Programa educatiu internacional TPM: vint-i-cinc anys potenciant la donació dʼòrgans per salvar més vides arreu del món

Aquest programa està dirigit per Martí Manyalich, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i president de la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute.
Aquest programa està dirigit per Martí Manyalich, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i president de la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute.
Recerca
(10/11/2016)

Avui en dia, només un 10 % de la població mundial que ho necessita té accés a un trasplantament, una tècnica mèdica molt desenvolupada amb grans beneficis per als receptors. Impulsar la formació dʼexperts en lʼàmbit de la donació i el trasplantament dʼòrgans, teixits i cèl·lules humanes és lʼobjectiu principal del programa educatiu internacional Transplant Procurement Management (TPM), un referent mundial en la formació de professionals sanitaris en aquest àmbit que ha instruït prop de 13.000 experts de cent països dʼarreu del món dʼençà que va ser creat el 1991, en el marc docent de la Universitat de Barcelona.

Aquest programa està dirigit per Martí Manyalich, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i president de la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute.
Aquest programa està dirigit per Martí Manyalich, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i president de la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute.
Recerca
10/11/2016

Avui en dia, només un 10 % de la població mundial que ho necessita té accés a un trasplantament, una tècnica mèdica molt desenvolupada amb grans beneficis per als receptors. Impulsar la formació dʼexperts en lʼàmbit de la donació i el trasplantament dʼòrgans, teixits i cèl·lules humanes és lʼobjectiu principal del programa educatiu internacional Transplant Procurement Management (TPM), un referent mundial en la formació de professionals sanitaris en aquest àmbit que ha instruït prop de 13.000 experts de cent països dʼarreu del món dʼençà que va ser creat el 1991, en el marc docent de la Universitat de Barcelona.

 

Un referent mundial en la donació d'òrgans i de teixits per al trasplantament

 

Aquest programa educacional i formatiu, que vol potenciar la quantitat, la qualitat i lʼeficàcia de la donació i el trasplantament mitjançant la formació especialitzada, està dirigit per Martí Manyalich, professor del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, president de la Fundació DTI - Donation & Transplantation Institute, amb seu al Parc Científic de Barcelona, i assessor de trasplantaments de lʼHospital Clínic de Barcelona. Des de fa vint-i-cinc anys, lʼequip del professor Manyalich treballa per desenvolupar i exportar el model espanyol de donació dʼòrgans per a trasplantaments, que sʼha consolidat com a líder mundial en aquest àmbit.

 

En aquest escenari, el TMP celebrarà el seu 25è aniversari en un acte institucional que tindrà lloc el dilluns 14 de novembre, a les 11 hores, a lʼAula Magna de la Universitat de Barcelona. Presidirà lʼacte el rector en funcions, Jordi Alberch, i hi participaran el professor Martí Manyalich; Eduard Martín, metge adjunt i responsable de formació de lʼOrganització Nacional de Trasplantaments (ONT); Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), i Ricard Valero, director acadèmic del TPM. En el marc de lʼacte, també està prevista la signatura dʼun conveni de col·laboració entre la Fundació TPM-DTI i lʼHospital 303 de Nanning (Xina).

 

Potenciant la donació dʼòrgans per salvar més vides

 

El programa TPM, que adapta els cursos a les necessitats específiques de cada país, comprèn els títols de màster, postgrau i certificats dʼespecialització en totes les modalitats de formació. Actualment, sʼimparteix en espanyol, anglès, francès, italià i portuguès, i ha facilitat la creació dʼuna xarxa internacional de professionals altament qualificats que han donat un suport a la millora dels programes de donació dʼòrgans en països dʼEuropa, Amèrica, Austràlia i Àsia, amb un interès especial per contribuir a incrementar la taxa de donació en països on encara és molt baixa. Els continguts dels cursos, que sʼactualitzen constantment, inclouen un ampli ventall de materials dʼensenyament, amb el seu propi programari i un equip tècnic especialitzat per a les sessions pràctiques.

