Joaquim Gutiérrez, Victòria Girona, Josep Antoni Bombí i Dídac Ramírez, candidats oficials a les eleccions al Rectorat de la UB del 22 de novembre

Joaquim Gutiérrez.
Joaquim Gutiérrez.
Institucional
(07/11/2012)
La Junta Electoral Permanent de la UB ha proclamat avui definitivament Joaquim Gutiérrez, Victòria Girona, Josep Antoni Bombí i Dídac Ramírez candidats oficials a les eleccions al Rectorat de la Universitat. Sʼinicia així la campanya electoral, que sʼallargarà fins al 20 de novembre.
 
Les eleccions al Rectorat de la UB tindran lloc el dijous 22 de novembre, i serà la tercera vegada, dʼacord amb la legislació vigent, que el nou rector o rectora serà elegit per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret. Si cap candidat obté la majoria absoluta el 22 de novembre, es farà una segona volta el dia 27 del mateix mes i es proclamarà rector o rectora el candidat que obtingui la majoria simple de vots.
Joaquim Gutiérrez.
Joaquim Gutiérrez.
Institucional
07/11/2012
La Junta Electoral Permanent de la UB ha proclamat avui definitivament Joaquim Gutiérrez, Victòria Girona, Josep Antoni Bombí i Dídac Ramírez candidats oficials a les eleccions al Rectorat de la Universitat. Sʼinicia així la campanya electoral, que sʼallargarà fins al 20 de novembre.
 
Les eleccions al Rectorat de la UB tindran lloc el dijous 22 de novembre, i serà la tercera vegada, dʼacord amb la legislació vigent, que el nou rector o rectora serà elegit per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret. Si cap candidat obté la majoria absoluta el 22 de novembre, es farà una segona volta el dia 27 del mateix mes i es proclamarà rector o rectora el candidat que obtingui la majoria simple de vots.
 
Els candidats
 
Joaquim Gutiérrez Fruitós (Barcelona, 1956) és catedràtic del Departament de Fisiologia i Immunologia de la Facultat de Biologia. Ha ocupat els càrrecs de vicepresident i president de lʼantiga Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques de la UB. Ha estat director del Departament de Fisiologia i Immunologia i delegat del rector del campus dʼexcel·lència internacional Barcelona Knowledge Campus (BKC). Des del desembre del 2008 és degà de la Facultat de Biologia. En lʼàmbit de la recerca, ha dirigit lʼactivitat investigadora a lʼàrea de la fisiologia i lʼendocrinologia dels peixos. Un cop acabat el doctorat, va realitzar diverses estades a lʼestranger (Londres, Seattle, Chicago i Rennes), on va continuar la carrera investigadora en el mateix àmbit de la fisiologia dels peixos. En lʼactualitat, és lʼinvestigador principal del Grup de Recerca Consolidat de Regulació i Optimització del Creixement en Espècies de Peixos dʼInterès en Aqüicultura de la UB, i dirigeix la Xarxa de Referència dʼR+D+i en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya des del 2007. És autor de més de cent articles en revistes científiques i ha dirigit deu tesis doctorals i diversos projectes de recerca bàsica i aplicada per a la millora de la nutrició i el creixement en aqüicultura.
 
Victòria Girona Brumós (Barcelona, 1954) és catedràtica de Química Física del Departament de Fisicoquímica i professora de la Facultat de Farmàcia. Ha estat la impulsora del Grup de Dinamització Pedagògica i de la Unitat de Laboratoris Docents, i ha participat en setze projectes de millora i innovació docent i en quatre de millora de la qualitat docent. Ha obtingut la menció especial en el Pla nacional dʼavaluació de la qualitat de les universitats i dues distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària (2006 i 2008). Les seves línies de recerca són la cinètica química, lʼestabilitat dels medicaments i la interacció de pèptids amb models de membrana. Ha participat en vint projectes de recerca i és membre del Grup de Recerca Consolidat Pèptids i Proteïnes: Estudis Fisicoquímics i de lʼInstitut de Nanociència i Nanotecnologia. És avaluadora del Pla nacional de qualitat de les universitats espanyoles i col·laboradora de lʼAgència Nacional dʼAvaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Ha estat vicedegana de la Facultat de Farmàcia (1995-2000), degana de la mateixa Facultat (2000-2005) i vicerectora de Professorat (2005-2008) de la UB.
 
Josep Antoni Bombí Latorre (Barcelona, 1948) és catedràtic dʼAnatomia Patològica de la Facultat de Medicina, cap del Departament dʼAnatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia, i consultor sènior de lʼHospital Clínic, així com president del consorci BiopolʼH, de lʼHospitalet de Llobregat, i membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. És expert en patologia digestiva i microscòpia electrònica. Té reconeguts sis trams de recerca, vuit de docència i dos de gestió, així com quinze projectes de recerca nacionals com a investigador principal i associat, i vuit projectes de docència de la UB. Ha publicat més de dos-cents articles en revistes nacionals i estrangeres, dos llibres i vint-i-tres capítols de llibre, ha presentat més de dues-centes comunicacions a congressos, i ha donat més de noranta conferències de la seva especialitat i de docència i gestió universitàries. Ha estat president de lʼAcadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, degà de la Facultat de Medicina i president del Consell Català dʼEspecialitats en Ciències de la Salut de la Generalitat. Ha coordinat assignatures de Medicina i de Podologia i el programa de doctorat dʼAnatomia Patològica del 1986 al 2008.
 
Dídac Ramírez i Sarrió (Barcelona, 1946) és catedràtic del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial de la Facultat dʼEconomia i Empresa. És doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i en Filosofia i Ciències de lʼEducació per la UB. El 1973 va iniciar lʼactivitat acadèmica. És acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, ha ocupat diversos càrrecs acadèmics —ha estat vicedegà (1984-1989) i vicerector dʼEconomia i Administració (1990-1994)—, i actualment és rector de la UB. També ha estat nomenat per a càrrecs en institucions públiques i privades: president de la Societat Catalana de Filosofia (2001-2007), tresorer del Futbol Club Barcelona (2003) i membre del Consell dʼAdministració de la Quinta de Salut lʼAliança (2007). Ha publicat un gran nombre dʼarticles en revistes i llibres científics, ha dirigit tesis doctorals, ha estat investigador principal en diversos projectes nacionals i europeus, i ha participat en congressos en els camps de lʼeconomia i la filosofia. La seva darrera publicació ha estat el llibre recopilatori Universitat, valors i societat (2012).
 
Més de 60.000 persones convocades a votar
 
Un total de 64.577 electors amb dret de vot configuren el cens electoral de la Universitat. El vot, però, és ponderat per sectors de la comunitat universitària, segons els percentatges fixats en lʼEstatut de la UB: professorat doctor amb vinculació permanent (el conjunt del vot dʼaquest col·lectiu té un valor del 51 % del total); altre personal docent i investigador (valor equivalent al 9 % del total); alumnat (30 %); personal dʼadministració i serveis (10 %).
 
Més informació i calendari electoral complet, al web de les Eleccions al Rectorat 2012.