El projecte Divercity proposa plans d'acció per garantir els drets de les persones LGTB en ciutats europees mitjanes i petites

Presentació de l'acte final del projecte per part d'Olga Jubany
Presentació de l'acte final del projecte per part d'Olga Jubany
Recerca
(27/11/2017)

El projecte de recerca i acció Divercity, coordinat per la Unitat de Recerca Social Europea (ESRU) del Departament dʼAntropologia Social de la Universitat de Barcelona, ha presentat els resultats de la seva investigació sobre les violències i discriminacions contra les persones LGTB (lesbianes, gais, transgèneres i bisexuals) en sis ciutats europees. El projecte sʼha centrat en lʼestudi en sis ciutats europees petites i mitjanes: Sabadell i Girona (Catalunya), Charleroi (Bèlgica), Nottingham (Regne Unit), Tessalònica (Grècia) i Breslau (Polònia). Els resultats han permès lʼelaboració dʼun seguit de propostes i materials per garantir els drets de les persones LGTB en tots els àmbits socials.

Presentació de l'acte final del projecte per part d'Olga Jubany
Presentació de l'acte final del projecte per part d'Olga Jubany
Recerca
27/11/2017

El projecte de recerca i acció Divercity, coordinat per la Unitat de Recerca Social Europea (ESRU) del Departament dʼAntropologia Social de la Universitat de Barcelona, ha presentat els resultats de la seva investigació sobre les violències i discriminacions contra les persones LGTB (lesbianes, gais, transgèneres i bisexuals) en sis ciutats europees. El projecte sʼha centrat en lʼestudi en sis ciutats europees petites i mitjanes: Sabadell i Girona (Catalunya), Charleroi (Bèlgica), Nottingham (Regne Unit), Tessalònica (Grècia) i Breslau (Polònia). Els resultats han permès lʼelaboració dʼun seguit de propostes i materials per garantir els drets de les persones LGTB en tots els àmbits socials.

La decisió de circumscriureʼs a aquestes ciutats sʼexplica pel fet que, sovint, només es parla dels esdeveniments a les grans ciutats, i les de mitjana escala queden relegades a un segon terme. Així doncs, el protagonisme dels nuclis grans invisibilitza les problemàtiques de les ciutats petites i mitjanes. En aquests nuclis més petits, tot i lʼexistència de xarxes LGTB relacionals, afectives i polítiques, les estructures associatives i els agents locals de vegades són més febles que a les grans ciutats. Això posa en evidència la necessitat dʼimplicació de tots els ens polítics per combatre els delictes discriminatoris i fer propostes socials.

Lʼestudi mostra la necessitat de potenciar la formació sobre diversitat sexual i de gènere en tots els àmbits del govern i els serveis públics locals, per contrarestar els prejudicis, els estereotips i les actituds discriminatòries cap a les persones LGTB.

Els eixos principals dʼactuació són lʼeducació, la sanitat i la seguretat pública, tres àmbits quotidians en què es fa molt necessària la sensibilització dels professionals amb aquest col·lectiu. Per exemple, un dels problemes més comuns que sʼhan vist a partir de lʼestudi es dona quan cal mostrar la documentació personal, com el DNI, i el gènere que hi figura no correspon amb la identitat de gènere amb què sʼidentifiquen les persones trans.

En el camp de lʼeducació es manifesta la necessitat que els professionals disposin dʼeines per treballar i difondre la diversitat dʼorientacions sexuals i identitats de gènere, per tal dʼevitar i tractar els casos dʼassetjament homòfob i transfòbic a les escoles.

Els resultats de lʼestudi han permès elaborar un seguit de propostes i materials per garantir els drets de les persones LGTB i prevenir i combatre la LGTBfòbia. Per exemple, sʼhan elaborat dues guies de bones pràctiques: una dʼelles enfocada als governs locals, ONG i professionals, i una altra per a persones LGTB que visquin en ciutats petites i mitjanes. Algunes de les propostes recollides a les dues guies són un diccionari de lèxic sobre el col·lectiu LGTB, consells per a diferents àmbits professionals, un codi ètic o propostes per aplicar als municipis i a les xarxes socials per prevenir i combatre la LGTBfòbia. Entre dʼaltres, algunes de les recomanacions que recullen les guies són evitar la publicació de fotografies de lʼabans i el després dʼuna persona trans en mitjans de comunicació, o un consell dirigit als cossos de seguretat, a qui es demana que preguntin a les persones trans que hagin estat víctimes de delictes si volen la presència dʼuna amistat o un familiar durant la investigació.

Els investigadors de Divercity han fet una recerca a partir dʼentrevistes en profunditat, grups de discussió, intercanvis dʼexperiències i bones pràctiques entre les ciutats participants i una enquesta en línia, entre altres activitats. Lʼestudi etnogràfic sʼha basat en lʼanàlisi de les experiències sobre la violència i la discriminació de les persones LGTB, així com del paper desenvolupat per les institucions, col·lectius i ONG a lʼhora de combatre aquesta problemàtica social.

A més de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona, també han participat en el projecte la Universitat de Middlesex (Regne Unit), la Universitat de Breslau (Polònia), la Universitat Lliure de Brussel·les (Bèlgica), el centre Family and Childcare (Grècia), la municipalitat de Neapoli-Sykies (Grècia), els ajuntaments de Girona i Sabadell, i Transgender Europe (TGEU, entitat dʼabast europeu). Lʼequip de treball a la Universitat de Barcelona ha estat coordinat per la professora Olga Jubany, i ha tingut lʼassessorament dʼexperts com Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes dʼOdi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, i Juul van Hoof, coordinadora de la xarxa internacional Rainbow Cities.