La UB llança una aplicació per avaluar lʼestat ecològic dels rius amb la col·laboració ciutadana

RIU.net permet avaluar de manera intuïtiva i senzilla l’estat ecològic d’un riu.
RIU.net permet avaluar de manera intuïtiva i senzilla l’estat ecològic d’un riu.
Recerca
(29/09/2014)

Qualsevol persona amb un mòbil intel·ligent i accés a Internet podrà col·laborar en la recerca i la conservació dels rius de qualsevol lloc dʼEspanya. El Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) de la Universitat de Barcelona (UB), dirigit per Narcís Prat, catedràtic del Departament dʼEcologia, ha desenvolupat una aplicació que permet avaluar de manera intuïtiva i senzilla lʼestat ecològic dʼun riu i transmetre aquesta informació als investigadors. Lʼaplicació, anomenada RIU.net, ja es pot descarregar per a dispositius Android.

 

RIU.net permet avaluar de manera intuïtiva i senzilla l’estat ecològic d’un riu.
RIU.net permet avaluar de manera intuïtiva i senzilla l’estat ecològic d’un riu.
Recerca
29/09/2014

Qualsevol persona amb un mòbil intel·ligent i accés a Internet podrà col·laborar en la recerca i la conservació dels rius de qualsevol lloc dʼEspanya. El Grup de Recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) de la Universitat de Barcelona (UB), dirigit per Narcís Prat, catedràtic del Departament dʼEcologia, ha desenvolupat una aplicació que permet avaluar de manera intuïtiva i senzilla lʼestat ecològic dʼun riu i transmetre aquesta informació als investigadors. Lʼaplicació, anomenada RIU.net, ja es pot descarregar per a dispositius Android.

 

El projecte RIU.net sʼintegra en les línies de recerca de lʼOficina de Ciència Ciutadana, una iniciativa impulsada per la Direcció de Creativitat i Innovació de lʼInstitut de Cultura de Barcelona (ICUB) en què diferents grups de recerca busquen la participació ciutadana en la recerca científica mitjançant experiments col·lectius, dʼacord amb les directrius dʼHoritzó 2020.

 

Un mapa més complet de la qualitat ecològica dels rius

Lʼestat ecològic és una mesura de lʼestat de salut dels ecosistemes aquàtics. Per mesurar-lo, es fan servir diferents indicadors. RIU.net permet utilitzar com a indicadors el sistema de ribera com els animals que viuen a la llera del riu. Des dʼun mòbil equipat amb una càmera fotogràfica, connexió a Internet i un sistema de posicionament geogràfic, es pot avaluar la qualitat ecològica dʼun tram de riu seguint les pautes marcades per la Directiva marc de lʼaigua.

Lʼobjectiu final és que lʼobservador pugui recopilar aquests indicadors i enviar-ne els resultats als investigadors. Una vegada contrastats, aquests resultats seran accessibles per als gestors de lʼaigua i altres persones interessades. «Aquesta informació permetrà elaborar un mapa de qualitat dels rius espanyols que pot tenir molts més punts dʼavaluació que la xarxa dels organismes de conca, que només estan obligats a reportar la qualitat ecològica un cop cada tres anys amb una única mostra anual i en punts distants entre si fins a deu quilòmetres», explica Narcís Prat, responsable del projecte.

 
Cinc nivells de qualitat dels rius

En primer lloc, lʼusuari sʼha de geolocalitzar per tal de definir en quin riu es troba. Una vegada situat, lʼaplicació lʼintrodueix en lʼavaluació de lʼestat ecològic del riu. Per fer-la, cal completar dos mòduls dʼindicadors. Dʼuna banda, el de la qualitat hidromorfològica, en què sʼanalitzen fins a vuit aspectes diferents, com ara la presència o no dʼun bosc de ribera, la profunditat i la velocitat de lʼaigua del riu, o el fet que hi hagi brossa o no. Dʼaltra banda, també es recullen els indicadors biològics a partir de la informació sobre els organismes que habiten lʼecosistema. Aquesta avaluació es fa mitjançant lʼestudi dʼorganismes macroinvertebrats aquàtics que viuen als diferents hàbitats del llit del riu. Per facilitar el procés, lʼaplicació mostra fotografies dʼaquests organismes, la presència dels quals indica una major o menor qualitat de lʼaigua, ja que hi ha organismes que són molt tolerants a la contaminació i dʼaltres que no.

Una vegada completats tots els apartats, el riu es classifica en cinc nivells de qualitat, que es representen mitjançant cinc colors (blau, verd, groc, taronja o vermell, de millor a pitjor estat ecològic), els mateixos que utilitzen els organismes de conca espanyols per reportar a Brussel·les les dades de qualitat ecològica dels rius.

«Per descomptat que lʼavaluació amb lʼaplicació RIU.net no té la mateixa amplitud i precisió que la professional, però és un sistema complementari que pot ajudar els gestors de lʼaigua en el cas que es posin de manifest problemes no detectats per la xarxa oficial. També és una bona manera de corroborar que el riu està bé en el cas de trams extensos situats en llocs remots o en parcs naturals», assegura lʼinvestigador. Dʼaltra banda, és una eina educativa de primer ordre per a qualsevol persona que sʼapropi als rius amb curiositat i amb ganes de gaudir-ne dʼuna manera diferent.


Lʼaplicació RIU.net ha estat desenvolupada amb la col·laboració de la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de lʼÀrea de Comunicació de la UB i amb el finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia
(FECYT) - Ministeri dʼEconomia i Competitivitat. La construcció de lʼeina informàtica lʼha fet lʼempresa Fusta. També ha rebut un ajut de RecerCaixa per finançar el servidor i el manteniment necessari per rebre i gestionar les dades que enviïn els usuaris.