Presa de possessió dels degans de Filologia i de Matemàtiques i Informàtica

D'esquerra a dreta, Joan Gabriel Burguera, Meritxell Blasco, Javier Velaza, Ana Sofía Moya i Josep Solervicens.
D'esquerra a dreta, Joan Gabriel Burguera, Meritxell Blasco, Javier Velaza, Ana Sofía Moya i Josep Solervicens.
Institucional
(06/10/2017)

Avui divendres, 6 dʼoctubre, han pres possessió els nous degans de Filologia, Javier Velaza, i de Matemàtiques i Informàtica, Carles Casacuberta.

D'esquerra a dreta, Joan Gabriel Burguera, Meritxell Blasco, Javier Velaza, Ana Sofía Moya i Josep Solervicens.
D'esquerra a dreta, Joan Gabriel Burguera, Meritxell Blasco, Javier Velaza, Ana Sofía Moya i Josep Solervicens.
Institucional
06/10/2017

Avui divendres, 6 dʼoctubre, han pres possessió els nous degans de Filologia, Javier Velaza, i de Matemàtiques i Informàtica, Carles Casacuberta.

El catedràtic de Filologia Llatina Javier Velaza és lʼinvestigador principal del Grup de Recerca Consolidat LITTERA (Laboratori per a la Investigació i Tractament de Textos Epigràfics, Romans i Antics). Lʼany 2003 va rebre la distinció de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de la recerca universitària. És membre del Comitè Internacional de Paleohispanística i membre corresponent de lʼInstitut Arqueològic Alemany. Les seves línies de recerca principals són lʼepigrafia llatina, les llengües preromanes de la península Ibèrica, la crítica textual i la literatura romana. Ha estat director del Departament de Filologia Llatina i vicedegà de Recerca de la Facultat de Filologia.

El seu objectiu com a degà és treballar, des del consens i la defensa de lʼautonomia universitària, per tal de consolidar les dades dʼexcel·lència assolides per la Facultat en els seus graus i màsters, dʼincentivar la internacionalització de la recerca i de garantir el relleu generacional i la millora de les condicions laborals del professorat.


El catedràtic de Geometria i Topologia Carles Casacuberta ha estat fins ara director de l'Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona (IMUB). És membre del Grup de Recerca Consolidat en Àlgebra i Geometria Algebraica i treballa en temes de topologia algebraica, teoria de categories, teoria de grups i àlgebra homològica. Ha presidit la Societat Catalana de Matemàtiques i ha estat director de publicacions i president del Comitè de Solidaritat de la Societat Matemàtica Europea. Va ser coordinador de la xarxa estatal RedIUM d'instituts universitaris de matemàtiques. Dins la UB, també ha estat director del Departament dʼÀlgebra i Geometria del 2002 al 2006.


El nou equip deganal de Matemàtiques i Informàtica té com a prioritat mantenir la qualitat de gestió i la capacitat de servei a l'alumnat i al professorat que va assolir l'equip anterior. Buscarà sobretot potenciar l'excel·lència acadèmica en els graus i els màsters, així com en els postgraus i en el doctorat, i alhora atendre la diversitat i l'equilibri de gènere. Vol treballar conjuntament amb el Departament de Matemàtiques i Informàtica i amb l'IMUB per al creixement de la plantilla de professorat i el reforç dels grups de recerca. S'ocuparà de l'optimització dels espais a l'Edifici Històric i de la millora continuada de l'equipament. De cara enfora, el primer repte és incrementar la internacionalització de la Facultat i els contactes amb el món empresarial, així com la influència en l'entorn educatiu, seguint sempre les línies que marqui el Rectorat.

En el mateix acte ha pres possessió Francisco Esteban com a delegat del rector per a lʼObservatori de lʼEstudiant. Joan Gabriel Burguera, Ana Sofia Moya i Josep Solervicens han pres possessió com a vicedegans de la Facultat de Filologia, i Meritxell Blasco com a secretària del centre; Josep Vives i Jaume Timoneda com a vicedegà i secretari, respectivament, de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica; Antoni Prevosti com a vicedegà de Filosofia; Maria Rosa Buxarrais com a cap de la Secció de Recerca de lʼICE; Mercedes Gracenea com a cap de la Secció de Publicacions de lʼICE; Jordi Dorca com a secretari del Departament de Ciències Clíniques, i Mireia Aragay com a catedràtica.