Un estudi proposa potenciar trets estereotipadament femenins com a valors positius per a lʼemprenedoria

Un estudi de la UVic-UCC i la UB demostra que els individus que s’identifiquen amb el gènere androgin o masculí manifesten més disposició a ser emprenedors.
Un estudi de la UVic-UCC i la UB demostra que els individus que s’identifiquen amb el gènere androgin o masculí manifesten més disposició a ser emprenedors.
Recerca
(03/03/2017)

Un estudi de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Universitat de Barcelona demostra que els individus que sʼidentifiquen amb el gènere androgin o masculí manifesten més disposició a ser emprenedors, i que és la identitat de gènere, i no el sexe, el que determina la predisposició a posar en marxa un negoci.

Un estudi de la UVic-UCC i la UB demostra que els individus que s’identifiquen amb el gènere androgin o masculí manifesten més disposició a ser emprenedors.
Un estudi de la UVic-UCC i la UB demostra que els individus que s’identifiquen amb el gènere androgin o masculí manifesten més disposició a ser emprenedors.
Recerca
03/03/2017

Un estudi de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Universitat de Barcelona demostra que els individus que sʼidentifiquen amb el gènere androgin o masculí manifesten més disposició a ser emprenedors, i que és la identitat de gènere, i no el sexe, el que determina la predisposició a posar en marxa un negoci.

Segons lʼestudi, publicat a International Journal of Gender and Entrepreneurship, es manté lʼexistència dels quatre tipus dʼestereotips de gènere: masculí, femení, androgin i no diferenciat. El procés de socialització persegueix que els homes sʼidentifiquin amb el gènere masculí i les dones amb el femení, però no sempre és així. Hi ha homes femenins i dones masculines, i un 25 % dels individus —tant homes com dones—manifesten tenir una identitat de gènere andrògina, és a dir, que sʼidentifiquen tant amb característiques masculines com amb característiques femenines.

Una de les conclusions de lʼestudi és que la figura de lʼempresari està associada sobretot als estereotips de gènere masculí i androgin. En conseqüència, la dona percep que socialment no sʼespera dʼella que posi en marxa una empresa, de manera que se sent amenaçada per lʼestereotip. Aquesta és una explicació plausible de la bretxa de gènere en la creació dʼempreses: «Les dones no neixen amb menys intenció dʼemprendre, sinó que és el procés de socialització el que les porta a nivells menors dʼautoeficàcia per als negocis», explica la investigadora de la UVic-UCC Anna Pérez Quintana, coautora de l'estudi.

Dʼaltra banda, el treball conclou que si es potenciés la imatge social dels trets andrògins de la persona emprenedora, com ara la creativitat o la innovació, possiblement la bretxa de gènere en la creació dʼempreses es reduiria. També caldria, segons la investigació, un canvi de paradigma en què prenguin importància determinats trets estereotipadament femenins com a valors positius per a lʼemprenedoria, com són la flexibilitat, la lleialtat, la sensibilitat cap a les necessitats dels altres, lʼadaptabilitat, etc., que no tenen per què ser contradictoris amb la figura de la persona emprenedora. «Possiblement, potenciant aquests valors arribaríem a un sistema econòmic menys destructiu i menys injust», afirma Pérez Quintana.

 

Entrevistats 760 estudiants del grau dʼAdministració i Direcció dʼEmpreses

Aquest estudi, que analitza la persistència dels estereotips de gènere en la societat catalana avui, així com la seva influència en la figura de la persona emprenedora, el signen Anna Pérez Quintana, Joan Carles Martori i Rafa Madariaga, de la UVic-UCC, i Esther Hormiga, de la UB. Per dur-lo a terme, van seleccionar 31 característiques que són o bé favorables o bé desfavorables per a la figura de la personalitat emprenedora. El treball de camp va consistir a entrevistar 760 estudiants de primer i tercer curs dʼAdministració i Direcció dʼEmpreses de la Universitat de Barcelona, a qui es va demanar que quantifiquessin cada una de les característiques, segons si creien que corresponien més a un home, a una dona, a ells mateixos com a futurs empresaris, o a una persona emprenedora.

Després dʼanalitzar les dades, els autors van arribar a la conclusió que els estereotips de gènere persisteixen, i van poder identificar quins eren els trets característics per a cada gènere. Lʼevidència de les dades demostra que la persona emprenedora sʼidentifica amb els trets andrògins (creatiu, innovador, optimista, actiu, enèrgic, capacitat dʼesforç) i masculins (segur de si mateix, disposat a assumir riscos, amb capacitat de lideratge, ambiciós, competitiu), mentre que les persones amb una identitat de gènere femenina mostren una dèbil o nul·la intenció dʼemprendre.

Segons les dades recollides a lʼEnquesta de població activa corresponents al darrer trimestre del 2016, el total de persones amb negoci propi a Catalunya puja a 529.800, de les quals el 66 % són homes i el 34 %, dones (unes 180.000). En aquesta xifra sʼhi inclouen tant els qui tenen treballadors com els qui no, així com els membres de cooperatives.

Aquesta recerca surt a la llum quan queden pocs dies per commemorar el Dia Internacional de les Dones, que defensa la igualtat dʼoportunitats per a totes les dones.