Aprovat el nou reglament de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Universitat de Barcelona

 
 
Institucional
(04/05/2018)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha aprovat avui de manera unànime un nou reglament de transparència, accés a la informació pública i bon govern que modifica el que existia i que sʼalinea amb les disposicions legislatives vigents. Amb aquest reglament es podrà desplegar la legislació en matèria de bon govern, es farà una regulació més sistemàtica del dret dʼaccés a la informació i es podrà actualitzar la informació recollida en el Portal de transparència de la UB.

 
 
Institucional
04/05/2018

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha aprovat avui de manera unànime un nou reglament de transparència, accés a la informació pública i bon govern que modifica el que existia i que sʼalinea amb les disposicions legislatives vigents. Amb aquest reglament es podrà desplegar la legislació en matèria de bon govern, es farà una regulació més sistemàtica del dret dʼaccés a la informació i es podrà actualitzar la informació recollida en el Portal de transparència de la UB.

La secretària general, Belén Noguera de la Muela, ha indicat que aquesta normativa reforçarà la cultura de transparència que ha de tenir qualsevol institució, que té en el Portal de transparència la principal eina de transmissió de la informació cap a la societat. Precisament, un dels principals canvis arran de lʼaprovació dʼaquesta normativa serà la remodelació d'aquest portal de la UB, que incorporarà informació sobre bon govern, grups dʼinterès, i normativa de transparència o seu electrònica, entre dʼaltres.

En lʼàrea acadèmica, sʼha aprovat el calendari marc dels ensenyaments universitaris de grau i màster per al curs 2018-2019 i un protocol per a lʼaccés i lʼadmissió dʼestudiants beneficiaris de protecció internacional als ensenyaments de grau, màster i títol propi de la UB.

El vicerector de Comunicació i Coordinació, Ernest Pons, ha presentat el nou reglament per a la celebració dʼactes de finalització dʼestudis a la UB, que estableix les instruccions bàsiques que hauran de regir els actes de graduació i vetllarà perquè sʼadeqüin als espais institucionals de lʼEdifici Històric. Dʼaquesta manera, es persegueix que totes les graduacions mantinguin certa uniformitat i coherència que reforci la imatge institucional de la UB.

Informe del rector

Durant el seu informe, el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, ha donat explicacions sobre els canvis que sʼhan produït darrerament en lʼequip rectoral. Elias ha indicat que «són canvis per millorar» i ha destacat que sʼha apostat per «gent que coneix la institució», en referència al nou gerent, Oriol Escardíbul, i al director de Recursos Humans, Miquel Lizandra.

Els tres nous vicerectors també han marcat les seves línies estratègiques. El vicerector dʼEmprenedoria, Transferència i Innovació, Albert Cirera, ha apuntat com a grans projectes la creació dʼuna incubadora a la Universitat de Barcelona i lʼaposta per un pla integral dʼemprenedoria adreçat als estudiants de la UB. El vicerector de Personal Docent i Investigador, Josep Batista, ha reafirmat el seu compromís amb lʼimpuls de polítiques de promoció del PDI de la Universitat de Barcelona. Finalment, el vicerector de Comunicació i Coordinació, Ernest Pons, ha comentat la necessitat de dotar-se dʼestratègia comunicativa a través dʼun nou pla de comunicació —que sʼestà elaborant en aquests moments— i dʼunificar la imatge corporativa.