Un estudi avalua lʼimpacte del programa eduCAT en lʼadquisició de competències de lʼalumnat de secundària a Catalunya

L'estudi ha avaluat l’impacte del programa eduCAT en el rendiment educatiu dels alumnes de secundària.
L'estudi ha avaluat l’impacte del programa eduCAT en el rendiment educatiu dels alumnes de secundària.
Recerca
(04/04/2017)

Un estudi dirigit pel professor Toni Mora, de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), en col·laboració amb el professor Oriol Escardíbul, de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la Universitat de Barcelona, ha avaluat lʼimpacte del programa eduCAT en el rendiment educatiu dels alumnes de secundària. Els resultats mostren que la implementació del programa eduCAT va tenir conseqüències negatives en lʼadquisició de competències de lʼalumnat en totes les matèries avaluades. Ara bé, lʼimpacte no és quantitativament important: suposa una reducció dʼun 5,1 % en la nota mitjana obtinguda pels alumnes en el conjunt de proves de competències.

L'estudi ha avaluat l’impacte del programa eduCAT en el rendiment educatiu dels alumnes de secundària.
L'estudi ha avaluat l’impacte del programa eduCAT en el rendiment educatiu dels alumnes de secundària.
Recerca
04/04/2017

Un estudi dirigit pel professor Toni Mora, de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), en col·laboració amb el professor Oriol Escardíbul, de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la Universitat de Barcelona, ha avaluat lʼimpacte del programa eduCAT en el rendiment educatiu dels alumnes de secundària. Els resultats mostren que la implementació del programa eduCAT va tenir conseqüències negatives en lʼadquisició de competències de lʼalumnat en totes les matèries avaluades. Ara bé, lʼimpacte no és quantitativament important: suposa una reducció dʼun 5,1 % en la nota mitjana obtinguda pels alumnes en el conjunt de proves de competències.

Lʼimpacte és més elevat en el cas dels nois que en el de les noies, en especial en català i anglès. Els resultats no estan en desacord amb altres estudis internacionals; així, si bé lʼevidència empírica sobre lʼús de les TIC a lʼaula no és concloent, la majoria dʼestudis mostren que utilitzar-les no té cap efecte o té efectes negatius.

Toni Mora puntualitza que «lʼestudi no critica la implantació dʼeines tecnològiques a les aules, però sí que alerta que cal tenir en compte com sʼimplementen els programes».

El treball només ha calculat lʼimpacte del programa en competències avaluades, no pas en les no avaluades. És a dir, no sʼhan tingut en compte les competències no cognitives (com el treball en equip, la implicació de lʼalumnat o les competències en recerca) o el grau dʼassimilació de les noves tecnologies.

Lʼestudi considera lʼimpacte dʼeduCAT en els resultats de les proves dʼavaluació de competències del Consell Superior dʼAvaluació del Sistema Educatiu a tres cohorts dʼestudiants de 4t dʼESO (del curs 2012-2013 al curs 2014-2015) en matemàtiques i llengües (català, castellà i anglès). Es té en compte els resultats dʼaquests estudiants en les proves de competències de sisè de primària, fetes quatre anys abans, per controlar el seu nivell acadèmic.

El mètode dʼanàlisi utilitzat pels autors és similar al dels assajos clínics, de manera que es comparen escoles on es va aplicar el programa eduCAT (grup de tractament) amb escoles de característiques socioeconòmiques similars en què no es va aplicar (grup de control). Es va treballar amb dades relatives al conjunt dʼescoles a Catalunya i, a més, els autors van fer una enquesta específica a quasi 700 centres per obtenir més informació sobre lʼaplicació del programa.

El programa eduCAT el va introduir la Generalitat de Catalunya el curs 2009-2010 amb el nom inicial dʼeduCAT1x1. Entre altres objectius, es volia que els alumnes poguessin fer servir portàtils i materials electrònics en el procés dʼaprenentatge a les aules. En referència als ordinadors, la Generalitat en finançava la meitat del cost i l'altra meitat (150 euros) la pagaven les famílies. Els recursos anaven destinats, preferentment, als ensenyaments del primer cicle de l'ESO. A partir del curs 2011-2012, es va iniciar el programa eduCAT2.0 com a continuació de lʼanterior però amb alguns canvis.

Han col·laborat en aquest estudi l'Àrea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament dʼEnsenyament, el Consell Superior dʼAvaluació del Sistema Educatiu (CSASE) i lʼInstitut dʼEstadística de Catalunya (Idescat). La Càtedra Eurest dʼEconomia Pública de la UIC Barcelona hi ha donat suport financer.