La malaltia com a font dʼaprenentatge

Verónica Violant.
Verónica Violant.
Recerca
(23/11/2017)

Entendre un procés de malaltia també com un moment dʼaprenentatge és una de les premisses de treball del Grup de Recerca de Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i Pediatria de la UB. Encara que es va configurar com a grup reconegut el 2014, ja fa més de quinze anys que treballa conjuntament amb professionals de la salut per aplicar estratègies i recursos pedagògics durant la situació de malaltia en els infants, adolescents i les seves famílies, així com per oferir la millor informació possible a les persones que intervenen en parts prematurs i de risc. Segons explica Verónica Violant, professora de la UB i coordinadora del grup, el seu objectiu «consisteix a donar eines útils tant als mateixos infants, com a les famílies i al personal sanitari».

Verónica Violant.
Verónica Violant.
Recerca
23/11/2017

Entendre un procés de malaltia també com un moment dʼaprenentatge és una de les premisses de treball del Grup de Recerca de Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i Pediatria de la UB. Encara que es va configurar com a grup reconegut el 2014, ja fa més de quinze anys que treballa conjuntament amb professionals de la salut per aplicar estratègies i recursos pedagògics durant la situació de malaltia en els infants, adolescents i les seves famílies, així com per oferir la millor informació possible a les persones que intervenen en parts prematurs i de risc. Segons explica Verónica Violant, professora de la UB i coordinadora del grup, el seu objectiu «consisteix a donar eines útils tant als mateixos infants, com a les famílies i al personal sanitari».

Projectes amb implicació de famílies, professionals de la salut i lʼensenyament

Actualment, treballen en diversos projectes de recerca i transferència. Destaca el que porten a terme en col·laboració amb el Departament dʼEnsenyament de la Generalitat de Catalunya a lʼentorn de lʼatenció educativa domiciliària. El servei dʼatenció domiciliària és un recurs educatiu adreçat a lʼalumnat que pateix una malaltia prolongada i que no pot assistir al centre educatiu en lʼetapa dʼeducació obligatòria durant un període superior als trenta dies. Lʼobjectiu dʼaquest servei, regulat per la Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, és garantir la continuïtat educativa de lʼinfant, i per això pot assignar un professor al domicili de alumne durant el temps de convalescència. El projecte de la UB conclourà amb la redacció dʼun document dʼorientacions per millorar lʼatenció educativa domiciliària a Catalunya, que està previst que estigui finalitzat durant el 2018.

En el projecte hi han col·laborat un total de 253 persones, que han participat en les diferents formes de recollida de dades: grups de discussió en deu territoris diferents i qüestionaris adreçats a docents dʼatenció educativa domiciliària, infants, adolescents i famílies.

El Grup de Recerca de Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i Pediatria també desenvolupa projectes amb els hospitals de la Vall dʼHebron i de la Santa Creu i Sant Pau sobre les competències dels pares a lʼhora dʼafrontar un part prematur. Així mateix, en col·laboració amb lʼHospital Sant Joan de Déu, treballa en un projecte sobre la transició dels adolescents cap a lʼassistència mèdica ja com a pacients adults.

En lʼàmbit internacional, el grup col·labora amb la Fundació Cardioinfantil - Institut de Cardiologia de Bogotà per establir una unitat de recerca i formació en pedagogia hospitalària. La professora Violant explica que en aquests projectes sovint sʼaconsegueixen millores ja durant lʼelaboració del mateix estudi, atès que la recerca implica el diàleg i lʼintercanvi dʼexperiències entre els diferents col·lectius implicats.

Violant qualifica de «capdavanter» el treball conjunt entre professionals de lʼeducació i de la salut, incloent-hi els caps de serveis assistencials, que poden incidir en les pautes que se segueixen dia a dia en lʼatenció als pacients. Ja no es tracta de fer transferència des de la universitat, sinó que els investigadors realitzin la recerca conjuntament amb altres actors socials, en aquest cas professionals sanitaris i famílies. «Això fa que no sigui una recerca de laboratori, sinó que veiem com es produeixen els canvis pas a pas», assegura.

Publicacions i protocols de treball

Freqüentment, els resultats finals es plasmen en protocols de treball, com ara el Protocol de prevenció i atenció a la prematuritat. Es tracta dʼun document editat per la Generalitat de Catalunya adreçat al personal sanitari en el qual es recullen les pautes per atendre les pacients abans de lʼembaràs, durant la gestació i quan el nadó ja ha nascut. Altres publicacions molt diferents, també fruit de la recerca, amb la participació dʼun o més membres del grup, són llibres adreçats a infants i famílies, com la guia per a pares de nens amb encefalopatia hipòxica isquèmica.

Postgrau dʼespecialització

Un altre àmbit de treball dels investigadors del grup és la formació de postgrau, com és el cas de la titulació Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i Pediatria. Es tracta dʼuna titulació dissenyada i adreçada tant a professionals de lʼeducació com de la salut. En aquest sentit, la professora Violant assenyala que una de les fites és crear un «llenguatge comú» entre pedagogs, educadors i personal sanitari.