Primer plenari del HUBc, El Campus de la salut de la Universitat de Barcelona

El HUBc gestionarà en total 13,5 milions d’euros entre subvencions i crèdit.
El HUBc gestionarà en total 13,5 milions d’euros entre subvencions i crèdit.
(09/03/2011)

Aquest matí ha tingut lloc a la Universitat de Barcelona la constitució del Plenari del HUBc, el campus de la salut de la Universitat de Barcelona, que a l'octubre va obtenir el reconeixementde campus dʼexcel·lència internacional que atorguen el Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministeri d'Educació.

El HUBc gestionarà en total 13,5 milions d’euros entre subvencions i crèdit.
El HUBc gestionarà en total 13,5 milions d’euros entre subvencions i crèdit.
09/03/2011

Aquest matí ha tingut lloc a la Universitat de Barcelona la constitució del Plenari del HUBc, el campus de la salut de la Universitat de Barcelona, que a l'octubre va obtenir el reconeixementde campus dʼexcel·lència internacional que atorguen el Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministeri d'Educació.

El Plenari, que presideix el rector de la UB, Dídac Ramírez, sʼha dut a terme per primera vegada un cop rebuda la distinció de campus dʼexcel·lència internacional. El HUBc gestionarà en total 13,5 milions dʼeuros entre subvencions i crèdit. Concretament, els fons concedits en la convocatòria 2010 del Programa Campus dʼExcel·lència Internacional del Ministeri dʼEducació pugen a mig milió dʼeuros en subvencions. Així mateix, dins el Programa INNOCAMPUS del Ministeri de Ciència i Innovació, sʼhan concedit 10 milions dʼeuros a crèdit. També el Ministeri dʼEducació ha atorgat 3 milions dʼeuros en crèdits que es presten a través de la Generalitat de Catalunya.

Han assistit a lʼacte representants de les trenta entitats que formen part del HUBc, entre els quals hi havia lʼalcaldessa de lʼHospitalet, Núria Marín; lʼalcalde de Sant Boi, Jaume Bosch; el delegat de lʼEstat al Consorci de la Zona Franca, Manuel Royes; el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Claudi Alsina; el director general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, Joaquim Esperalba; el conseller director general de Laboratoris Ferrer, Jordi Ramentol, i el conseller delegat de lʼHospital Universitari Clínic de Barcelona, Josep M. Piqué.
 
Tal com ha explicat Dídac Ramírez, «el HUBc es pot resumir en tres conceptes: salut, que és el lema que constitueix lʼobjectiu final; cooperació entre les administracions públiques, les empreses i la universitat, i creació de riquesa i desenvolupament econòmic, perquè Catalunya arribi a ser, encara més, referència internacional en el camp de la salut».
 
A més de la constitució del Plenari, que ha servit per exposar el Pla estratègic, en la segona part de la reunió també sʼha presentat el Pla de treball del 2011 i sʼha constituït la Comissió de Govern. El HUBc disposarà dʼun model de governança «inèdit», com ha destacat el rector, en el qual es trobaran les administracions públiques, les empreses i la universitat prenent decisions a la mateixa taula.
 
Així, doncs, la primera part de la reunió ha servit per exposar la importància que té lʼHUBc amb relació a la salut, la recerca i lʼeconomia en lʼàmbit català i espanyol. Pel rector de la UB, la universitat espanyola i la catalana tenen un problema: la recerca es tradueix poques vegades en innovació. En aquest sentit, el projecte HUBc es proposa entre els seus objectius augmentar el nombre de patents.
 
En la presentació del Pla de treball, sʼhan descrit principalment les actuacions que sʼhan dut a terme i la coordinació de les tasques, pel que fa a aquest projecte.
 
Dʼaltra banda, sʼha aprofitat per avançar en la constitució dels convenis pertinents per al repartiment del finançament a crèdit aconseguit (INNOCAMPUS).
 
Com a responsable de la UB en el HUBc sʼha renovat en el càrrec de coordinador el Dr. Josep Samitier, i sʼha nomenat, així mateix, un tècnic superior per al projecte, el Sr. Ernest Trias.
 
Campus dʼExcel·lència Internacional HUBc
 
La Universitat de Barcelona i prop de trenta entitats formen el projecte Campus dʼExcel·lència Internacional Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), una agregació que pretén esdevenir un motor impulsor de lʼactivitat docent, científica, social i empresarial en lʼàmbit de les ciències de la salut i en un entorn multiterritorial.
 
Aquest projecte —que inclou tot el cicle complet de formació, recerca, assistència sanitària i transferència del sector sanitari i productiu— té una marcada vocació internacional i una ferma voluntat dʼincidir en el territori, que són les premisses sobre les quals es fonamenta aquesta proposta.
 
La Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Barcelona, lʼHospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat, el Consell Superior dʼInvestigacions Científiques, la Bioregió de Catalunya, associacions empresarials i xarxes internacionals en què participen membres de lʼagrupació són les bases i el contingut de lʼAgrupació HUBc, una institució oberta en el futur a la incorporació dʼaltres centres universitaris, de recerca, sanitaris i entitats empresarials.