Entrevista a Magda Polo i Arlinda Garcia, autores de lʼinforme sobre la situació de la música clàssica a Catalunya

Magda Polo Pujadas, professora del Departament d’Història de l’Art.
Magda Polo Pujadas, professora del Departament d’Història de l’Art.
Entrevistes
(13/02/2023)

El febrer dʼaquest any va tenir lloc la presentació de lʼinforme La situació de la música clàssica a Catalunya (2021) a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. El document és un encàrrec que lʼAssociació Catalana dʼIntèrprets de Música Clàssica (ACIMC) va fer al grup de recerca RESCUE (Recerca en Estudis Culturals i Estadístics) de la UB, encapçalat per les professores Magda Polo Pujadas, del Departament dʼHistòria de lʼArt, i Arlinda Garcia Coll, del Departament de Geografia. Per tal de conèixer amb més profunditat lʼabast dʼaquestes conclusions, hem entrevistat les dues autores.

Davant la manca històrica de dades fiables i científiques de lʼàmbit de la música en general, lʼobjectiu de lʼestudi ha estat aconseguir informació fidedigna del sector de la música clàssica a Catalunya que permeti confeccionar un mapa de lʼactivitat musical del nostre país i servir com a base en la presa de decisions en matèria de política cultural.

Magda Polo Pujadas, professora del Departament d’Història de l’Art.
Magda Polo Pujadas, professora del Departament d’Història de l’Art.
Entrevistes
13/02/2023

El febrer dʼaquest any va tenir lloc la presentació de lʼinforme La situació de la música clàssica a Catalunya (2021) a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. El document és un encàrrec que lʼAssociació Catalana dʼIntèrprets de Música Clàssica (ACIMC) va fer al grup de recerca RESCUE (Recerca en Estudis Culturals i Estadístics) de la UB, encapçalat per les professores Magda Polo Pujadas, del Departament dʼHistòria de lʼArt, i Arlinda Garcia Coll, del Departament de Geografia. Per tal de conèixer amb més profunditat lʼabast dʼaquestes conclusions, hem entrevistat les dues autores.

Davant la manca històrica de dades fiables i científiques de lʼàmbit de la música en general, lʼobjectiu de lʼestudi ha estat aconseguir informació fidedigna del sector de la música clàssica a Catalunya que permeti confeccionar un mapa de lʼactivitat musical del nostre país i servir com a base en la presa de decisions en matèria de política cultural.

Vistos els resultats del vostre informe, creieu que a Catalunya tenim un mercat i un públic de música clàssica madurs com als països del centre i nord dʼEuropa?

LʼACIMC ens va encarregar la investigació i lʼelaboració de lʼinforme al grup de recerca RESCUE per poder treballar de cara al futur en la maduresa, en general, del sector de la música clàssica al nostre país.

Després dʼanalitzar el conjunt de dades en què es va basar lʼestudi, podem afirmar que tenim un mercat preparat per fer programacions de qualitat en música clàssica, però falta potenciar una bona política de públics que promogui un relleu generacional respecte a la mitjana dʼedat actual dels espectadors de programacions estables, que és entre 55 i 70 anys. És important que el públic conegui noves obres de compositors poc coneguts i obres musicals dels compositors consolidats que són poc programades. Per altra banda, aquesta maduresa sʼha de cuidar des de lʼeducació musical, ja que aquest és un pilar fonamental per garantir un nivell dʼexcel·lència dels músics.

Tenim uns professionals de la música dʼuna qualitat homologable als dels països de primer nivell?

Lʼinforme intenta no entrar en valoracions qualitatives. Tanmateix, pel que hem pogut saber, no hi ha cap mena de dubte que tenim uns professionals altament preparats. La majoria sʼhan format a Catalunya però han hagut de marxar a altres països europeus a fer una formació de postgrau especialitzada, i en la majoria de casos hi ha hagut una fuga de capital interpretatiu considerable. Tot i això, caldria reforçar la internacionalització bidireccional dels professionals de la música, donar a conèixer el nostre patrimoni musical i els nostres intèrprets.

Per què creieu que es produeix aquesta manca dʼinnovació en el repertori i els compositors dels festivals de música del país?

En primer lloc, perquè cal enfortir la cultura musical dels programadors: cal que sʼatreveixin a programar obres poc conegudes i de compositors coetanis. La cerca de lʼèxit en les programacions i els beneficis econòmics marca gairebé sempre el criteri dels programadors, i dʼaquí que hi hagi poca renovació en la programació. No sʼarrisca en el repertori i caldria fer-ho, com es fa en molts països europeus. En segon lloc, perquè sʼha dʼestimular el gust estètic del públic i anar-lo eixamplant.

Quin paper creieu que hi hauria de tenir lʼAdministració? 

LʼAdministració creiem que té grans reptes: per una banda, consolidar els grans circuits estables i temporals de la música clàssica, però també proveir tot el territori català de les mateixes possibilitats de consum musical clàssic; per altra banda, tenir una política clara de subvencions i atorgar més ajuts a intèrprets que són autònoms i que tenen dificultats per seguir una carrera professional que els permeti viure de la música.

Quines accions proposaríeu per millorar la situació?

Hi ha moltes accions per fer. Una podria ser augmentar els ajuts públics per als intèrprets individuals, crear circuits en festivals i cicles que permetessin programacions més arriscades, recuperar el patrimoni musical català i potenciar la internacionalització de compositors i intèrprets. I molt important: corregir el biaix de gènere, perquè cal deixar de tenir una representació tan petita de compositores i intèrprets femenines, i el biaix territorial, incorporant sales i equipaments polivalents que ja existeixen a cicles i programacions més estables.

Creieu que aquest treball obre un camí en la recerca en humanitats que caldria explorar? 

Per poder fer una bona política i planificació cultural, cal partir dʼuna diagnosi detallada de la situació en cada sector. A partir dʼaixò, la recerca en humanitats pot aportar un valor afegit a lʼàmbit metodològic i teòric en general. Lʼinforme que hem fet sobre la situació de la música clàssica a Catalunya constata que des de la recerca en humanitats es pot fer transferència de coneixement. Alhora, posa de manifest que hi ha molts sectors de la cultura que poden trobar una alimentació bidireccional en les investigacions especialitzades que es duen a terme a la universitat, i que aquest intercanvi els pot aportar elements de decisió clau en la gestió cultural.