El HUBc aconsegueix el reconeixement de campus d'excel·lència internacional

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, el Gerent en funcions de la UB, Víctor Gómez,i l'alcaldessa de L'Hospitalet Núria Marín, en l'acte de presentació a Madrid del HUB<sup>c</sup>
El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, el Gerent en funcions de la UB, Víctor Gómez,i l'alcaldessa de L'Hospitalet Núria Marín, en l'acte de presentació a Madrid del HUBc
(21/10/2010)

El projecte Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc) ha aconseguit el reconeixement de campus dʼexcel·lència internacional que atorga el Ministeri dʼEducació i el Ministeri de Ciència i Innovació.

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, el Gerent en funcions de la UB, Víctor Gómez,i l'alcaldessa de L'Hospitalet Núria Marín, en l'acte de presentació a Madrid del HUB<sup>c</sup>
El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, el Gerent en funcions de la UB, Víctor Gómez,i l'alcaldessa de L'Hospitalet Núria Marín, en l'acte de presentació a Madrid del HUBc
21/10/2010

El projecte Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc) ha aconseguit el reconeixement de campus dʼexcel·lència internacional que atorga el Ministeri dʼEducació i el Ministeri de Ciència i Innovació.

Dʼaquesta manera, la UB esdevé la primera i única universitat generalista de lʼEstat espanyol que disposa de dos campus dʼexcel·lència internacional. Cal recordar, en aquest sentit, que la UB, juntament amb la UPC, també va obtenir lʼany passat aquest guardó amb el Barcelona Knowledge Campus (BKC).

 
El rector de la Universitat de Barcelona, el doctor Dídac Ramírez, ha manifestat la seva alegria i satisfacció pel reconeixement dʼun projecte «que creia excel·lent des del primer moment, per les fortaleses que presenta». Així mateix, ha manifestat que «per a una universitat generalista, històrica i gran, és molt més difícil aconseguir lʼexcel·lència que per a una petita, moderna i especialitzada». «Dʼaquí el motiu de la meva doble alegria», declarava el rector.
 
Què és el HUBc
 
La Universitat de Barcelona i prop de trenta entitats conformen el projecte Campus dʼExcel·lència Internacional Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), una agregació que pretén esdevenir un motor impulsor de lʼactivitat docent, científica, social i empresarial en lʼàmbit de les ciències de la salut i en un entorn multiterritorial.
Aquest projecte —que inclou tot el cicle complet de formació, recerca, assistència sanitària i transferència del sector sanitari i productiu— té una marcada vocació internacional i una ferma voluntat dʼincidir en el territori, que són les premisses sobre les quals es fonamenta aquesta proposta.
 
Millorar la salut de les persones, objectiu prioritari
El HUBc representa un model integral que incorpora tots els actors per aconseguir el seu objectiu prioritari: millorar la salut de les persones. La connexió entre la formació, els centres de recerca vinculats als hospitals i els centres específics de recerca pioners en les seves àrees de coneixement es tradueix en una agregació estratègica dʼentitats de primer nivell. Completa lʼagregació lʼaplicació del coneixement a lʼàmbit productiu, tant pel que fa a la creació de noves activitats econòmiques com a la consolidació dʼun teixit industrial dʼempreses de biotecnologia, tecnologies mèdiques i biomedicina.
El HUBc constitueix una oportunitat estratègica a partir dels entorns científics, sanitaris i tecnològics per esdevenir la base dʼun model econòmic dirigit a la innovació, la salut de les persones i el desenvolupament sostenible.
 
El procés dʼexcel·lència del HUBc es pot representar com un cercle virtuós en què la generació de coneixement sʼaplica en lʼàmbit hospitalari, íntimament vinculat als centres de recerca nascuts en el si del mateix hospital. La recerca traslacional supera la vella dicotomia entre investigació bàsica i clínica per centrar-se en lʼaplicació del coneixements biomèdics, amb un procés dinàmic que es proposa millorar la salut de les persones.
 
