Aprovada en Consell de Govern la normativa reguladora de les dobles titulacions de grau i de màster universitari

 
 
Institucional
(22/07/2019)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit avui en sessió ordinària, ha aprovat la normativa reguladora de les dobles titulacions oficials de grau i de màster. En aquesta mateixa sessió també sʼha aprovat el Pla dʼemprenedoria de la UB per fomentar la cultura innovadora i emprenedora entre lʼalumnat, estretament vinculada al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), així com lʼadhesió de la UB a la Declaració dʼestat dʼemergència climàtica, de la qual ja va informar el rector Joan Elias en la sessió del Consell de Govern del 16 de maig.

 
 
Institucional
22/07/2019

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit avui en sessió ordinària, ha aprovat la normativa reguladora de les dobles titulacions oficials de grau i de màster. En aquesta mateixa sessió també sʼha aprovat el Pla dʼemprenedoria de la UB per fomentar la cultura innovadora i emprenedora entre lʼalumnat, estretament vinculada al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), així com lʼadhesió de la UB a la Declaració dʼestat dʼemergència climàtica, de la qual ja va informar el rector Joan Elias en la sessió del Consell de Govern del 16 de maig.

Elias ha iniciat la sessió informant els assistents de lʼimpuls participatiu en el Pla estratègic de la UB, accessible per als membres de la comunitat universitària des del portal web de la Universitat, i del nou Campus Virtual al núvol, que, un cop superada la prova pilot en diversos ensenyaments, ja és totalment operatiu.

El rector ha continuat amb un resum exhaustiu de les accions recents de les universitats catalanes pel que fa a la reivindicació dʼun millor finançament. Així, ha fet referència a lʼarticle conjunt de les universitats membres de lʼACUP en què reclamaven per al sistema universitari públic català la consideració de prioritat per al país. També ha esmentat la reunió de treball amb el president de la Generalitat (17 de juliol) i la compareixença davant la Comissió dʼEmpresa i Coneixement al Parlament de Catalunya (18 de juliol), de la qual nʼha resultat el manifest fet públic per lʼACUP «Les universitats públiques catalanes, una inversió estratègica per al progrés social, cultural, econòmic i tecnològic de Catalunya». Lʼobjectiu de totes aquestes accions és recuperar el nivell de finançament per a les universitats previ a la crisi, i mantenir i millorar els percentatges dels pressupostos que els són assignats. El rector, que ha advertit dels «símptomes de frenada» de les universitats públiques en els posicionaments en els rànquings internacionals a causa de la manca dʼinversió, no ha descartat possibles «mobilitzacions» després de lʼestiu, si no es produeixen aquestes millores.


Punts aprovats en diferents àmbits

En lʼàmbit de professorat, el Consell de Govern ha aprovat les places de professorat lector i els seus perfils (programa Serra Húnter), així com les convocatòries de places de catedràtic dʼuniversitat funcionari i de catedràtic contractat.

En lʼàmbit acadèmic, el Consell de Govern ha aprovat la normativa reguladora de les dobles titulacions oficials de grau i de màster, per la qual sʼestableix un currículum dʼitinerari específic, es nomena un coordinador per a cada titulació i es preveu lʼaplicació dʼuna única normativa de permanència. La nova normativa de dobles itineraris entrarà en vigor el curs 2021-2022, després dʼun any dʼadaptació.

En lʼàmbit de recerca, sʼha informat en el Consell de Govern de lʼevolució en la implementació del PDA, de la política de gestió de dades i de lʼactualització de la política dʼaccés obert de la UB. 

Pel que fa a lʼemprenedoria, i seguint les directrius marcades per la LERU, la UB ha desenvolupat un pla a lʼabast de lʼalumnat que inclourà oferta formativa i dʼacompanyament en els projectes innovadors i empresarials, i vetllarà per lʼacompliment dels ODS.

Tres membres sʼhan acomiadat del Consell de Govern en la sessió dʼavui: Francesc Cardellach, catedràtic de Medicina i fins fa poc degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut; Javier Ariza, catedràtic de Ciències Clíniques i vicedegà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus de Bellvitge), i el professor dʼHistòria de lʼArt Gaspar Coll, que ha estat membre del Consell de Govern els darrers catorze anys.