El Consell de Govern aprova el Codi ètic dʼintegritat i de bones pràctiques de la Universitat de Barcelona

 
 
Institucional
(09/10/2018)

El Consell de Govern ha aprovat avui, amb 32 vots a favor i 6 vots en blanc, el Codi ètic dʼintegritat i de bones pràctiques de la Universitat de Barcelona, després dʼincorporar-hi les observacions i modificacions dels diferents col·lectius de la UB. El catedràtic i president del Comitè dʼÈtica, Norbert Bilbeny, ha recalcat que el nou document no té caràcter de normativa legal, sinó que vol orientar els drets i les obligacions dels col·lectius de la Universitat i donar-hi suport. «És una declaració de caràcter general dels principis que regeixen la UB i una suma de bones practiques», ha dit Bilbeny.

 
 
Institucional
09/10/2018

El Consell de Govern ha aprovat avui, amb 32 vots a favor i 6 vots en blanc, el Codi ètic dʼintegritat i de bones pràctiques de la Universitat de Barcelona, després dʼincorporar-hi les observacions i modificacions dels diferents col·lectius de la UB. El catedràtic i president del Comitè dʼÈtica, Norbert Bilbeny, ha recalcat que el nou document no té caràcter de normativa legal, sinó que vol orientar els drets i les obligacions dels col·lectius de la Universitat i donar-hi suport. «És una declaració de caràcter general dels principis que regeixen la UB i una suma de bones practiques», ha dit Bilbeny.

El nou Codi ètic entén per bones pràctiques el conjunt de regles, recomanacions i compromisos que els col·lectius de la UB han de tenir en compte per afavorir lʼexcel·lència en diferents àmbits de la Universitat i prevenir problemes dʼintegritat en lʼexercici personal de les seves activitats. Lʼàrea dʼaplicació del codi abasta els àmbits de la recerca, la docència, lʼaprenentatge, les publicacions, la comunicació o la gestió, entre dʼaltres.

La llibertat acadèmica, la responsabilitat professional, la integritat científica i acadèmica, lʼhonestedat, la igualtat de drets, el respecte, la privacitat i confidencialitat, la sostenibilitat i les relacions solidàries, i les possibles conductes de risc són els apartats que componen el Codi ètic, la interpretació del qual correspon al Comitè dʼÈtica de la UB.

Per exemple, en lʼapartat 3, sobre la Integritat científica i acadèmica, lʼarticle 3.4 recull: «El plagi és la forma més greu dʼapropiació de lʼautoria intel·lectual. El plagi és considerat a la Universitat una mala pràctica, independentment de les responsabilitats legals que pot comportar. És igualment una mala pràctica permetre que una altra persona es beneficiï dʼun treball sense ser-ne coautora o deixi signar com a coautor dʼun treball a qui no ho ha estat».

Dins de la secció dʼIgualtat de drets, lʼarticle 5.3 apunta que «les autoritats acadèmiques han de defensar i garantir el dret a la igualtat i el respecte per la diversitat, prenent les mesures necessàries per evitar en el si de la Universitat la discriminació, la intolerància o les traves al lliure debat». A lʼapartat 9, relatiu a Conductes de risc, lʼarticle 9.1 apunta que «no és admissible la compravenda de treballs acadèmics com ara exàmens, exercicis, assaigs, treballs finals de grau o màster o tesis doctorals».

Després de lʼaprovació del Codi ètic, es preveu impulsar normatives específiques en diferents àmbits de la institució i garantir la difusió i aplicació dʼaquest document.

En un altre punt de lʼordre del dia, el vicerector de Personal Docent i Investigador, Josep Batista, ha informat dels nous criteris i requisits per a lʼordenació del professorat acreditat a càtedra. Batista sʼha mostrat confiat que de cara al 2020 ja sʼhaurà buidat la borsa dʼaquest professorat.

El Consell de Govern també ha donat el vistiplau al reglament de la Facultat dʼEducació i de la Unitat de Formació i Recerca de Treball Social.

Nova edició del bkUB

Durant el seu informe, el rector Joan Elias ha volgut abordar els diferents casos de mala praxi que sʼhan succeït en el sistema universitari espanyol. Elias ha remarcat que es tracta de casos puntuals i que la UB manté i mantindrà una posició de condemna davant de qualsevol acció dʼaquest tipus.

La vicerectora dʼEstudiants i Política Lingüística, Mercè Puig, ha informat de la nova convocatòria dʼajudes bkUB, que aquest any incorpora, com a novetat principal, una partida destinada a donar suport als estudiants de màster universitari a qui sʼhagi denegat la beca general per no haver assolit la nota mitjana exigida. La Universitat de Barcelona va ser pionera en la creació dʼun programa general de beques que complementés les convocatòries públiques. Cada any, més de 500 estudiants reben ajut econòmic per part de la Universitat de Barcelona.