El Consell de Govern aprova la convocatòria de 78 places de catedràtic

 
 
Institucional
(29/11/2018)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit avui en sessió ordinària, ha donat el vistiplau de manera unànime, dins de lʼoferta pública dʼocupació del personal docent i investigador de lʼany 2018, a la convocatòria de 78 places de catedràtic. En total, es dona via lliure a 33 càtedres de cossos docents per promoció interna, 22 càtedres de cossos docents per torn lliure i 16 places de professorat catedràtic contractat per promoció interna. També sʼha ratificat la convocatòria de 7 càtedres vinculades assistencials (5 per promoció interna i 2 per torn lliure). Dʼaquestes, cinc places pertanyen a lʼInstitut Català de la Salut i dues places a lʼHospital Clínic.

 
 
Institucional
29/11/2018

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit avui en sessió ordinària, ha donat el vistiplau de manera unànime, dins de lʼoferta pública dʼocupació del personal docent i investigador de lʼany 2018, a la convocatòria de 78 places de catedràtic. En total, es dona via lliure a 33 càtedres de cossos docents per promoció interna, 22 càtedres de cossos docents per torn lliure i 16 places de professorat catedràtic contractat per promoció interna. També sʼha ratificat la convocatòria de 7 càtedres vinculades assistencials (5 per promoció interna i 2 per torn lliure). Dʼaquestes, cinc places pertanyen a lʼInstitut Català de la Salut i dues places a lʼHospital Clínic.

El vicerector de Professorat, Josep Batista, ha indicat que amb aquesta convocatòria i la que sʼestà preparant de cara a lʼany vinent (oferta pública dʼocupació del 2019) es buidarà pràcticament la borsa de personal docent i investigador acreditat a càtedra.

El Consell de Govern també ha aprovat per unanimitat lʼoferta pública dʼocupació del personal dʼadministració i serveis per a lʼany 2018. En total, es convocaran 40 llocs de treball, 25 de personal funcionari (3 dʼajudants dʼarxius i biblioteques i 22 dʼauxiliars administratius) i 15 de personal laboral.

En relació amb lʼàmbit de la reforma dʼestructures acadèmiques i dʼorganització administrativa, el Consell de Govern ha donat el vistiplau al Reglament de la Facultat de Geografia i Història.


Pla estratègic 2030

El vicerector de Comunicació i Coordinació de la UB, Ernest Pons, ha assenyalat com un dels objectius de lʼany 2019 lʼaprovació dʼun Pla estratègic per a la Universitat de Barcelona que marqui les línies estratègiques de cara al 2030. El vicerector ha explicat el procediment dʼelaboració del pla, que finalitzarà amb la presentació al Claustre de desembre del 2019, i ha destacat la importància que sigui un procés participatiu de tota la comunitat universitària.

Durant la seva intervenció, el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, ha informat que durant el mes de desembre es convocarà un Consell de Govern extraordinari per aprovar els pressupostos de la UB de lʼany 2019. Elias també sʼha congratulat de la notícia coneguda recentment que situa la Universitat de Barcelona com el centre dʼeducació superior amb més investigadors altament influents de lʼEstat, en total 14.

Per la seva banda, la vicerectora dʼIgualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona, Maite Vilalta, ha recordat que amb motiu del Dia Internacional per a lʼEliminació de la Violència envers les Dones, el passat 27 de novembre es va llegir a la Universitat el manifest elaborat per la Xarxa dʼUnitats dʼIgualtat de Gènere de les Universitats Espanyoles per a lʼExcel·lència Universitària (RUIGEU).