Comunicat sobre un presumpte cas de plagi doctoral

Universitat de Barcelona.
Universitat de Barcelona.
Institucional
(18/04/2016)

En relació amb les informacions aparegudes el 17 dʼabril sobre un suposat cas de plagi a la Universitat de Barcelona, es vol aclarir els punts següents:

Universitat de Barcelona.
Universitat de Barcelona.
Institucional
18/04/2016

En relació amb les informacions aparegudes el 17 dʼabril sobre un suposat cas de plagi a la Universitat de Barcelona, es vol aclarir els punts següents:

•    El Sr. Jaume Urgell va enviar un correu electrònic el dissabte 26 de setembre a les adreces del Rectorat de la Universitat de Barcelona i del Deganat de la Facultat dʼEconomia i Empresa en què informava sobre un presumpte plagi dʼuna obra seva en la tesi del Sr. Marc Guerrero. En aquesta comunicació, sʼinteressava pel procediment formal per presentar una denúncia sobre aquest fet. Davant dʼaquesta petició, la Facultat va remetre el correu a lʼEscola de Doctorat el 2 dʼoctubre, cinc dies hàbils després.

•    Les competències en matèria de doctorat resideixen en lʼEscola de Doctorat, creada lʼany 2013, amb lʼobjectiu dʼorganitzar acadèmicament i administrativament els programes de doctorat que condueixen a lʼobtenció del títol de Doctor.

•    Tant la Facultat dʼEconomia i Empresa com lʼEscola de Doctorat, que han col·laborat en tot el tràmit dʼatenció i anàlisi de la denúncia amb les unitats competents, espera que el cas es resolgui com més aviat millor pel bé de tots els interessats.