La UB cobrirà el cost de les matrícules dels estudiants amb alt risc dʼabandonament per situacions sobrevingudes

Logotip de la Universitat de Barcelona.
Logotip de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(22/11/2013)

Davant lʼenduriment dels requisits per accedir al sistema públic de beques, la UB preveu que aquest ajut propi pugui arribar a 200 dels seus estudiants que poden veure compromesa la seva continuïtat a la universitat per motius econòmics greus no coberts pel sistema públic de beques

La Universitat de Barcelona obre al novembre una nova convocatòria dʼajuts adreçada a aquells estudiants amb dificultats econòmiques sobrevingudes i que no puguin accedir directament al sistema públic de beques durant lʼany acadèmic 2013-2014. Amb aquesta convocatòria, que disposarà dʼun fons de 300.000 euros i estarà oberta durant tot el curs, la UB cobrirà el cost de les matrícules dels alumnes amb un risc més alt dʼabandonament —quan el sistema públic de beques no els ofereixi alternativa—, per tal de garantir la seva continuïtat a la universitat. Segons els càlculs de la UB, al voltant de 200 estudiants es podran beneficiar dʼaquesta mesura.

Logotip de la Universitat de Barcelona.
Logotip de la Universitat de Barcelona.
Institucional
22/11/2013

Davant lʼenduriment dels requisits per accedir al sistema públic de beques, la UB preveu que aquest ajut propi pugui arribar a 200 dels seus estudiants que poden veure compromesa la seva continuïtat a la universitat per motius econòmics greus no coberts pel sistema públic de beques

La Universitat de Barcelona obre al novembre una nova convocatòria dʼajuts adreçada a aquells estudiants amb dificultats econòmiques sobrevingudes i que no puguin accedir directament al sistema públic de beques durant lʼany acadèmic 2013-2014. Amb aquesta convocatòria, que disposarà dʼun fons de 300.000 euros i estarà oberta durant tot el curs, la UB cobrirà el cost de les matrícules dels alumnes amb un risc més alt dʼabandonament —quan el sistema públic de beques no els ofereixi alternativa—, per tal de garantir la seva continuïtat a la universitat. Segons els càlculs de la UB, al voltant de 200 estudiants es podran beneficiar dʼaquesta mesura.

Els requisits per accedir a aquest ajut sʼhan concretat després de la segona reunió que va mantenir la Comissió Mixta Paritària, una comissió creada en el marc del programa bkUB per fixar els criteris a lʼhora dʼatorgar els ajuts. La Comissió, que està formada per representants de la Universitat i dels estudiants, i que  presideix la vicerectora dʼEstudiants i Política Lingüística, Gemma Fonrodona, ha definit què entén per situació de vulnerabilitat i, a partir dʼaquí, ha consensuat els criteris dʼatorgament i el procediment per materialitzar els ajuts, acords que es van assolir amb una gran entesa.

La Comissió entén una situació sobrevinguda com una situació personal sobtada que afecta les condicions econòmiques de la persona en el moment en què ha dʼefectuar el pagament de la matrícula o dʼuna part dʼaquesta. Per optar a lʼajut de la UB, els estudiants hauran dʼacreditar documentalment el seu estatus econòmic. Les situacions sobrevingudes poden ser causades per malaltia o traspàs dels sustentadors econòmics de la unitat familiar, o per atur, desnonament de lʼhabitatge o altres casuístiques que canviïn la realitat socioeconòmica de lʼestudiant, que es poden veure agreujades per la denegació de la beca general o perquè sʼhagin produït amb posterioritat al tancament del termini per presentar la sol·licitud als ajuts del sistema públic.

Els beneficiaris podran ser, en primera instància, tots els estudiants matriculats en centres propis de la UB i que cursin estudis de grau de primera titulació o màsters oficials, prioritzant els màsters professionalitzadors. Per a les persones que no compleixin aquests criteris i pateixin dificultats econòmiques, la UB continuarà facilitant sistemes personalitzats de pagament de la matrícula dins del programa bkUB.

La proposta de la Comissió és que aquesta nova convocatòria dʼajuts del programa permeti redirigir els beneficiaris al sistema públic de beques el curs següent.

La UB plasma dʼaquesta manera el compromís del rector, Dídac Ramírez, dʼevitar que cap estudiant amb capacitat i mèrit hagi dʼabandonar els estudis per motius econòmics.

El programa bkUB

Per segon any consecutiu, la UB ha posat en marxa un programa propi dʼajuts econòmics, el bkUB, per donar suport als estudiants que es troben en dificultats per afrontar el pagament de la matrícula. El bkUB complementa, així, el sistema públic de beques, davant la seva clara insuficiència.

Els ajuts per circumstàncies sobrevingudes se sumen a les dues convocatòries ja obertes del programa bkUB: lʼadreçada a estudiants de nou accés que no poden gaudir de la beca general pel canvi de requeriments acadèmics, i la dirigida a pal·liar lʼincrement del preu de les assignatures repetides per primera vegada per a estudiants amb condicions especials. Cadascuna dʼaquestes convocatòries disposa dʼuna partida de 150.000 euros. El programa bkUB destina un fons de 600.000 euros en total per a tots els ajuts.