Quina universitat volem en la situació actual de Catalunya?

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(16/02/2016)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va  aprovar ahir la declaració institucional següent:

En el context social i polític actual, marcat pel nou Govern a Catalunya i pel procés de canvi de model de país, el Consell de Govern manifesta la seva convicció del paper central que ha de tenir la universitat, en especial la universitat pública, en la construcció dʼuna societat oberta, dialogant i plural, educada, culta i connectada internacionalment, dʼun teixit productiu innovador basat en la recerca, el coneixement, la transferència i la innovació i, finalment, dʼuna major cohesió social.

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
16/02/2016

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va  aprovar ahir la declaració institucional següent:

En el context social i polític actual, marcat pel nou Govern a Catalunya i pel procés de canvi de model de país, el Consell de Govern manifesta la seva convicció del paper central que ha de tenir la universitat, en especial la universitat pública, en la construcció dʼuna societat oberta, dialogant i plural, educada, culta i connectada internacionalment, dʼun teixit productiu innovador basat en la recerca, el coneixement, la transferència i la innovació i, finalment, dʼuna major cohesió social.

La universitat ha dʼexercir la seva responsabilitat pública i social en dues direccions: la primera, el bon servei i la gestió òptima de les funcions i els recursos encomanats; la segona, la defensa de la qualitat del servei. Aquesta responsabilitat obliga a alertar de lʼactual invisibilitat política de la universitat, la qual fa anys que no encapçala cap conselleria. Per tant, en lʼocasió de la constitució del nou Executiu, i sobretot en la situació política actual, creiem:

  • Que ha dʼexistir una política global de país que reconegui la universitat pública com a impulsora de lʼeducació, la cultura i la creació de riquesa, de talent i de coneixement, i com a suport a la cohesió social que permeti lʼaccés a lʼeducació superior (mitjançant una política pública de beques i preus acadèmics), independentment de la situació econòmica i de lʼorigen social.
  • Que la universitat pública no ha de viure dʼesquena a la societat: ha de fer autocrítica dels errors i les inèrcies; però el país, si vol construir una opció de progrés, no pot prescindir de la universitat, i li ha dʼaportar recursos suficients (incloent-hi lʼactualització i la millora del model de finançament) perquè impulsi la transformació de la societat, alhora que té el deure de demanar-li comptes dʼaquesta mateixa acció transformadora.
  • Que el rol fonamental de la universitat pública consisteix a assegurar la docència, la recerca i la transferència de qualitat, així com crear, innovar i transmetre coneixement que influeixi directament sobre el nivell cultural de la població, amb lʼobjectiu de millorar lʼeducació, la capacitat crítica i la cultura de la diversitat i de la pau de tot el poble català. Al mateix temps, ha de treballar a favor dʼun sistema productiu més just basat en el coneixement.
  • Que la universitat pública ha de ser un referent de valors cívics i ha dʼassumir el compromís de treballar conjuntament amb altres actors socials, econòmics i polítics a favor del progrés social.
  • Que és urgent tornar a la universitat pública el paper nuclear de creadora i impulsora de cultura. És imprescindible que el país i el personal polític que el representa, a lʼhora de construir el projecte de futur, reconeguin a la universitat catalana la responsabilitat que té de generar prestigi per al país, dʼinfluir en lʼeducació de la població, de transmetre coneixement i de construir una cultura de la pau.

Per tot això, demanem que, des de les institucions del Govern català, es dugui a terme de manera immediata una política clara que reconegui la importància de les universitats, que impulsi la creació efectiva de coneixement, que millori lʼorganització i la distribució racional de titulacions sense dispersar recursos, però sense renunciar a la riquesa i a la diversitat acadèmica. També és necessari que sʼobrin canals de comunicació entre les persones amb responsabilitats educatives i la institució universitària, que se nʼassegurin els recursos i es faciliti el retorn de la recerca i del coneixement a la societat.

En aquest sentit, la Universitat de Barcelona, com a universitat històrica de Catalunya i la que té més reconeixement internacional dʼentre totes les de lʼEstat espanyol, per lʼimpacte de la seva recerca, manifesta la clara i majoritària voluntat de posar-se al servei de la societat catalana, com sempre ha fet, per tal de dur a terme, en col·laboració amb les institucions de govern i la resta dʼuniversitats catalanes i centres de recerca, totes les accions necessàries per al progrés intel·lectual, científic i social de Catalunya.


Consell de Govern de la Universitat de Barcelona
15 de febrer de 2016