapa de la desigualtat?


«Un cop analitzada la regularitat amb què es practica exercici o esport a vint-i-set països de la Unió Europea, hem observat que en els nòrdics —Suècia, Finlàndia i Dinamarca— aquesta pràctica és més regular», explica Daniel Ríos, professor de secundària a lʼINS de Sales de Viladecans.

Després de Suècia, Finlàndia i Dinamarca, els països amb més bons indicadors dʼactivitat física de la població són Eslovènia, Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Alemanya, el Regne Unit i França. Els nivells més baixos dʼactivitat física, per contra, es van registrar a Bulgària i Grècia.

«Com a conclusió —apunta Daniel Ríos— també considerem que els nivells educatius i econòmics dels països estan relacionats estretament amb la pràctica de lʼexercici físic o esport dels ciutadans». En efecte, el treball descriu com la pràctica habitual dʼexercici i esport sʼassocia amb els adults més implicats en activitats formatives, i amb un destacat grau de satisfacció amb el seu estatus econòmic i perfil laboral.

En el cas particular dʼEspanya, «el nivell de pràctica dʼesport està correlacionat amb lʼestatus socioeconòmic, tal com va revelar lʼEnquesta dʼhàbits esportius a Espanya del 2015. Aquesta enquesta, elaborada en el marc del Pla estadístic nacional 2013-2016 pel Ministeri dʼEducació, Cultura i Esport, el Consell Superior dʼEsports i lʼInstitut Nacional dʼEstadística, tenia per objectiu aportar els indicadors principals sobre pràctiques i hàbits esportius dels habitants de tot lʼEstat», explica el professor Antonio Monleón-Getino, del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat de Barcelona, i membre del Grup de Recerca de Bioestadística i Bioinformàtica (GRBIO), equip integrant de la plataforma Bioinformatics Barcelona (BIB).Una tècnica estadística multivariant de gran potència analítica  


El treball aplica un mètode dʼescalament multidimensional (MDS) per representar el conjunt de variables per als vint-i-set països europeus estudiats i un país de valor mitjà (que seria la mitjana dels països que integren la Unió Europea). 

Tal com recorda el professor Daniel Ríos, «la tècnica multivariant MDS intenta representar en un espai euclidià de poques dimensions les proximitats o distàncies que hi ha entre un conjunt dʼobjectes, que en aquest cas són països. Aquesta tècnica combina una gran capacitat per reduir dades amb una gran potència gràfica que permet representar-les en un espai de poques dimensions (en concret, en 2D o 3D)».

«LʼMDS és molt interessant perquè complementa altres tècniques multivariants (anàlisi factorial, anàlisi clúster, etc.) i permet desxifrar complexes col·leccions de dades multivariades en què la relació entre les variables està definida en termes de proximitat o distància estadística. En aquest article, com a novetat metodològica, sʼaplica la distància de Bhattacharyya per calcular la separació entre països», detallen els autors.

Tal com expliquen els experts, el nou treball també vol impulsar futures recerques basades en lʼaplicació de mètodes multivariants en la gestió i interpretació de la informació estadística.


Article original

D. Ríos, T. Monleón-Getino, M. Cubedo, M. Ríos. «A graphical classification of European countries according to physical activity level of its citizens».Open Access Library Journal, desembre de 2016. DOI: 10.4236/oalib.1103195