Nou màster per a professionals de la prevenció i lluita contra la corrupció

El màster s'impartirà a la Facultat de Dret.
El màster s'impartirà a la Facultat de Dret.
Acadèmic
(14/07/2016)

La Universitat de Barcelona, en col·laboració amb lʼOficina Antifrau de Catalunya, impartirà el curs 2016-2017 el màster de Prevenció, Control i Reacció davant la Corrupció. Public Compliance, Bon Govern i Bona Administració, que té com a directors els professors Joan Josep Queralt i Juli Ponce.

El màster s'impartirà a la Facultat de Dret.
El màster s'impartirà a la Facultat de Dret.
Acadèmic
14/07/2016

La Universitat de Barcelona, en col·laboració amb lʼOficina Antifrau de Catalunya, impartirà el curs 2016-2017 el màster de Prevenció, Control i Reacció davant la Corrupció. Public Compliance, Bon Govern i Bona Administració, que té com a directors els professors Joan Josep Queralt i Juli Ponce.

Lʼobjectiu del màster és formar personal altament especialitzat en la prevenció, el control i la reacció davant la corrupció en el sector públic, incloent-hi lʼAdministració de justícia i la fiscalia, i en el sector privat i el tercer sector. Joan Josep Queralt, que és catedràtic de Dret Penal, explica: «Ambicionem fomentar la cultura de la responsabilitat pública (accountability) mitjançant la formació i sensibilització de tots els implicats en el tràfic jurídic-econòmic, tant en el sector públic com en el privat, i així desplegar polítiques de prevenció en lloc de polítiques de repressió que, per la seva mateixa raó de ser, arriben molt tard». «Pensaríem en la figura dʼun public compliance officer», afegeix.


El curs, de caràcter biennal, sʼiniciarà a la tardor i té mòduls dedicats al bon govern i la bona administració, la transparència i el control social, lʼètica i el poder, les finances públiques o els controls i responsabilitats. Aquests mòduls també es poden cursar separadament, la qual cosa permet obtenir la corresponent titulació dʼexpert de la Universitat de Barcelona específica en cada cas sense haver de cursar la totalitat del màster. El professor de Dret Administratiu Juli Ponce destaca que el màster sorgeix gràcies a la capacitat de recerca i de formació a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona en lʼàmbit de la transparència i el bon govern. «El màster neix de constatar que històricament hi ha una manca de formació específica en aquests àmbits, tant en el sector públic com en el privat, i del fet que vivim en un moment en què a Catalunya i a Espanya hi ha una nova generació de lleis de transparència i bon govern, lʼaplicació adient de les quals esdevé crucial per a la societat», afegeix Ponce.


El màster es dirigeix amb caràcter general a titulats en Ciències Socials —i en concret, de lʼAdministració i la gestió pública—, Dret, Economia, Ciències Empresarials i Ciències Polítiques i de lʼAdministració. No obstant això, també pot ser atractiu, en general, per als graduats dʼaltres titulacions com ara Periodisme, Sociologia o Relacions Laborals, entre dʼaltres. A més de ser dʼinterès per a funcionaris, també sʼadreça a membres dʼempreses públiques i privades, col·legis professionals, ONG, sindicats, partits polítics, associacions i fundacions que reben fons o ajuts públics, o que contracten amb administracions públiques, àmbits en què comptar amb professionals ben formats en transparència i bon govern és crucial per complir les lleis i garantir la bona administració.