Comença la sisena edició de lʼenquesta dʼinserció laboral dels titulats universitaris catalans

L'enquesta es farà a més de 32.000 persones titulades del sistema universitari català.
L'enquesta es farà a més de 32.000 persones titulades del sistema universitari català.
Institucional
(27/01/2017)

Del 9 de gener al 31 de març del 2017, s'enquestaran més de 32.000 persones titulades del sistema universitari català per obtenir informació de la seva inserció laboral. L'enquesta s'organitza en el marc de la sisena edició de lʼestudi d'inserció laboral que duen a terme totes les universitats catalanes, tant públiques com privades i centres adscrits, per mitjà de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Segons dades de lʼedició anterior de lʼenquesta, corresponent al 2014, un 83 % dels titulats a la Universitat de Barcelona tenen feina tres anys després dʼacabar els estudis. Aquesta xifra és superior al 77 % dʼocupació del conjunt de la població entre 25 i 44 anys (dades de lʼEnquesta de població activa) i manté la tendència que identifica el fet de tenir estudis universitaris com un factor positiu de cara al mercat de treball.

L'enquesta es farà a més de 32.000 persones titulades del sistema universitari català.
L'enquesta es farà a més de 32.000 persones titulades del sistema universitari català.
Institucional
27/01/2017

Del 9 de gener al 31 de març del 2017, s'enquestaran més de 32.000 persones titulades del sistema universitari català per obtenir informació de la seva inserció laboral. L'enquesta s'organitza en el marc de la sisena edició de lʼestudi d'inserció laboral que duen a terme totes les universitats catalanes, tant públiques com privades i centres adscrits, per mitjà de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Segons dades de lʼedició anterior de lʼenquesta, corresponent al 2014, un 83 % dels titulats a la Universitat de Barcelona tenen feina tres anys després dʼacabar els estudis. Aquesta xifra és superior al 77 % dʼocupació del conjunt de la població entre 25 i 44 anys (dades de lʼEnquesta de població activa) i manté la tendència que identifica el fet de tenir estudis universitaris com un factor positiu de cara al mercat de treball.

Lʼenquesta que fa lʼAQU té una periodicitat triennal (2001, 2005, 2008, 2011 i 2014) i el seu objectiu principal és recollir informació a escala de titulació per poder millorar els plans dʼestudis que sʼofereixen. Es pregunta per aspectes com ara lʼocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques dʼocupació, etc.), la qualitat de lʼocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que sʼexerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, mobilitat, etc.).

Entre les cinc edicions realitzades de lʼestudi sʼhan generat més de 80.000 registres, xifra que significa que Catalunya disposa dʼuna de les bases de dades més extensa, completa i representativa dʼEuropa en aquest àmbit.

En aquesta edició sʼenquestarà un 14 % més de població que en lʼedició del 2014. I com a novetat destaca que, per primer cop i de manera pilot, hi participaran els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors equivalents a grau que depenen del Departament dʼEnsenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les promocions objecte dʼestudi són: els estudiants de grau que van finalitzar els estudis lʼany 2013 (excepte els de Medicina, que són de lʼany 2010), els estudiants de títols superiors equivalents a grau que van finalitzar els estudis els anys 2013 i 2014, els estudiants de màster que van finalitzar els estudis el 2012 i el 2013, i els doctors que van defensar la tesi doctoral el 2012 i el 2013.

La població de referència a enquestar és de gairebé 63.000 persones i la mostra que es preveu assolir és de més de 32.000 persones.

Els resultats es presentaran previsiblement el juliol del 2017.