Aliança entre lʼAjuntament de Barcelona i les universitats per reforçar la ciutat com a campus universitari

L'Ajuntament de Barcelona i les universitats treballaran conjuntament en el marc del projecte «Barcelona i universitat: un objectiu comú». Foto: Laura Guerrero (Ajuntament de Barcelona)
L'Ajuntament de Barcelona i les universitats treballaran conjuntament en el marc del projecte «Barcelona i universitat: un objectiu comú». Foto: Laura Guerrero (Ajuntament de Barcelona)
Institucional
(17/05/2018)

LʼAjuntament de Barcelona i les universitats sʼalien per reforçar Barcelona com a ciutat universitària i enfortir el pes dels estudis superiors entre la població. Per aconseguir-ho, el consistori va signar el dimecres 16 de maig cinc convenis amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, mitjançant els quals les dues parts es comprometen a treballar plegades per aconseguir els propòsits del projecte «Barcelona i universitat: un objectiu comú»:

• Posar en marxa conjuntament polítiques dʼequitat i de retorn social de lʼactivitat universitària a la ciutat.
• Desenvolupar una actuació proactiva en recerca amb la col·laboració de totes les parts.
• Desenvolupar conjuntament una xarxa dʼinfraestructures ciutadanes i universitàries.
• Incentivar la mobilitat dʼestudiants, personal investigador i professorat.
• Facilitar la contribució de la universitat en lʼeducació al llarg de tota la vida.  

L'Ajuntament de Barcelona i les universitats treballaran conjuntament en el marc del projecte «Barcelona i universitat: un objectiu comú». Foto: Laura Guerrero (Ajuntament de Barcelona)
L'Ajuntament de Barcelona i les universitats treballaran conjuntament en el marc del projecte «Barcelona i universitat: un objectiu comú». Foto: Laura Guerrero (Ajuntament de Barcelona)
Institucional
17/05/2018

LʼAjuntament de Barcelona i les universitats sʼalien per reforçar Barcelona com a ciutat universitària i enfortir el pes dels estudis superiors entre la població. Per aconseguir-ho, el consistori va signar el dimecres 16 de maig cinc convenis amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, mitjançant els quals les dues parts es comprometen a treballar plegades per aconseguir els propòsits del projecte «Barcelona i universitat: un objectiu comú»:

• Posar en marxa conjuntament polítiques dʼequitat i de retorn social de lʼactivitat universitària a la ciutat.
• Desenvolupar una actuació proactiva en recerca amb la col·laboració de totes les parts.
• Desenvolupar conjuntament una xarxa dʼinfraestructures ciutadanes i universitàries.
• Incentivar la mobilitat dʼestudiants, personal investigador i professorat.
• Facilitar la contribució de la universitat en lʼeducació al llarg de tota la vida.  


Barcelona està fortament relacionada amb les universitats que tenen la seu a la ciutat. Totes tenen una implantació decisiva a lʼespai urbà, que contribueix a cosir espais, a crear ciutat, des dels mateixos orígens del fenomen universitari a la ciutat fa més de cinc-cents anys. Són un focus de coneixement, dʼintercanvis acadèmics, culturals i personals, i un pol de creació de riquesa, no només des dʼun punt de vista econòmic, sinó en el sentit més ampli de la paraula. Actualment, més de 140.000 persones estudien a les universitats públiques amb seu a Barcelona, que tenen 11.900 docents i investigadors.

Lʼalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va explicar que amb el conveni s'ha volgut buscar «un marc integral de treball amb les universitats per desenvolupar les polítiques de retorn social a la ciutadania». «Volem ser una ciutat atractiva per al talent i que faciliti que el talent vulgui instal·lar-se a la nostra ciutat; però també volem retenir el talent propi i fomentar-lo. Invertir en la ciutat és invertir en el talent de Barcelona», va remarcar.

Els convenis neixen amb la convicció que les relacions entre lʼadministració municipal, la ciutadania i les universitats han de passar dʼun model reactiu a un altre de proactiu, en què lʼeducació universitària i la recerca treballin amb objectius socials i econòmics específics, amb la cocreació i l'intercanvi de coneixements, amb la compartició de recursos, infraestructures i habilitats individuals i col·lectives amb el conjunt de la societat i amb lʼadministració, amb criteris de col·laboració, eficàcia i eficiència, amb el bé comú com a finalitat darrera.

És en aquest marc que treballarà el Consell Assessor Municipal dʼUniversitats (CAMU), creat com un òrgan estable dʼinterlocució directa entre lʼAjuntament i les universitats. Lʼobjectiu és crear un espai on els diferents agents puguin trobar-se i intercanviar els seus punts de vista de manera que sʼagilitzin les preses de decisions, es permeti intensificar el treball comú i es potenciï Barcelona com a ciutat universitària de referència.

En un primer moment, el CAMU treballarà a partir de tres grups de treball, amb representants municipals i representants de les universitats:

Infraestructures i equipaments: de la ciutat a la universitat
Grup de treball per tractar els reptes de la ciutat en la millora del dia a dia de la comunitat universitària en aspectes com lʼallotjament i residències, el transport i la mobilitat, els equipaments esportius, els espais dʼestudi o lʼaccés de la ciutadania als equipaments universitaris.

Educació, recerca i ocupació: de la universitat a la ciutat
Grup de treball per tractar la millora i ampliació de les contribucions de la universitat al conjunt de la ciutat en aspectes com lʼeducació permanent al llarg de la vida, el retorn social de la recerca o la millora de lʼocupabilitat i la connexió amb el món econòmic.

Transformació social: universitat i ciutat
Grup de treball en el qual la ciutat i les universitats treballarien conjuntament pel canvi social, per la transformació de la societat en termes dʼigualtat, convivència i democràcia. Així, es tractarà sobre les polítiques de promoció dels estudis universitaris en entorns desafavorits i es proposaran noves mesures per fomentar-ne lʼaccés, sʼavaluaran els programes de voluntariat universitari, sʼelaboraran propostes sobre la cultura de la pau i es treballarà com incorporar els disset objectius de desenvolupament sostenible per al 2030 a la pràctica de les universitats.