La UB presenta la seva proposta de reforma per reforçar la docència i la recerca i obtenir més recursos

Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.
Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(20/06/2014)

La Universitat de Barcelona, la primera universitat pública de Catalunya quant a nombre dʼestudiants i líder a lʼEstat en producció científica, ha iniciat una reforma de les seves estructures, acadèmiques i administratives, amb lʼobjectiu de modernitzar-ne i millorar-ne el funcionament, multiplicar lʼobtenció de recursos de lʼentorn, simplificar lʼorganització per reforçar les activitats de recerca i potenciar les missions de la universitat: docència, recerca i transferència de coneixement. Una vegada el projecte reculli les aportacions de la comunitat universitària i sigui aprovat durant la primera part del curs 2014-2015, el procés dʼadaptació i implementació pot trigar dos cursos acadèmics. Aquesta reforma, que segueix la tendència existent de reestructuració dels millors centres dʼEuropa, generarà uns impactes, tant cientificoacadèmics com econòmics, que es poden valorar en prop de 10 milions dʼeuros.

Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.
Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.
Institucional
20/06/2014

La Universitat de Barcelona, la primera universitat pública de Catalunya quant a nombre dʼestudiants i líder a lʼEstat en producció científica, ha iniciat una reforma de les seves estructures, acadèmiques i administratives, amb lʼobjectiu de modernitzar-ne i millorar-ne el funcionament, multiplicar lʼobtenció de recursos de lʼentorn, simplificar lʼorganització per reforçar les activitats de recerca i potenciar les missions de la universitat: docència, recerca i transferència de coneixement. Una vegada el projecte reculli les aportacions de la comunitat universitària i sigui aprovat durant la primera part del curs 2014-2015, el procés dʼadaptació i implementació pot trigar dos cursos acadèmics. Aquesta reforma, que segueix la tendència existent de reestructuració dels millors centres dʼEuropa, generarà uns impactes, tant cientificoacadèmics com econòmics, que es poden valorar en prop de 10 milions dʼeuros.

 
El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha comparegut en roda de premsa per explicar tots els detalls de la reforma, que sʼacompanya dʼuna memòria de més de 100 pàgines en què es recullen els objectius, una anàlisi de la situació actual de la UB, una recopilació i estudi de les avaluacions que recomanen la reforma, els impactes que pot comportar per a la Universitat i per la comunitat universitària i, per últim, una proposta de reestructuració interna.
 
Durant els últims anys, el sistema universitari tant a lʼEstat espanyol com als països europeus, ha viscut uns grans canvis. Lʼadaptació a lʼespai europeu dʼeducació superior i les novetats recollides en les darreres lleis educatives i científiques han transformat lʼeducació superior. Aquest context, sumat a les conclusions de diferents avaluacions, tant internes com externes, que recomanen la reforma, són dues de les raons principals per posar al dia les estructures i administratives a la realitat i intensitat de lʼactivitat de la Universitat de Barcelona.
 
La proposta: 10 facultats, entre 50 i 60 departaments i una organització adaptada
 
El projecte de reforma de la institució, que constitueix un esborrany, planteja el pas de 19 centres a 10 i de 106 departaments a 50-60 i millorar el funcionament i la gestió amb una adaptació de lʼorganització administrativa. La Universitat de Barcelona té en lʼactualitat més de 60.000 estudiants en ensenyaments reglats i sʼhi imparteixen més de 60 graus, gairebé 140 màsters universitaris i prop de 70 programes de doctorat, així com més 400 programes de postgrau. El personal docent i investigador està integrat per 5.400 membres i el dʼadministració i serveis, per 2.500 persones.
 
La proposta de redimensionament de centres i departaments sʼha fet tenint en compte quatre criteris bàsics: massa crítica, internacionalització, afinitat, i identitat i territorialitat. La proposta dʼorganització administrativa parteix de criteris de millora de gestió i adaptació entre centres i àrees transversals.
 
Impactes per a la Universitat de Barcelona
 
La UB considera que aquest procés de reforma impactarà de manera positiva en lʼàmbit cientificoacadèmic, en donar pas a estructures acadèmiques amb més recursos i serveis, i per tant, més potents, així com a titulacions més transversals i conjuntes, amb major coordinació docent i cooperació interdisciplinària, i a un major aprofitament de les capacitats del personal. En aquest sentit, la reestructuració, a més de no implicar cap acomiadament ni reducció dʼefectius, també impactarà de manera positiva en el futur professional i en les oportunitats laborals dels titulats, del professorat i en lʼespecialització del personal dʼadministració i serveis. En resum, la UB calcula que lʼimpacte econòmic net de la reforma serà positiu i se situarà al voltant dels 5 milions dʼeuros anuals, i un brut que sʼapropa als 10 milions dʼeuros anuals.
 
Implicació de la comunitat universitària
 
Aquest projecte de reforma i la memòria que lʼacompanya van ser presentats ahir als degans, deganes i directors dʼescola de tots els centres de la UB en una conferència extraordinària. La proposta es farà arribar avui a tots els membres de la UB per tal que la puguin analitzar i, dins dʼun procediment participatiu, aportar-hi els suggeriments que creguin oportuns, mitjançant aquest web: www.ub.edu/reforma.