Publicada la tercera Memòria de responsabilitat social de la UB

Portada de la Memòria de responsabilitat social 2010-2011.
Portada de la Memòria de responsabilitat social 2010-2011.
(29/10/2012)

Ja sʼha publicat la tercera Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona, corresponent al curs acadèmic 2010-2011, que elabora lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social.

Portada de la Memòria de responsabilitat social 2010-2011.
Portada de la Memòria de responsabilitat social 2010-2011.
29/10/2012

Ja sʼha publicat la tercera Memòria de responsabilitat social de la Universitat de Barcelona, corresponent al curs acadèmic 2010-2011, que elabora lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social.

 
El document és un balanç sobre lʼimpacte que ha tingut la Universitat en els tres àmbits en què es fonamenta la responsabilitat social, que són lʼeconomia, el medi ambient i la societat. És, doncs, un informe que, a més dʼexplicar com ha estat la gestió de la UB des dʼaquest triple vessant per al període acadèmic comprès entre el 2009 i el 2010, esdevé, també, una eina que ajuda a aconseguir la millora continuada en la gestió universitària. A més, la memòria recull dades des del 2008, fet que permet visualitzar lʼevolució de la institució al llarg dʼaquests darrers anys.
 
El contingut de la memòria ha estat aprovat i revisat per la Comissió de Responsabilitat Social de la UB. Enguany, el document, que reflecteix clarament lʼestat dels objectius marcats en les darreres memòries i també els que es vol aconseguir en anys següents, ha estat força crítica i, alhora, constructiva.
 
També sʼhi recullen les relacions que estableix la Universitat amb els principals grups dʼinterès (professorat i investigadors, personal dʼadministració i serveis, estudiants i societat en general), així com les eines existents per impulsar el diàleg amb aquests.
 
Un any més, a lʼhora dʼelaborar la memòria sʼha seguit el mètode proposat per la Global Reporting Initiative (GRI), la institució que va crear el primer estàndard mundial de directrius per a memòries de sostenibilitat. Aquest estàndard, però, va néixer pensant en les grans empreses del sector privat i, per aquesta raó, sʼha modificat per adaptar-lo a la realitat de lʼàmbit universitari. De fet, lʼobjectiu és, any rere any, anar introduint canvis que permetin aconseguir cada vegada una memòria més adequada a les necessitats de la Universitat. 
 
Podeu trobar la Memòria de responsabilitat social en aquest enllaç.