Comunicat de la Universitat de Barcelona en relació amb les informacions sobre lʼIL3

 
 
Institucional
(14/04/2016)

Davant les informacions emeses aquest matí que podrien afectar la gestió de lʼInstitut de Formació Contínua IL3 i que hi vinculen la Universitat de Barcelona, aquesta institució vol fer els aclariments següents:

 
 
Institucional
14/04/2016

Davant les informacions emeses aquest matí que podrien afectar la gestió de lʼInstitut de Formació Contínua IL3 i que hi vinculen la Universitat de Barcelona, aquesta institució vol fer els aclariments següents:

1. LʼIL3 és una fundació privada amb personalitat jurídica pròpia diferenciada de la de la Universitat de Barcelona, i per tant, amb uns pressupostos i una gestió separada. La seva missió és promoure, promocionar, gestionar i impartir programes dʼestudi destinats a la formació, actualització, revisió i reciclatge del coneixement de les persones al llarg de la seva vida.

2. Els cursos que ofereix lʼIL3 poden crear-se a través de tres vies:

a. A iniciativa pròpia de lʼIL3.

b. A través de propostes alienes a lʼinstitut, proposades per especialistes en àrees de coneixement que tenen relació amb lʼàmbit de la formació professional continuada.

c. Amb propostes procedents dʼempreses de formació que demanen lʼacreditació del títol per lʼIL3.

3. Les informacions periodístiques aparegudes afectarien els cursos a què es fa referència en el punt 2.b. En lʼactualitat, representen el 5,5 % de lʼoferta total de lʼIL3.

4. Aquests cursos en concret es regeixen per un règim de comissió pel qual els promotors dels programes gestionen el 76 % dels ingressos procedents de les matrícules per cobrir les despeses relacionades amb lʼactivitat del curs. El 24 % restant correspon a la comissió de gestió i titulació pròpia de lʼIL3, per cobrir, per exemple, les despeses generals (llum, aules, etc.).

5. El Patronat de la Fundació Privada IL3 va ordenar a lʼinici del 2009 implementar un nou model de gestió a lʼIL3 per poder disposar dʼun millor sistema de pressupost, gestió, control i informació economicofinanciera. El pla de gestió a curt i mig termini pretenia prioritzar el disseny i la implantació dʼun procés pressupostari que permetés gestionar lʼentitat i generar la informació de manera oportuna i fiable. I així consta en les actes del patronat de lʼIL3.

6. Una de les primeres mesures que es van adoptar va ser lʼestabliment de criteris clars respecte a lʼadequació de les despeses realitzades a la naturalesa de les activitats desenvolupades pels diferents programes (del punt 2.b). Aquestes normes es van traduir, finalment, en una circular, amb data de gener de 2011, que la nova Direcció General del centre va enviar a totes les direccions de programes. Per tant, no sʼautoritzarien pagaments de factures la naturalesa de les quals no estigués directament relacionada amb lʼactivitat docent o de gestió del curs-programa. Aquest control sʼefectuava des de la direcció financera de lʼIL3.

7. A les auditories realitzades per KPMG corresponents als exercicis de 2011 i 2012, i arran que la direcció de lʼIL3 demanés específicament a lʼempresa auditora un examen exhaustiu sobre aquestes despeses, KPMG fa constar en el seu informe de 2012: «La fundació ha registrat en el compte de pèrdues i guanys despeses corresponents a cursos autogestionats per diferents directors acadèmics per un import total de 130.086 euros durant lʼexercici 2012», [prèvia presentació de justificacions] en els cursos que autogestionen (2.b). És en aquests dos anys quan KPMG, en els seus informes, adverteix sobre el concepte i la naturalesa dʼaquestes despeses.

8. Un cop implementades les mesures de control abans esmentades, en les auditories dels exercicis posteriors, KPMG no fa constar cap advertiment sobre aquests dubtes comptables. En aquestes auditories es pot constatar la reducció significativa de lʼimport dʼaquestes factures per despeses i la no detecció de cap incidència.

9. Aquestes despeses es pagaven amb càrrec als ingressos generats per aquests programes (matrícules, 76 %), els quals tenen naturalesa privada i no pública. Per tant, no tenen cap relació amb el pressupost de la Universitat de Barcelona i en cap cas es poden haver carregat als comptes de la Universitat.

10. La Direcció General de la Fundació IL3, seguint els criteris establerts pel seu Patronat, continua treballant en la millora dels processos de gestió, especialment en la motivació i justificació de les despeses, per tal que totes les accions, més enllà de lʼadequació a la legislació vigent, siguin èticament i estèticament impecables.