Nanotecnologies: desafiaments científics, ètics i socials per al segle XXI

El llibre és un document de posicionament que aborda un ampli registre de temàtiques, més enllà de la recerca i la transferència de coneixement.
El llibre és un document de posicionament que aborda un ampli registre de temàtiques, més enllà de la recerca i la transferència de coneixement.
Recerca
(10/02/2023)

La nanotecnologia representa una autèntica revolució científica i conceptual que està canviant la nostra manera dʼentendre la matèria. Tradicionalment, es pensava que les propietats dels materials es mantenien independentment de la seva mida, però avui sabem que algunes característiques destacades —color, resistivitat, magnetisme i fins i tot reactivitat química— canvien en el món de la nanoescala. Els avenços científics en nanociència i nanotecnologia —unes àrees de recerca molt actives i productives— són cada cop més extraordinaris i obriran pas a aplicacions futures —biomedicina, materials, alimentació, farmacologia, medi ambient, energia, telecomunicacions, enginyeria, etc.— que encara no podem ni imaginar.

El llibre és un document de posicionament que aborda un ampli registre de temàtiques, més enllà de la recerca i la transferència de coneixement.
El llibre és un document de posicionament que aborda un ampli registre de temàtiques, més enllà de la recerca i la transferència de coneixement.
Recerca
10/02/2023

La nanotecnologia representa una autèntica revolució científica i conceptual que està canviant la nostra manera dʼentendre la matèria. Tradicionalment, es pensava que les propietats dels materials es mantenien independentment de la seva mida, però avui sabem que algunes característiques destacades —color, resistivitat, magnetisme i fins i tot reactivitat química— canvien en el món de la nanoescala. Els avenços científics en nanociència i nanotecnologia —unes àrees de recerca molt actives i productives— són cada cop més extraordinaris i obriran pas a aplicacions futures —biomedicina, materials, alimentació, farmacologia, medi ambient, energia, telecomunicacions, enginyeria, etc.— que encara no podem ni imaginar.

Abordar els desafiaments científics, ètics i socials al voltant de les nanotecnologies és lʼobjectiu principal del Libro blanco de las nanotecnologías II. Estado del arte de la I+D+i (Ed. Aranzadi), que es presentarà a lʼAula Magna Enric Casassas de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona el 15 de febrer, a les 10:30. El nou volum dona continuïtat al Llibre blanc sobre nanotecnologies —traduït també al català—, presentat a la jornada multisectorial Nanoday 2021, i conforma així una obra singular i única que abraça tots els aspectes relacionats amb la nanotecnologia.

En la coordinació del volum —a càrrec dels experts Jordi Díaz-Marcos, Gerard Guimerà, Joan Mendoza, Pedro A. Serena i María Tenorio— hi ha participat lʼObservatori de Bioètica (OBD) i els Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) i lʼInstitut de Nanociència i Nanotecnologia de la UB (IN2UB), juntament amb la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia.

Lʼacte de presentació el presidiran la vicerectora dʼEmprenedoria, Innovació i Transferència, Mercè Segarra; el director dels CCiTUB, Juan Fran Sangüesa; el director de lʼIN2UB, Guillem Aromí, i el president de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada, Javier García-Martínez, director del Laboratori de Nanotecnologia Molecular (NANOMOL) de la Universitat dʼAlacant i autor del pròleg del llibre.

La presentació, que conduiran els editors i coordinadors de lʼobra Joan Mendoza (CCiTUB) i Jordi Díaz-Marcos (CCiTUB i IN2UB), inclourà una taula rodona amb la participació dels autors i membres de lʼIN2UB Francesca Peiró, Giancarlo Franzese, Maria Pilar Vinardell, Albert Romano i Albert Serra.

Tecnologies disruptives: aspectes ètics, socials i econòmics

En el llibre, que sʼestructura en vuit capítols, hi han participat prop de quaranta experts dʼuniversitats i centres de recerca de tot el país especialment destacats en el camp de les nanotecnologies.

Es tracta dʼun document de posicionament sobre un camp multidisciplinari tan disruptiu com el de les nanotecnologies i la repercussió que tenen en aspectes ètics, socials, legislatius, econòmics i educatius. Aquest volum vol representar la comunitat educativa, lʼadministració pública, el sector empresarial, la comunitat científica i les entitats de la societat civil. Al llarg de vuit capítols, sʼaborda un ampli registre de temàtiques relacionades amb la nanotecnologia, més enllà de la recerca i la transferència de coneixement.

Entre altres conclusions, el llibre assenyala la necessitat de potenciar la col·laboració transversal entre les disciplines acadèmiques, els centres de recerca i la indústria en el debat sobre les nanotecnologies. Lʼobra també analitza aspectes relacionats amb la seguretat laboral i la salut dels treballadors que manipulen nanomaterials, o bé la toxicitat dels productes basats en nanomaterials i els seus efectes en el medi ambient.

A més, també posa lʼaccent en les eines disponibles actualment per a la recerca i la innovació responsables, així en com la legislació, les normatives i les guies de bones pràctiques de recerca i innovació. Altres aspectes rellevants que es tracten estan relacionats amb la transferència dels resultats de la recerca bàsica al mercat, les inversions i la governança.

«Pensar la nanociència des de diverses perspectives ajudarà a proporcionar visions concretes sobre quina direcció hauria de seguir el desenvolupament nanotecnològic els propers anys», assenyalen els autors, que conclouen: «Amb aquest llibre, hem volgut crear un espai de trobada i de debat sobre el present i el futur de les nanotecnologies, amb una atenció especial als aspectes ètics i socials».