 

En col·laboració amb altres socis europeus, el TPM ha impulsat el Programa europeu de formació sobre la donació dʼòrgans (ETPOD), cofinançat per la Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea. A més, és la formació oficial en lʼàmbit de la coordinació de trasplantaments de lʼAgència de la Biomedicina de França, el Centre Nacional de Trasplantaments dʼItàlia i lʼAutoritat per als Serveis de Sang i Trasplantament del Ministeri de Salut de Portugal. El programa TPM va ser distingit el 1994 amb el reconeixement de la Comissió de Trasplantaments del Consell dʼEuropa, i el 2008 va ser premiat per la Societat de Trasplantaments (TTS) en reconeixement a lʼeducació i la formació en aquest àmbit de la biomedicina.

 

Sense donant no hi ha trasplantament

 

En termes de solidaritat, la mort dʼun donant significa la continuació de la vida per a un possible receptor en espera dʼun òrgan compatible. En el conjunt de la societat, el procés de la donació permet donar un valor afegit a un òrgan o teixit dʼuna persona un cop ha mort.

 

Incrementar la donació en el món, evitar el tràfic dʼòrgans, millorar la qualitat de vida de la societat i donar suport a la medicina regenerativa són les coordenades de referència de la Fundació DTI- Donation & Transplantation Institute, una entitat privada sense ànim de lucre, fundada el 2008 i presidida pel professor Martí Manyalich. El 2010, el TPM es va unir a la Fundació DTI com a programa educatiu internacional de lʼentitat.

 

La Fundació vol donar resposta a les necessitats de molts països del món en el desenvolupament de la donació i els transplantaments dʼòrgans, teixits i cèl·lules. Així, assessora, forma i dóna suport a professionals dʼentitats públiques i privades de lʼàmbit internacional per enfortir la recerca, els programes, les xarxes i els serveis de donació i transplantaments dʼòrgans, teixits i cèl·lules, amb un interès especial per contribuir a millorar la taxa de donació en països on encara és molt baixa.

 

Potenciar la donació dʼòrgans a Egipte, el Líban i el Marroc

 

La Fundació DTI ha impulsat el Programa de Postgrau Euromediterrani de Donació i Trasplantament dʼÒrgans (EMPODaT), un projecte TEMPUS liderat pel professor Martí Manyalich i finançat per lʼAgència Executiva en lʼÀmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) de la Comissió Europea. EMPODaT, que va durar del 2013 al 2015, tenia per objectiu millorar la donació i el trasplantament dʼòrgans a Egipte, el Líban i el Marroc, mitjançant la formació de professionals sanitaris en aquest camp i el desenvolupament de sistemes sostenibles de trasplantament dʼalta qualitat en països euromediterranis.

 

En conjunt, dotze experts docents i setanta-tres estudiants sʼhan pogut formar en lʼespecialitat de donació i trasplantament dʼòrgans gràcies a EMPODaT. Actualment, el programa té continuïtat a la Universitat del Caire (Egipte) mitjançant el Professional Training Program in Organ Donation and Transplantation (PTPODaT). En el cas del Líban, EMPODaT sʼha centrat a potenciar la sensibilització social i les activitats de donació i trasplantament, fet que ha comportat una millora en els indicadors relacionats amb aquesta especialitat mèdica en aquest país mediterrani.

 

Altres projectes europeus actius impulsats per la Fundació DTI són EUDONORGAN (2016-2019), liderat per la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera, que té lʼobjectiu dʼincrementar la sensibilització social respecte a la donació dʼòrgans a la Unió Europea i els països veïns; EU-CHINA KeTLOD (2016-2018), promogut per la Universitat de Barcelona per enfortir la col·laboració amb la Xina en matèria de donació dʼòrgans, i SeeLife (2016-2018), un programa formatiu i educacional que sʼaplica en lʼàmbit territorial de Letònia i Bulgària.