Convocada la tercera edició del curs UB de transició a la universitat per a estudiants provinents de zones en conflicte

La convocatòria ofereix 15 noves beques per fer el curs que coordina la Fundació Solidaritat UB, i que és pioner a l’Estat espanyol i a Europa.
La convocatòria ofereix 15 noves beques per fer el curs que coordina la Fundació Solidaritat UB, i que és pioner a l’Estat espanyol i a Europa.
Institucional
(20/06/2019)

Coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, avui, 20 de juny, el Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, endegat el setembre del 2015 i coordinat per la Fundació Solidaritat UB, tanca el seu quart curs acadèmic amb la convocatòria de la tercera edició de la seva acció central: el Curs de transició a la universitat i formació en drets humans i cultura de pau. Aquest curs, cofinançat per lʼAjuntament de Barcelona i la UB, sʼadreça a estudiants provinents de zones en conflicte que, en el moment de fer la sol·licitud, resideixin en estats no membres de la Unió Europea.

La convocatòria ofereix 15 noves beques per fer el curs que coordina la Fundació Solidaritat UB, i que és pioner a l’Estat espanyol i a Europa.
La convocatòria ofereix 15 noves beques per fer el curs que coordina la Fundació Solidaritat UB, i que és pioner a l’Estat espanyol i a Europa.
Institucional
20/06/2019

Coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, avui, 20 de juny, el Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, endegat el setembre del 2015 i coordinat per la Fundació Solidaritat UB, tanca el seu quart curs acadèmic amb la convocatòria de la tercera edició de la seva acció central: el Curs de transició a la universitat i formació en drets humans i cultura de pau. Aquest curs, cofinançat per lʼAjuntament de Barcelona i la UB, sʼadreça a estudiants provinents de zones en conflicte que, en el moment de fer la sol·licitud, resideixin en estats no membres de la Unió Europea.

La convocatòria ofereix 15 noves beques per a aquest curs, pioner a lʼEstat espanyol i a Europa, que té lʼobjectiu de facilitar el pas dels estudiants a fer estudis de màster a la UB, com a única possibilitat de continuar la seva trajectòria acadèmica. El curs es compon dʼuna primera part dʼaprenentatge intensiu de català i castellà, i dʼuna segona part dʼensenyament en lʼàmbit dels drets humans i la resolució de conflictes. A més, la tercera edició inclou, com a novetat, formació en matèria dʼinserció laboral. Les beques cobreixen la matrícula i lʼallotjament en una de les residències universitàries de la UB, així com assessorament jurídic, assistència psicològica i acompanyament acadèmic i social, entre dʼaltres. Un cop superada la formació, lʼalumnat cursaria, amb la mateixa cobertura, els estudis de màster.

Quan es resolgui la nova convocatòria, seran 43 les persones refugiades i provinents de zones en conflicte que estudiïn a la Universitat de Barcelona en el marc del programa de suport, si bé més dʼun centenar sʼhan pogut beneficiar de mesures relacionades amb lʼallotjament.

Com col·laborar en el Programa de suport a persones refugiades

En la primera fase de lʼacollida, les persones refugiades i provinents de zones en conflicte que participen en el programa sʼallotgen en residències de la Universitat de Barcelona, on poden trobar un ambient universitari en convivència amb alumnat nacional i internacional. En una segona fase de lʼacollida, amb lʼobjectiu dʼafavorir el seu procés dʼautonomia personal i dʼintegració social, el programa promou el trasllat a pisos compartits, el lloguer dels quals es finança a través dʼacords amb ajuntaments (lʼHospitalet de Llobregat i Viladecans) i entitats supramunicipals (Diputació de Barcelona). En aquest sentit, la Universitat de Barcelona fa una crida a col·laborar amb el programa a aquelles persones de la comunitat universitària o de la ciutadania en general que disposin de pisos per llogar a Barcelona o a lʼàrea metropolitana. Les persones interessades ho poden comunicar per correu electrònic a lʼadreça solidaritatub@ub.edu.

Igualment, de cara al curs 2019-2020, Voluntariat UB publicarà a finals dʼany una nova crida de voluntariat per a lʼacompanyament i suport lingüístic de lʼalumnat participant en el programa.

Altres accions del Programa de suport a persones refugiades

Des de lʼinici del programa, la Universitat de Barcelona ha organitzat diverses activitats dʼinformació, formació i sensibilització sobre la crisi del refugi i lʼexperiència dʼacollida de la UB. Sense anar més lluny, la setmana passada, representants dʼuniversitats libaneses i iraquianes van visitar la UB per conèixer el programa. Val a dir que en el marc del projecte europeu RESCUE, en el qual participa la UB des de lʼany 2016, sʼhan creat recentment tant al Líban com al Kurdistan iraquià i Jordània oficines de suport a estudiants refugiats (R-SOS Units). Així mateix, representants dʼuna universitat jordana també van assistir, al Campus de Mundet, a un curs dʼeines específiques per treballar amb persones refugiades.

Per al desenvolupament dʼaquestes activitats i projectes, el programa de la UB ha teixit una xarxa interna de treball amb una vintena de grups, departaments i àrees de la Universitat; una xarxa interuniversitària de col·laboració, i una xarxa externa a la UB, que inclou acords de col·laboració amb administracions públiques, centres educatius i entitats que treballen en aquest àmbit.

Trobades Socioesportives a Lesbos

En lʼàmbit de la cooperació sobre el terreny, a mitjan abril, representants de la Universitat de Barcelona van viatjar a lʼilla de Lesbos per estudiar la possibilitat dʼimplementar a la ciutat de Mitilene la metodologia de les Trobades Socioesportives que sʼorganitzen anualment a la UB. Aquesta metodologia, coordinada i impulsada per la professora de la Facultat dʼEducació de la UB Merche Ríos, consisteix a dissenyar i posar en pràctica dinàmiques de socialització de col·lectius en risc dʼexclusió a través de lʼeducació física. A Mitilene, les trobades reuniran estudiants de la Universitat de lʼEgeu i de la Universitat de Barcelona i menors refugiats no acompanyats. Els objectius seran, dʼuna banda, afavorir la inserció social dels menors mitjançant lʼapoderament i la interacció amb els estudiants universitaris i, dʼaltra banda, incrementar el coneixement mutu entre els dos col·lectius, tot superant estereotips i prejudicis.

La promoció de lʼaccés de les persones refugiades a lʼeducació superior ha valgut a la UB el premi Magisterio (2017) i la selecció del programa com a bona pràctica per part del projecte europeu inHERE.