Les universitats catalanes creen una xarxa per fomentar l'emprenedoria

L'objectiu de la Xarxa és contribuir a la detecció de talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària
L'objectiu de la Xarxa és contribuir a la detecció de talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària
(03/02/2011)

La UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UOC, la URV, la UdG, la UdL i la UVic han creat la Xarxa dʼEmprenedoria Universitària. Es tracta dʼuna iniciativa per dur a terme, de manera coordinada, accions de foment de lʼemprenedoria amb lʼobjectiu de contribuir a la detecció de talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària.

L'objectiu de la Xarxa és contribuir a la detecció de talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària
L'objectiu de la Xarxa és contribuir a la detecció de talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària
03/02/2011

La UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UOC, la URV, la UdG, la UdL i la UVic han creat la Xarxa dʼEmprenedoria Universitària. Es tracta dʼuna iniciativa per dur a terme, de manera coordinada, accions de foment de lʼemprenedoria amb lʼobjectiu de contribuir a la detecció de talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària.

La posada en marxa de la Xarxa gaudeix dʼuna subvenció del Departament de Treball, ara Departament dʼEmpresa i Ocupació, en el marc de la convocatòria dʼajuts a Projectes Innovadors relacionats amb la millora de la qualitat de lʼocupació i la cohesió social a Catalunya. Els projectes seleccionats sʼinsereixen en el marc del Programa Operatiu del FSE de Catalunya 2007-2013 i tenen un encaix estratègic amb el Pla Inicia.

 
La Xarxa dʼEmprenedoria Universitària, que lidera la UB a través de la Fundació Bosch i Gimpera, té quatre línies estratègiques: motivar i fomentar lʼesperit emprenedor a la universitat catalana; donar suport i promoure idees innovadores en projectes empresarials sorgits en lʼentorn universitari; fer créixer i consolidar iniciatives empresarials, i generar coneixement que pugui subministrar recursos i dispositius orientats a valoritzar lʼemprenedoria universitària. Els principals objectius de la Xarxa són augmentar la inversió en capital humà millorant habilitats i competències clau en emprenedoria entre lʼalumnat; millorar lʼoferta formativa universitària; racionalitzar recursos econòmics i materials mitjançant la coordinació entre els membres de la Xarxa; fomentar lʼestabliment de vincles territorials i la interacció entre les universitats i amb les empreses; i multiplicar el coneixement en matèria dʼemprenedoria a Catalunya.
 
Entre les actuacions concretes que impulsarà la Xarxa, hi ha jornades de foment de lʼemprenedoria, que tindran lloc en diversos campus de les universitats amb lʼobjectiu dʼapropar al públic assistent la idea dʼemprendre com a sortida professional, donar a conèixer els beneficis de lʼemprenedoria, mostrar el potencial emprenedor de la comunitat universitària i intercanviar experiències. També es duran a terme uns tallers de competències emprenedores adreçats a lʼalumnat universitari amb lʼobjectiu dʼidentificar les aptituds emprenedores dels participants i les competències i habilitats i, alhora, donar eines per millorar-les. Es vol celebrar un Dia de lʼEmprenedoria i la Innovació Universitària, i un campus dʼestiu, i en total es calcula que al llarg del 2011 es duran a terme més de 120 accions entre tallers, seminaris i jornades. Així mateix, sʼimpulsaran activitats a través dʼInternet, com ara cursos en línia, i es crearà un espai virtual dʼaprenentatge que permeti als estudiants de participar de manera simulada en projectes dʼinnovació. També es preveuen activitats de recerca i divulgació mitjançant la publicació i difusió de diversos estudis, i la posada en marxa dʼun Observatori de lʼEmprenedoria Universitària.