Publicada la cinquena Memòria de responsabilitat social de la UB

Portada de la Memòria de responsabilitat social 2012-2013.
Portada de la Memòria de responsabilitat social 2012-2013.
Institucional
(10/10/2014)

Ja sʼha publicat la cinquena Memòria de responsabilitat social de la UB, corresponent al curs acadèmic 2012-2013, que elabora lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social, i edita Publicacions i Edicions de la UB.

Portada de la Memòria de responsabilitat social 2012-2013.
Portada de la Memòria de responsabilitat social 2012-2013.
Institucional
10/10/2014

Ja sʼha publicat la cinquena Memòria de responsabilitat social de la UB, corresponent al curs acadèmic 2012-2013, que elabora lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social, i edita Publicacions i Edicions de la UB.

 
El document recull lʼimpacte que ha tingut la Universitat en els tres àmbits en què es fonamenta la responsabilitat social, que són lʼeconomia, el medi ambient i la societat. La memòria reuneix dades des del 2010, fet que permet visualitzar lʼevolució de la institució al llarg dʼaquests darrers anys. És, doncs, un informe que, a més dʼexplicar amb transparència com ha estat la gestió de la UB des dʼaquest triple vessant per al període acadèmic comprès entre els cursos 2009-2010 i el 2012-2013, esdevé, també, una eina que pretén detectar les possibles debilitats per tal dʼaconseguir una millora continuada en la gestió universitària. A més, sʼhi recullen les relacions que estableix la Universitat amb els principals grups dʼinterès (estudiants, professorat i investigadors, personal dʼadministració i serveis, i societat en general), així com les eines existents per impulsar el diàleg amb aquests.
 
El contingut ha estat aprovat i revisat per la Comissió de Responsabilitat Social de la UB. Un any més, a lʼhora dʼelaborar la memòria sʼhan seguit les directrius marcades per la Global Reporting Initiative (GRI), la guia internacional més reconeguda en lʼelaboració de memòries de responsabilitat social. Aquest estàndard, però, va néixer pensant en les grans empreses del sector privat i, per aquesta raó, sʼha modificat per adaptar-lo a la realitat de lʼàmbit universitari. De fet, lʼobjectiu és, any rere any, anar introduint canvis que permetin aconseguir cada vegada una memòria més adequada a les necessitats de la Universitat.