Centres Científics i Tecnològics de la UB: 30 anys de tecnologia al servei de la recerca i la innovació

Moment de l'acte de commemoració dels 30 anys dels CCiTUB.
Moment de l'acte de commemoració dels 30 anys dels CCiTUB.
Institucional
(16/05/2018)

Els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) han complert els seus trenta primers anys dʼactivitat durant els quals han esdevingut un referent tant en lʼàmbit nacional com en lʼinternacional per a la recerca, la innovació i la transferència. Al llarg de la seva història, els CCiTUB han treballat per a més de 1.350 empreses, tant públiques com privades —amb prop de 20.000 usuaris—; i de manera intrínseca, donen servei a tots els docents i investigadors de la Universitat de Barcelona.

Moment de l'acte de commemoració dels 30 anys dels CCiTUB.
Moment de l'acte de commemoració dels 30 anys dels CCiTUB.
Institucional
16/05/2018

Els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) han complert els seus trenta primers anys dʼactivitat durant els quals han esdevingut un referent tant en lʼàmbit nacional com en lʼinternacional per a la recerca, la innovació i la transferència. Al llarg de la seva història, els CCiTUB han treballat per a més de 1.350 empreses, tant públiques com privades —amb prop de 20.000 usuaris—; i de manera intrínseca, donen servei a tots els docents i investigadors de la Universitat de Barcelona.

«Els CCiTUB han estat testimoni de lʼindubtable progrés de la recerca a casa nostra, i hi han contribuït dʼuna manera decisiva. Avui, trenta anys després, són part indivisible de lʼADN de la nostra institució, capdavantera en la recerca a Catalunya i a lʼEstat», va destacar el rector de la UB, Joan Elias, durant lʼacte per commemorar aquesta fita, que va tenir lloc el 15 de maig al Paranimf de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic) amb lʼassistència de nombrosos representants dʼinstitucions i empreses.

En la seva intervenció, Josep M. Bricall, que va ser rector de la UB quan es van crear els Serveis Cientificotècnics (SCT) —llavor dels actuals CCiTUB—, va definir els centres com a «peça fonamental» de la recerca a la UB.

Per la seva banda, lʼactual director dels CCiTUB, José Ramón Seoane, va fer èmfasi en el fet que la «la creació dels CCiTUB va ser una idea innovadora en el seu moment», basada en la tecnologia «concentrada» al servei de la recerca i de lʼempresa. També va remarcar que lʼalta especialització i la qualitat estan avalades tant des del vessant «científic com normatiu». En la seva intervenció va anunciar la creació de la Comissió dʼIgualtat del CCiTUB per «vetllar per la igualtat i paritat».

En moltes de les intervencions es va coincidir a destacar que els centres no són només equipament, sinó també capital humà, i que el suport dels tècnics és un valor afegit per a la recerca més enllà de lʼús de lʼinstrument. Hi van participar els investigadors de la UB Carlos Müller, catedràtic del Departament de Ciència de Materials i Química Física, i Jordi Alberch, director de lʼInstitut de Neurociències. En representació del personal tècnic dels CCiTUB hi van intervenir Isidre Casals, cap de la Unitat de Tècniques Separatives, i Miguel Feliz, cap de la unitat de Ressonància Magnètica Nuclear. També van parlar alguns dels col·laboradors dels CCiTUB, com Víctor G. Pidal, director general de Bruker Española; Carlos Arribas, director general dʼIzasa Scientific SLU, i David Jiménez, director de Microscopia Zeiss.

Expertesa i instal·lacions de referència
Actualment, lʼequip humà dels CCiTUB està format per cent seixanta tècnics i administratius, dels quals més de vuitanta són doctors, distribuïts en trenta-vuit unitats tècniques ubicades a quatre campus (Campus de la Diagonal, Campus Clínic, Campus de Ciències de Bellvitge i Campus de Mundet). En total, ocupen unes instal·lacions de més de 12.000 metres quadrats.

