Més de quatre-cents estudiants es beneficien del programa dʼajuts econòmics de la Universitat de Barcelona

Encara estan pendent de resolució més ajuts per a l’estudi de terceres llengües a l’EIM i per als estudiants de nou accés que no poden gaudir de beca per incompliment de requisits acadèmics.
Encara estan pendent de resolució més ajuts per a l’estudi de terceres llengües a l’EIM i per als estudiants de nou accés que no poden gaudir de beca per incompliment de requisits acadèmics.
Acadèmic
(29/08/2016)

Durant el curs 2015-2016, la Universitat de Barcelona ha cobert la matrícula, de manera total o parcial, de 93 estudiants que han hagut dʼafrontar situacions sobrevingudes de dificultat econòmica. Per mitjà del programa bkUB —el programa propi dʼajuts econòmics de la UB—, també sʼhan atorgat dues modalitats més dʼajudes: les que cobreixen el cost dels crèdits de les assignatures repetides per primera vegada (se nʼhan concedit 298), i les destinades a cursos de terceres llengües a lʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM), de les quals hi ha 34 propostes de concessió dʼajuts. Encara estan pendent de resolució més ajuts per a lʼestudi de terceres llengües a lʼEIM i per als estudiants de nou accés que no poden gaudir de beca per incompliment de requisits acadèmics.

Encara estan pendent de resolució més ajuts per a l’estudi de terceres llengües a l’EIM i per als estudiants de nou accés que no poden gaudir de beca per incompliment de requisits acadèmics.
Encara estan pendent de resolució més ajuts per a l’estudi de terceres llengües a l’EIM i per als estudiants de nou accés que no poden gaudir de beca per incompliment de requisits acadèmics.
Acadèmic
29/08/2016

Durant el curs 2015-2016, la Universitat de Barcelona ha cobert la matrícula, de manera total o parcial, de 93 estudiants que han hagut dʼafrontar situacions sobrevingudes de dificultat econòmica. Per mitjà del programa bkUB —el programa propi dʼajuts econòmics de la UB—, també sʼhan atorgat dues modalitats més dʼajudes: les que cobreixen el cost dels crèdits de les assignatures repetides per primera vegada (se nʼhan concedit 298), i les destinades a cursos de terceres llengües a lʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM), de les quals hi ha 34 propostes de concessió dʼajuts. Encara estan pendent de resolució més ajuts per a lʼestudi de terceres llengües a lʼEIM i per als estudiants de nou accés que no poden gaudir de beca per incompliment de requisits acadèmics.

Lʼajut per circumstàncies sobrevingudes té com a finalitat cobrir lʼimport de la matrícula en el cas en què lʼestudiant es trobi en risc evident dʼabandonar els estudis per raons econòmiques. La concessió es fa atenent als criteris consensuats entre els òrgans de govern de la Universitat de Barcelona i els representants de les associacions dʼestudiants, i que es troben recollits a les convocatòries. Un altre dels objectius dʼaquest ajut és aconseguir que els estudiants beneficiaris aquest curs puguin demanar amb èxit la beca general del curs següent. Es consideren situacions sobrevingudes les causades per malaltia o traspàs dels sustentadors econòmics de la unitat familiar, o per atur, desnonament de lʼhabitatge o altres casuístiques que canviïn la realitat socioeconòmica de lʼestudiant. Aquestes situacions es veuen agreujades per la denegació de la beca general o perquè sʼhagin produït amb posterioritat al tancament del termini per presentar la sol·licitud als ajuts del sistema públic.

Fraccionament en terminis

Una de les mesures econòmiques per a la matrícula que ofereix la UB és lʼampliació del fraccionament de la matrícula a set terminis. Aquesta possibilitat sʼafegeix a lʼopció de pagament en tres terminis. Aquest curs 2015-2016, 6978 estudiants de grau han escollit el fraccionament en set terminis, i 6089, en tres, dʼun total de 43463 alumnes matriculats. Per tant, més dʼun 31 % dels estudiants sʼhan beneficiat del pagament en terminis.
Pel que fa a la possibilitat que ofereix la Universitat dʼacollir-se a la matrícula condicional —és a dir, que la Universitat assumeixi inicialment lʼimport dels crèdits matriculats per primera vegada per a tots aquells estudiants amb beca general o acreditació econòmica positiva—, pràcticament 11.296 estudiants han optat per aquesta alternativa.

Més informació sobre el programa bkUB