Nova prova dʼaptitud personal per als estudiants que vulguin fer un grau dʼEducació Infantil i Primària

Els estudiants que vulguin començar un grau d’Educació Infantil o d’Educació Primària hauran de fer una prova d'aptitud personal (PAP) a més de les PAU.
Els estudiants que vulguin començar un grau d’Educació Infantil o d’Educació Primària hauran de fer una prova d'aptitud personal (PAP) a més de les PAU.
Acadèmic
(16/06/2017)

A partir dʼenguany, els estudiants que vulguin començar un grau dʼEducació Infantil o dʼEducació Primària hauran de fer una prova d'aptitud personal (PAP) a més de les proves dʼaccés a la universitat (PAU). Aquesta nova prova sʼemmarca en el Programa de millora i innovació en la formació de mestres (MIF), coordinat pels professors de la Universitat de Barcelona Miquel Martínez i Enric Prats.

Els estudiants que vulguin començar un grau d’Educació Infantil o d’Educació Primària hauran de fer una prova d'aptitud personal (PAP) a més de les PAU.
Els estudiants que vulguin començar un grau d’Educació Infantil o d’Educació Primària hauran de fer una prova d'aptitud personal (PAP) a més de les PAU.
Acadèmic
16/06/2017

A partir dʼenguany, els estudiants que vulguin començar un grau dʼEducació Infantil o dʼEducació Primària hauran de fer una prova d'aptitud personal (PAP) a més de les proves dʼaccés a la universitat (PAU). Aquesta nova prova sʼemmarca en el Programa de millora i innovació en la formació de mestres (MIF), coordinat pels professors de la Universitat de Barcelona Miquel Martínez i Enric Prats.

Gairebé tres mil alumnes sʼhauran dʼexaminar dʼaquestes proves aquest dissabte, 17 de juny, en horari de matí, en cinc seus universitàries (a Barcelona, Bellaterra, Girona, Tarragona o Lleida). Amb la nova PAP es vol assegurar que els estudiants que accedeixen als estudis universitaris dʼEducació Infantil i dʼEducació Primària reuneixen unes condicions òptimes que garanteixin la millor formació possible en lʼetapa universitària.

La PAP consta de dos exàmens. El primer, de competència comunicativa i raonament crític, dura dues hores i avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini del sistema lingüístic. El segon és de competència logicomatemàtica i consisteix en 25 exercicis que sʼhan de resoldre en una hora i mitja. La prova es considera superada amb la qualificació dʼapte quan la nota mitjana dels dos exàmens és igual o superior a cinc punts sobre deu. Per poder fer la mitjana, cal que cada examen tingui una qualificació igual o superior a quatre. En cas de no superar la PAP, lʼalumne no podrà accedir als estudis sol·licitats.

Aquesta prova es va implementar el curs 2014-2015 en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres (MIF), un projecte impulsat per les universitats, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, amb lʼobjectiu dʼavançar en lʼatracció de lʼalumnat més ben preparat per cursar els graus de mestre. Fins al curs passat, la PAP només demanava requisits de llengua i estava vinculada a les matèries de Llengua i Literatura Catalana i de Llengua i Literatura Castellana de les PAU.

El MIF és un programa del Consell Interuniversitari de Catalunya en què participen totes les universitats públiques i privades que imparteixen graus dʼEducació Infantil i d'Educació Primària amb la implicació del Departament dʼEnsenyament i la Secretaria dʼUniversitats i Recerca. La seva funció és contribuir a millorar la formació inicial dels mestres. Amb aquesta finalitat, promou la recerca en docència universitària en els graus de mestre, convoca beques de mobilitat internacional per a professorat universitari i estudiants dʼaquests graus, incentiva lʼintercanvi dʼexperiències i posa en marxa activitats de debat i difusió al voltant de la formació inicial dels mestres.