La Universitat de Barcelona tindrà una clínica psicològica de referència a lʼEstat espanyol

Edifici Espinalb, seu de la futura clínica.
Edifici Espinalb, seu de la futura clínica.
Institucional
(31/10/2016)

La Clínica Psicològica de la Universitat de Barcelona (CPUB) aviat serà una realitat. Crear una clínica psicològica universitària de prestigi i de referència per a la població, per als professionals del sector i per a la societat en general era un dels reptes que el degà de la Facultat de Psicologia, Josep Batista, sʼhavia fixat per al seu mandat. «Lʼobjectiu —explica Batista— és que la clínica es converteixi en un referent per a la salut psicològica de la ciutadania i per a la docència clínica i la recerca dels estudiants de grau i postgrau de la Universitat de Barcelona».

Edifici Espinalb, seu de la futura clínica.
Edifici Espinalb, seu de la futura clínica.
Institucional
31/10/2016

La Clínica Psicològica de la Universitat de Barcelona (CPUB) aviat serà una realitat. Crear una clínica psicològica universitària de prestigi i de referència per a la població, per als professionals del sector i per a la societat en general era un dels reptes que el degà de la Facultat de Psicologia, Josep Batista, sʼhavia fixat per al seu mandat. «Lʼobjectiu —explica Batista— és que la clínica es converteixi en un referent per a la salut psicològica de la ciutadania i per a la docència clínica i la recerca dels estudiants de grau i postgrau de la Universitat de Barcelona».

La previsió és que a principis del 2017 la CPUB obri les portes a lʼedifici Espinalb, propietat de la Diputació de Barcelona, la qual està pendent de tancar un acord de cessió amb la Universitat. Quan estigui en ple funcionament, oferirà serveis psicològics a la població de lʼàrea dʼinfluència de Barcelona i comarques, i atendrà les derivacions que arribin des de la xarxa dʼatenció primària, serveis socials o altres centres psicològics i mèdics. Naturalment, tota  la comunitat UB —formada per alumnat, personal docent i investigador i dʼadministració i serveis— tindrà garantit lʼaccés a lʼatenció psicològica.

La clínica disposarà de catorze consultes, sis de les quals estaran destinades a lʼatenció psicològica infantil. Altres sales sʼutilitzaran, per exemple, per a activitats de rehabilitació física i cognitiva o per fer-hi sessions i intervencions grupals, i també es tindrà cura dels aspectes psicològics derivats tant de patologies cròniques comunes com de les malalties rares o de baixa prevalença. Així mateix, es dotarà dʼuna sala amb lʼequipament informàtic i el mobiliari necessaris per a sessions clíniques, estudis de casos i recerca bibliogràfica.

Tal com destaca Batista, «no hi ha millor exemple de compliment de les tres missions de la Universitat —docència, recerca i transferència a la societat— que la Clínica». Permetrà que els professors de grau i postgrau, en especial del màster de Psicologia General Sanitària, duguin a terme la seva docència. Així mateix, actuarà de vehicle impulsor de la recerca aplicada dels diferents equips de recerca de la Facultat de Psicologia, i permetrà obtenir un catàleg dʼacció clínica absolutament innovadora i desconeguda per al sistema tradicional. «Inclourà les unitats assistencials que ja existien a la Facultat, i seguirà el model organitzatiu i de gestió dels centres assistencials de la Fundació Josep Finestres», detalla Batista.

En un inici, el personal assistencial de la clínica estarà format pels equips que ja treballen en les unitats que han funcionat fins ara, i sʼanirà dimensionant en el temps amb noves unitats i nous professionals que puguin donar resposta a les necessitats dels pacients, en funció de la demanda del centre. Els equips estaran formats per professors catedràtics, titulars, col·laboradors, associats i becaris de la Facultat de Psicologia, i per personal contractat per la Fundació Josep Finestres, sense vinculació docent.

La Unitat dʼAtenció sʼencarregarà de programar les visites i prestarà atenció als pacients i els familiars, tant de manera presencial com telefònica, o per correu electrònic. Les tasques administratives del centre es duran a terme des de les diferents unitats de la Fundació Josep Finestres.  La CPUB es dotarà dʼuna xarxa integrada de dades i de les tecnologies de la informació i la comunicació necessàries per permetre que el centre assistencial estigui a lʼavantguarda i aprofiti les possibilitats que ofereixen la telemedicina, la robòtica i les xarxes compartides.