El Consell de Govern posa en marxa lʼÀrea de Ciències i Enginyeries de la Universitat de Barcelona

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(13/04/2016)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha engegat avui lʼÀrea de Ciències i Enginyeries amb lʼaprovació del reglament del nou ens. Lʼàrea està composta per quatre facultats —Matemàtiques, Geologia, Física i Química—, i té com a competències definir les estratègies dʼactuació conjunta en temes relacionats amb política acadèmica, recerca i transferència de coneixement, així com impulsar programes de millora de la qualitat i actuacions de millora docent. El reglament ha estat aprovat per unanimitat.

Lʼàrea també tindrà com una de les seves funcions principals gestionar i coordinar els serveis comuns administratius de recerca, relacions internacionals, ocupabilitat, emprenedoria i relacions amb lʼempresa.
 

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
13/04/2016

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha engegat avui lʼÀrea de Ciències i Enginyeries amb lʼaprovació del reglament del nou ens. Lʼàrea està composta per quatre facultats —Matemàtiques, Geologia, Física i Química—, i té com a competències definir les estratègies dʼactuació conjunta en temes relacionats amb política acadèmica, recerca i transferència de coneixement, així com impulsar programes de millora de la qualitat i actuacions de millora docent. El reglament ha estat aprovat per unanimitat.

Lʼàrea també tindrà com una de les seves funcions principals gestionar i coordinar els serveis comuns administratius de recerca, relacions internacionals, ocupabilitat, emprenedoria i relacions amb lʼempresa.
 

Pel que fa a lʼestructura, manté els quatre degans (un per cada facultat) i sis vicedegans (dos de Química, dos de Física, un de Matemàtiques i un de Geologia). Cada centre tindrà un vicedegà encarregat de la política acadèmica de la seva facultat, mentre que els altres dos duran a terme funcions transversals de recerca, internacionalització i ocupabilitat. Lʼàrea tindrà un consell de direcció i un director, escollit entre els degans de les quatre facultats.

Canvi de denominació de dues facultats

El Consell de Govern també ha aprovat avui, amb 33 vots a favor i 1 abstenció, el canvi de denominació de dues facultats, modificacions que ara queden pendents de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Dʼaquesta manera, la Facultat de Matemàtiques es convertirà en Facultat de Matemàtiques i Informàtica, fet que es va aprovar per assentiment en la Junta de Facultat el setembre passat, i la Facultat de Geologia es denominarà a partir dʼara Facultat de Ciències de la Terra, mesura també aprovada per la seva Junta de Facultat el 7 de març.

En el cas de Geologia, el canvi proposat i aprovat és degut a la necessitat de representar de la manera més àmplia possible tota la tasca actual de recerca i de docència del centre. Avui en dia, la Facultat de Geologia i els seus grups de recerca impulsen diferents línies dʼinvestigació, que van des de lʼestudi de lʼescorça terrestre i el seu registre mineral fins a lʼestudi integral del medi físic i la seva gestió i protecció en el camp del medi ambient i els recursos hídrics. Es considera, per tant, que la nova denominació, més àmplia i integradora, equipara el centre amb els referents europeus en aquesta àrea de coneixement.

La Junta de Facultat de Matemàtiques aposta per integrar el terme Informàtica en la seva denominació perquè el nom actual no recull la realitat del centre, que des del 2009 inclou en la seva oferta un grau dʼEnginyeria Informàtica, coordina un màster interuniversitari dʼIntel·ligència Artificial i oferirà, a partir de setembre, un nou màster de Fonaments de la Ciència de Dades. La nova denominació cobrirà la docència i la recerca que sʼestà fent actualment a la Facultat en lʼàmbit de les Ciències de la Computació i els Sistemes Informàtics.

En el marc de la reforma dʼestructures en la qual es troba immersa la Universitat de Barcelona, el rector Dídac Ramírez ha pres la iniciativa de posar en marxa lʼexpedient per crear la nova Facultat de Ciències Humanes i Socials, que integrarà els centres actuals de Biblioteconomia i Documentació, Filologia, Filosofia i Geografia i Història, en compliment de lʼacord del Consell de Govern del 20 dʼabril del 2015.

En lʼàmbit acadèmic, el Consell de Govern ha aprovat la memòria de verificació del màster de Medicina Tradicional Xinesa, liderat per la Universitat de Barcelona i amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra, que es posarà en marxa a partir de setembre.

En el Consell de Govern dʼavui també sʼha informat del progrés dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB), presentació que ha estat a càrrec del vicerector de Recerca, Innovació i Transferència, Jordi Alberch, i del director dels CCiTUB, José Ramón Seoane.