La Universitat de Barcelona i Conexus creen un servei per atendre lʼalumnat en situació de violència masclista

El servei, de caràcter gratuït i confidencial, s’adreça tant a dones estudiants que siguin o hagin estat víctimes de violència masclista, com a homes estudiants que tinguin actituds masclistes que vulguin eradicar.
El servei, de caràcter gratuït i confidencial, s’adreça tant a dones estudiants que siguin o hagin estat víctimes de violència masclista, com a homes estudiants que tinguin actituds masclistes que vulguin eradicar.
Institucional
(03/02/2016)

La Universitat de Barcelona i lʼassociació Conexus. Atenció, Formació i Investigació Psicosocials han posat en marxa un nou servei per atendre tot lʼalumnat de la Universitat que es trobi en una situació de violència masclista. Aquest servei, de caràcter gratuït i confidencial, ofereix un espai dʼinformació, assessorament i atenció psicològica de proximitat tant a dones estudiants que siguin o hagin estat víctimes dʼaquest tipus de violència, com a homes estudiants que tinguin actituds masclistes que vulguin eradicar.

El servei, de caràcter gratuït i confidencial, s’adreça tant a dones estudiants que siguin o hagin estat víctimes de violència masclista, com a homes estudiants que tinguin actituds masclistes que vulguin eradicar.
El servei, de caràcter gratuït i confidencial, s’adreça tant a dones estudiants que siguin o hagin estat víctimes de violència masclista, com a homes estudiants que tinguin actituds masclistes que vulguin eradicar.
Institucional
03/02/2016

La Universitat de Barcelona i lʼassociació Conexus. Atenció, Formació i Investigació Psicosocials han posat en marxa un nou servei per atendre tot lʼalumnat de la Universitat que es trobi en una situació de violència masclista. Aquest servei, de caràcter gratuït i confidencial, ofereix un espai dʼinformació, assessorament i atenció psicològica de proximitat tant a dones estudiants que siguin o hagin estat víctimes dʼaquest tipus de violència, com a homes estudiants que tinguin actituds masclistes que vulguin eradicar.

El nou servei, que funciona des de principis dʼany, és el resultat dʼun conveni signat entre la Universitat de Barcelona i Conexus. Lʼacord converteix la Universitat de Barcelona en la primera universitat catalana que implementa el Programa per a les universitats contra la violència masclista (PUC), un ambiciós projecte de prevenció, detecció i atenció de relacions abusives i violències masclistes en lʼentorn universitari, desenvolupat per Conexus, amb el suport de lʼInstitut Català de les Dones i lʼObra Social la Caixa.

En lʼàmbit universitari, com en qualsevol altre, sʼhi reprodueixen diferents formes de desigualtat i de violència de gènere. «No en va, la universitat no deixa de ser un reflex de la societat en què vivim», explica Trinidad Donoso, delegada del rector per a la Igualtat de Gènere a la Universitat de Barcelona. Les xifres així ho constaten. Donoso adverteix que «un 10 % de les estudiants de la Universitat de Barcelona ha patit violència de gènere en la seva vida diària», segons les dades dʼuna recerca que està a punt de finalitzar, en què sʼha entrevistat una mostra significativa de 1.700 alumnes de la Universitat. «Davant dʼaquesta situació, la universitat ha de vetllar pels seus estudiants; hem de tenir la capacitat de protegir els membres més vulnerables», afirma.

Amb aquest objectiu, la Universitat de Barcelona va aprovar el 13 de febrer de 2014 el Protocol sobre la prevenció, detecció i actuació contra les situacions dʼassetjament sexual, un mecanisme a disposició de tota la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants) que articula un procediment dʼactuació en cas de percebre alguna situació dʼassetjament com les que aquest protocol defineix. Ara, el conveni signat amb Conexus suposa un pas endavant en aquest compromís de la Universitat de Barcelona per eradicar la violència de gènere. «El nou servei dʼatenció que oferim a lʼalumnat no es limita només a les conductes masclistes que es donen en lʼentorn universitari, sinó que —i això és nou— nʼamplia lʼabast als casos en què lʼagressor és personal extern a la Universitat», destaca Donoso.

Funcionament del servei

Lʼalumnat de la Universitat de Barcelona que vulgui accedir a aquest nou servei pot fer-ho contactant amb Conexus al telèfon 932 171 646 o al correu atencio@conexus.cat. Els destinataris principals són estudiants dones que pateixin o creguin estar patint violència masclista i busquin suport; però també homes estudiants que creguin tenir actituds masclistes i sol·licitin ajuda. «La violència de gènere ha estat —i continua estant— molt invisibilitzada. Hi ha una desconeixença absoluta del tema que dificulta que es pugui detectar. Costa adonar-se que sʼestà patint violència de gènere i, a més, als afectats els costa explicar-ho», afirma Donoso.

Conexus facilita la detecció de conductes abusives i violències masclistes, i ofereix un espai dʼinformació, assessorament i atenció psicològica per als casos que ho requereixin. «Conexus dedica un dia a la setmana a rebre els nostres estudiants a les seves instal·lacions per atendreʼls», explica Donoso. Lʼatenció en el programa no té cap cost per a lʼalumnat i li garanteix, en tot moment, lʼabsoluta confidencialitat. «Únicament en aquells casos en què ho consideri pertinent, Conexus podrà aconsellar a lʼestudiant que contacti amb la Unitat dʼIgualtat de la Universitat per activar el protocol dʼactuació», apunta.

En definitiva, es tracta dʼoferir un espai dʼatenció integral de proximitat a lʼalumnat amb un doble objectiu: en el cas de les estudiants víctimes de violència masclista, per tal de protegir-les i facilitar-ne la recuperació; i en el dels estudiants amb conductes discriminatòries, perquè en comprenguin lʼorigen i les conseqüències, i puguin aturar-les.

Tallers informatius a les facultats

Al mes de març, sʼiniciarà una ronda de tallers a les diferents facultats per donar a conèixer a lʼalumnat aquest nou servei, així com la resta de projectes que duu a terme la Universitat, a través de la Unitat dʼIgualtat, en matèria dʼassetjament sexual i de gènere.

Aquestes accions responen al compromís de la Universitat de Barcelona dʼemprendre una actuació decidida per protegir les persones afectades per violència de gènere, i a impulsar tant la prevenció dʼaquestes situacions com les vies de queixa i reacció. «Es tracta de mostrar a les estudiants que no estan soles», conclou Donoso.