La Universitat de Barcelona facilitarà el canvi de nom de persones transsexuals i transgènere de la comunitat universitària

 
 
Institucional
(21/09/2016)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha aprovat avui per unanimitat el procediment per al canvi de nom de persones transsexuals i transgènere de la comunitat universitària.

El canvi de nom dʼús legal està previst a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. El marge de temps requerit perquè sigui efectiu —la certificació mèdica s'obté al cap de dos anys— provoca que, durant el temps en què la persona ja està en tractament però encara no pot fer el canvi legal de nom, es doni una paradoxa entre la seva aparença física i lʼús comú del seu nom.

El document aprovat permet que tothom que ho vulgui pugui utilitzar un àlies que substitueixi el seu nom en totes les activitats que no tinguin implicacions legals, com pot ser en el correu electrònic, en el Campus Virtual, en el carnet UB o en els llistats de classe. Dʼaquesta manera, sʼassegura la protecció dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals en lʼàmbit universitari. Amb aquest procediment, la Universitat de Barcelona confia que es fomenti la participació i representació dʼaquest col·lectiu en els òrgans de govern de la institució.

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha volgut destacar la importància de la mesura, «essencial per protegir els drets dʼuns col·lectius i que normalitza la seva situació». «Amb aquest procediment, la Universitat de Barcelona fa un pas fonamental cap a la igualtat», ha dit.

Es poden acollir a aquesta normativa tant els estudiants de la Universitat de Barcelona com el professorat i el personal dʼadministració i serveis. El procés de canvi de nom dʼús comú, des del moment en què sʼaccepti, no excedirà les tres setmanes en la seva totalitat. El document ha estat impulsat des del Vicerectorat dʼAdministració i Organització, la Unitat dʼIgualtat de la Universitat de Barcelona, la Comissió dʼIgualtat de Belles Arts i professorat i alumnat del mateix centre.

 

 
 
Institucional
21/09/2016

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha aprovat avui per unanimitat el procediment per al canvi de nom de persones transsexuals i transgènere de la comunitat universitària.

El canvi de nom dʼús legal està previst a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. El marge de temps requerit perquè sigui efectiu —la certificació mèdica s'obté al cap de dos anys— provoca que, durant el temps en què la persona ja està en tractament però encara no pot fer el canvi legal de nom, es doni una paradoxa entre la seva aparença física i lʼús comú del seu nom.

El document aprovat permet que tothom que ho vulgui pugui utilitzar un àlies que substitueixi el seu nom en totes les activitats que no tinguin implicacions legals, com pot ser en el correu electrònic, en el Campus Virtual, en el carnet UB o en els llistats de classe. Dʼaquesta manera, sʼassegura la protecció dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals en lʼàmbit universitari. Amb aquest procediment, la Universitat de Barcelona confia que es fomenti la participació i representació dʼaquest col·lectiu en els òrgans de govern de la institució.

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha volgut destacar la importància de la mesura, «essencial per protegir els drets dʼuns col·lectius i que normalitza la seva situació». «Amb aquest procediment, la Universitat de Barcelona fa un pas fonamental cap a la igualtat», ha dit.

Es poden acollir a aquesta normativa tant els estudiants de la Universitat de Barcelona com el professorat i el personal dʼadministració i serveis. El procés de canvi de nom dʼús comú, des del moment en què sʼaccepti, no excedirà les tres setmanes en la seva totalitat. El document ha estat impulsat des del Vicerectorat dʼAdministració i Organització, la Unitat dʼIgualtat de la Universitat de Barcelona, la Comissió dʼIgualtat de Belles Arts i professorat i alumnat del mateix centre.

 

Aprovació de places de catedràtic

En lʼàmbit del professorat, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha donat el vistiplau a la convocatòria de places de catedràtic dʼuniversitat en torn lliure i en torn de promoció, i de catedràtic contractat en torn de promoció. En total, són trenta places de la primera categoria i tretze en el segon cas.

També sʼha aprovat el programa que permetrà al professorat associat continuar la seva carrera professoral a la Universitat de Barcelona. En un primer pas, sʼha concretat la convocatòria dʼun concurs per adjudicar vint-i-cinc contractes de professorat associat.

En lʼàmbit de la reforma dʼestructures acadèmiques i dʼorganització administrativa, sʼhan aprovat la major part de plans dʼordenació de la reforma administrativa i de la gestió que quedaven pendents, excepte els corresponents als Centres Científics i Tecnològics i el de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Així mateix, sʼhan validat els reglaments dels departaments de Medicina i Ciències de la Salut i de Química.

Entre altres decisions preses avui, sʼha ratificat lʼadscripció del Centre dʼEstudis Internacionals (CEI) a la Universitat de Barcelona i sʼha informat de la creació de la unitat Museu de la Universitat de Barcelona.

 

Informe del rector

En el seu informe, el rector ha comunicat que la convocatòria dʼeleccions a rector o rectora de la Universitat de Barcelona es produirà en un Consell de Govern extraordinari que tindrà lloc el proper 30 de setembre, en què es coneixerà també el calendari electoral.

Ramírez també ha informat als membres del Consell de Govern que lʼÀrea de Ciències i Enginyeries, que dirigirà lʼactual degà de Física, Atilà Herms, començarà a funcionar a partir de lʼ1 dʼoctubre, igual que la Junta Gestora de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, que té el mandat de fer la memòria definitiva de la nova estructura de la Facultat. D'altra banda, sʼha informat que la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut està en procés dʼelecció de la primera junta dʼaquest nou centre.