Lʼentorn del HUBc és un espai en què la Universitat de Barcelona actua com a element comú i de connexió entre els diferents elements de lʼagregació. Més de 21.000 persones es mouen cada dia en lʼentorn de la proposta de campus dʼexcel·lència internacional pels seus 7 hospitals, 8 centres de recerca i 4 centres universitaris; on a més sʼimparteixen 6 titulacions de grau i 25 titulacions de màster universitari.
 
Desenvolupament científic i tecnològic
La Universitat de Barcelona i els instituts de recerca són emprenedors, creadors de coneixement, de patents, de innovació i de transferència de tecnologia.
 
La suma de capacitats de lʼagrupació en aquest àmbit és el fruit de lʼactivitat de 3.700 docents i investigadors universitaris i de 1.200 investigadors dels instituts de recerca. La presència de projectes com ara el BiopolʼH (lʼHospitalet de Llobregat) i el Parc Tecnològic BZ (Zona Franca Innovació) posa en relleu la importància estratègica i la visió de futur que persegueix lʼagrupació.
 
Projecció internacional i assistència sanitària responsable i de qualitat
 
Cada any el HUBcintercanvia professionals sanitaris i estudiants amb centres internacionals de primer nivell. Així, 1.200 alumnes duen a terme pràctiques en centres vinculats a la Universitat i al sector sanitari, i es llegeixen prop de 120 tesis lʼany. Gairebé un 50 % de lʼalumnat de màster són estrangers, i el campus és, en aquest sentit, un focus de talent internacional per la sinergia de xarxes i aliances internacionals.
Dos dels hospitals del HUBc són de caràcter terciari (els de complexitat més elevada) i sʼhi han dut a terme prop de 700 trasplantaments i més de 88.000 altes i intervencions de cirurgia major ambulatòria. Dos dels seus instituts pertanyen al grup dels cinc instituts reconeguts per lʼInstitut de Salut Carlos III a escala estatal.
 
El HUBc participa així mateix en lʼInstitut de Salut Global de Barcelona (ISGB), que es proposa com a objectiu principal protegir la salut de les poblacions desfavorides i trencar el cercle viciós entre pobresa i malaltia. Integrat, entre altres institucions, per la Fundació Bill i Melinda Gates i per la Fundació Nelson Mandela, lʼISGB sʼorigina en el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona.
 
Integració en el desenvolupament sostenible de les ciutats
 
El HUBc és un campus urbà, que sʼestén entre diverses ciutats, des de Terrassa a Barcelona passant per Sant Boi de Llobregat i lʼHospitalet de Llobregat.
 
Aquest projecte pretén, per mitjà de la implantació de centres universitaris o de salut en les diferents localitats, el desenvolupament de zones urbanes degradades mitjançant la col·laboració amb les diferents institucions municipals. Tan sols així es poden concebre projectes com ara el BioPolʼH de Hospitalet, el Parc BZ de Barcelona o el Parc Sanitari en Salut Mental de Sant Boi. Tots aquests centres són, doncs, exemple del pas de lʼeconomia industrial a lʼeconomia del coneixement, el canvi de model que proposa el projecte HUBc.
 
Aquesta intersecció de voluntats pretén posar de manifest i fer més present el coneixement en el context de la ciutat, de manera que el coneixement i la innovació conviuen i sʼobren a lʼespai urbà.
 
Lʼurbanisme universitari construeix i fa accessible a la societat lʼentorn, en un concepte nou dʼintercanvi i de comunicació. La massa crítica que mou la universitat i els hospitals fa necessari un replantejament de les comunicacions i dels serveis en benefici de lʼentorn general.
 
Suport estratègic
 
La Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Barcelona i de lʼHospitalet de Llobregat, entre dʼaltres, el Consell Superior dʼInvestigacions Científiques, la Bioregió de Catalunya, associacions empresarials i xarxes internacionals en què participen membres de lʼagrupació són les bases i el contingut de lʼAgrupació HUBc,institució oberta en el futur a la incorporació dʼaltres centres universitaris, dʼinvestigació, sanitaris i entitats empresarials.