El Claustre aprova la petició de cessament del president del Consell Social

El Claustre s'ha reunit en sessió extraordinària i ordinària avui, 17 de desembre
El Claustre s'ha reunit en sessió extraordinària i ordinària avui, 17 de desembre
Institucional
(17/12/2010)

Lʼaprovació de lʼadequació de lʼEstatut de la UB a la Llei orgànica de modificació de la Llei orgànica dʼuniversitats (LOMLOU) no obté el suport mínim necessari.

El Claustre s'ha reunit en sessió extraordinària i ordinària avui, 17 de desembre
El Claustre s'ha reunit en sessió extraordinària i ordinària avui, 17 de desembre
Institucional
17/12/2010

Lʼaprovació de lʼadequació de lʼEstatut de la UB a la Llei orgànica de modificació de la Llei orgànica dʼuniversitats (LOMLOU) no obté el suport mínim necessari.

Avui, 17 de desembre, el Claustre de la UB sʼha reunit en sessió ordinària i extraordinària.

Primerament, sʼha dut a terme el Claustre extraordinari, que sʼha centrat en la presentació de la reforma de lʼEstatut de la Universitat de Barcelona (EUB) per adequar-lo tècnicament a la Llei orgànica de modificació de la Llei orgànica dʼuniversitats (LOMLOU). Pel que fa a la votació dʼaquest punt, hi ha hagut un total de 162 vots emesos. El sí ha obtingut 130 vots i 9 vots han estat contraris. Hi ha hagut 23 vots en blanc i cap vot nul. No obstant això, la reforma no ha estat finalment aprovada en no obtenir la majoria absoluta del Claustre necessària per a la reforma de lʼEstatut.
 
A continuació, sʼha iniciat el Claustre ordinari. Durant la sessió, el Dr. Dídac Ramírez ha llegit el seu Informe al Claustre. El rector ha dividit lʼInforme en tres eixos: valoració inicial, situació economicofinancera i resum dʼactivitats i resultats de lʼacció de govern durant lʼany 2010.
 
El rector, en el seu parlament, ha reconegut que no sʼha progressat al ritme desitjat, atès que sʼha iniciat un procés de canvis en plena conjuntura de crisi, tot i que ha afirmat que durant el 2011 espera donar resposta a tots els reptes que té plantejats la institució. En aquest sentit, ha declarat: «Malgrat les dificultats, aquest any 2010 ha estat un any de nous i majors reconeixements de la nostra Universitat, que els principals rànquings internacionals posicionen com a primera de Catalunya i dʼEspanya. El 2010 ha estat també lʼany de la incorporació de la UB a la Lliga Europea dʼUniversitats de Recerca (LERU), de la distinció del segon campus dʼexcel·lència internacional amb la proposta entorn de lʼàmbit de la salut del Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc) o de lʼatorgament de la medalla dʼhonor de la ciutat de Barcelona per la nostra integració en el territori, especialment en el districte de les Corts on sʼubica el Barcelona Knowledge Campus (BKC)».
 
Pel que fa a la situació economicofinancera, ha volgut destacar que el discurs sobre la ineficiència pública arrossega massa tòpics que caldria reconsiderar, i que malgrat la difícil conjuntura, la UB ha assolit lʼequilibri pressupostari. Ha reconegut, així mateix, que el pressupost del 2011 presenta un dèficit del 4 % a causa de la caiguda dʼingressos generals i, en aquest sentit, ha fet un esment especial a lʼimpacte financer que suposa la posada en marxa del campus de lʼAlimentació de Torribera, i a la necessitat de treballar des del realisme per aconseguir la viabilitat econòmica del Parc Científic de Barcelona (PCB). Ha conclòs aquest apartat reconeixent que es tractava dʼun pressupost restrictiu, fins a la posada en funcionament del nou govern de la Generalitat.
 
A continuació, el rector ha fet un repàs de les activitats que afecten la docència, la recerca, la innovació i la transferència, les persones i les relacions amb lʼentorn, apartats que aglutinen una gran diversitat de polítiques i plans iniciats, i que aprofiten i complementen la inèrcia de les activitats quotidianes.
 
Seguidament el rector sʼha referit al fet que el model universitari de la UB és científic i humanista, i no economicista, i que en cap cas la universitat pot ser considerada com  una empresa. Dʼaltra banda, ha reconegut la tasca del Consell Social pel que fa a la verificació i la ratificació de la feina que ha dut a terme la Universitat, i les discrepàncies existents pel que fa a la governança i el govern diari de la institució.
 
Aixi mateix, ha lamentat que la UB sigui notícia, no pel balanç positiu de la seva tasca, sinó pels seus problemes interns, que ha considerat propis dʼuna institució viva i forta. Tot seguit ha fet una defensa a ultrança de lʼautonomia universitària, i del debat i la crítica com a eines de millora constant. També ha volgut palesar els procediments i reglaments del Claustre que emanen de la legalitat vigent, i ha conclòs que el 2010 ha estat un any dʼèxit i millora que ha consolidat la UB com a referent i líder en qualitat i excel·lència universitària.
 
Posteriorment sʼha obert un torn obert de paraules, en què han intervingut representants del personal docent i investigador (PDI), estudiants i personal dʼadministració i serveis (PAS). Acte seguit, sʼha procedit a la votació secreta de lʼInforme, que ha estat aprovat per 70 vots a favor. Hi ha hagut 65 vots en contra, 11 vots en blanc i 6 vots nuls.
 
A continuació, sʼha presentat la Memòria informe anual de la Sindicatura de Greuges 2009-2010, i tot seguit, un representant del Consell de lʼAlumnat ha llegit la proposta de resolució, en què es demanava que se sotmetés a votació la petició de cessament del president del Consell Social. Representants dels estudiants i del PAS han defensat la resolució, que finalment ha estat aprovada, en votació secreta, per 63 vots a favor. Hi ha hagut 13 vots en contra, 14 vots en blanc i cap vot nul.
 

El Claustre ha conclòs amb el nomenament dels representants del PAS a la Comissió de Sostenibilitat Ecològica, Medi Ambient, Seguretat i Salut.