En aquests trenta anys, els CCiTUB han aconseguit una sòlida reputació pel que fa a l'alt grau d'expertesa dels seus tècnics, la qualitat de les prestacions que ofereixen i els temps de resposta, tal com indiquen les enquestes de satisfacció dʼusuari que es fan periòdicament.

Les unitats tècniques dels CCiTUB disposen de tecnologies instrumentals d'última generació en contínua renovació, al servei de la comunitat científica i industrial. Estan integrades en xarxes europees i internacionals de suport a la recerca, com per exemple Eurobioimaging, i  col·laboren intensament en cursos i seminaris reforçant l'aspecte formatiu de la Universitat de Barcelona. Així mateix, donen assessorament especialitzat en els camps de la química, la biociència i els materials i estan profundament implicades en la divulgació de la ciència per tal d'apropar les noves tecnologies a la societat i als futurs estudiants universitaris.

Durant aquests trenta anys, l'evolució de la seva oferta tecnològica ha estat notable, ofereixen una cartera de serveis molt àmplia i treballen amb un gran nombre de clients provinents tant dʼorganitzacions privades com públiques.

En contínua renovació
Recentment, els CCiTUB han adquirit tres microscopis de rastreig làser confocal, amb el programari i els accessoris necessaris per desenvolupar aplicacions avançades de microscòpia òptica. Aquests nous microscopis, subvencionats parcialment amb fons FEDER, donaran servei a investigadors dels camps de la biomedicina, les ciències de la vida i els biomaterials, i suposen un salt qualitatiu en qualitat dʼimatge, rapidesa i aplicacions avançades. Aquesta és una tecnologia clau en lʼestudi dels mecanismes que intervenen en el desenvolupament de malalties així com en lʼestudi de noves teràpies cel·lulars i farmacològiques.

Els CCiTUB tenen el Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear (LRB), reconegut en el Mapa dʼinfraestructures científiques i tècniques singulars (ICTS), i recentment han adquirit, també amb una part de fons FEDER, una unitat de radiofreqüència, que possibilitarà la realització d'experiments molt avançats de ressonància magnètica nuclear, com ara fer diversos experiments de manera simultània en una mateixa mostra.

Una visió històrica

El 1987 la Junta de Govern de la UB va crear els Serveis Cientificotècnics (SCT). El nou òrgan, que aplegava el conjunt de serveis científics més específics existents en el si de la Universitat, es convertia en una entitat innovadora que no existia fins aleshores a tot l'Estat espanyol. La fusió va integrar els Serveis de Microscòpia Electrònica i d'Espectroscòpia el 1989, sota la direcció de Montserrat Baucells i la sotsdirecció de Montserrat Roura.

Amb aquesta actuació es pretenia millorar la infraestructura necessària per desenvolupar els programes de recerca, i també incrementar i millorar les prestacions i la rendibilitat de les inversions fetes en l'adquisició de grans equips, mitjançant la racionalització del seu règim d'explotació.

L'any 2010, amb l'entrada del nou director, José Ramón Seoane, es va canviar el nom dels STC pel de Centres Científics i Tecnològics. En la nova etapa es va mantenir lʼobjectiu dʼafavorir la recerca desenvolupada per la institució en determinats àmbits del coneixement, ampliant-la i adaptant-la als nous escenaris socioeconòmics. Els CCiTUB han esdevingut un nexe entre la universitat i l'empresa, i promouen la innovació i la transferència tecnològica en el marc d'acords i projectes dʼR+D+i amb la indústria.


Certificacions
Els CCiTUB disposen de la certificació ISO 9001 des de l'any 2005 amb el suport del Servei de Qualitat de la Recerca de la UB. Aquest sistema satisfà també els requisits de les Normes de Correcta Fabricació (GMP). Són el centre que té més unitats tècniques amb aquesta certificació a Catalunya. Això fa que les dades obtingudes pels investigadors tinguin una garantia de qualitat, integritat i traçabilitat que repercuteix de manera directa en la qualitat de la seva recerca.
Dʼaltra banda, els CCiTUB estan inscrits en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya i tenen lʼacreditació de lʼFDA per al preregistre de medicaments als Estats Units.