«A la Universitat, mʼagradaria trobar resposta a les meves preguntes»

Aquest any, la Universitat de Barcelona ha tornat a registrar una xifra destacada d’estudiants que hi arriben amb una nota alta d’accés.
Aquest any, la Universitat de Barcelona ha tornat a registrar una xifra destacada d’estudiants que hi arriben amb una nota alta d’accés.
Acadèmic
(12/09/2016)

Aquest any, la Universitat de Barcelona ha tornat a registrar una xifra destacada dʼestudiants que hi arriben amb una nota alta dʼaccés. La Marta, la Clara, el Pol i el Lucas són quatre dels 213 estudiants que a partir de setembre estudiaran a la Universitat de Barcelona i que han obtingut més de 13 punts dels 14 possibles. En aquest reportatge expliquen lʼatracció que senten per les carreres que faran i per què han escollit la Universitat de Barcelona. Els consells de professors i de coneguts que ja han estudiat a la Universitat, així com la reputació dels centres, han influït en la seva decisió. El vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat, Gaspar Rosselló, apunta que la presència dʼaquests estudiants amb qualificacions altes és beneficiosa per a la Universitat: «El professorat sap que té alumnes amb un nivell alt, els quals dʼaltra banda demanen una qualitat determinada; això és important perquè aquests dos col·lectius —docents i estudiants— donin el màxim».

Aquest any, la Universitat de Barcelona ha tornat a registrar una xifra destacada d’estudiants que hi arriben amb una nota alta d’accés.
Aquest any, la Universitat de Barcelona ha tornat a registrar una xifra destacada d’estudiants que hi arriben amb una nota alta d’accés.
Acadèmic
12/09/2016

Aquest any, la Universitat de Barcelona ha tornat a registrar una xifra destacada dʼestudiants que hi arriben amb una nota alta dʼaccés. La Marta, la Clara, el Pol i el Lucas són quatre dels 213 estudiants que a partir de setembre estudiaran a la Universitat de Barcelona i que han obtingut més de 13 punts dels 14 possibles. En aquest reportatge expliquen lʼatracció que senten per les carreres que faran i per què han escollit la Universitat de Barcelona. Els consells de professors i de coneguts que ja han estudiat a la Universitat, així com la reputació dels centres, han influït en la seva decisió. El vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat, Gaspar Rosselló, apunta que la presència dʼaquests estudiants amb qualificacions altes és beneficiosa per a la Universitat: «El professorat sap que té alumnes amb un nivell alt, els quals dʼaltra banda demanen una qualitat determinada; això és important perquè aquests dos col·lectius —docents i estudiants— donin el màxim».

«He tingut una professora genial a lʼinstitut que ha fet que mʼenamorés del llatí i del grec», explica Marta Esteve, que emprarà la seva nota superior a 13 punts per començar Filologia Clàssica. Ha estat també el consell dʼaquesta professora el que ha portat la Marta a escollir la Universitat de Barcelona: «Té una opinió bona de la UB i creu que jo mʼadaptaré millor al mètode dʼensenyament en aquesta Universitat». Quan se li pregunta què espera trobar a la Facultat de Filologia, respon: «Un professorat que sʼimpliqui», i que es tingui en compte que té un problema auditiu. Ja nʼha parlat amb el Servei dʼAtenció a lʼEstudiant i li han explicat quines opcions hi ha per solucionar els inconvenients que li pugui causar aquest dèficit auditiu a lʼhora dʼestudiar, incloent-hi la figura de lʼalumne de suport. A més dʼaquest ajut institucional, en el marc del programa Fem Via, la Marta subratlla: «Sé que a la universitat no hi ha la mateixa proximitat que a lʼinstitut, però sí que mʼagradaria que els professors es preocupessin una mica per això».


En el cas de Clara Salvatella, que té la nota més elevada entre els estudiants que el curs vinent faran Ciències Biomèdiques, un dels aspectes que va tenir en compte a lʼhora de triar la UB va ser lʼexcel·lència dels campus de Bellvitge i Clínic. «Des de la secundària que em fascina la Biologia; trobo la vida un miracle», afirma. «Al batxillerat mʼhe especialitzat més cap al vessant mèdic de la biologia: trobar les causes de les malalties i com solucionar-les, i així millorar la vida de la societat», explica pel que fa a la tria de lʼensenyament. Encara no sap a quin camp de la biomedicina es dedicarà, però sí que li agradaria que estigués vinculat a les matemàtiques. «Sempre he gaudit molt amb lʼestudi dʼaquesta matèria», remarca.

«Espero que lʼaprenentatge sigui molt interessant»


El Pol Solé és veí de Solsona i afirma que pel fet de viure en aquesta població ja està «avesat a la història» des de sempre. «Des de ben xic mʼha interessat la història», afirma, i aquest és lʼensenyament que començarà el curs vinent a la Universitat de Barcelona. Li han recomanat aquest centre companys del seu municipi que han vingut a estudiar a la UB. El Pol diu que entra a la Universitat sense pensar en el futur, «perquè si ho fas, et limita bastant». «Jo vinc aquí a fer Història i espero que lʼaprenentatge sigui molt interessant», diu.


«Tinc moltes preguntes i curiositat», afirma Lucas Maisel, futur estudiant de Física. El Lucas, a qui sempre ha interessat la ciència, va triar la Universitat de Barcelona després de comparar els plans dʼestudis de diferents centres i perquè així lʼhi van recomanar docents del seu institut, entre ells el professor de Física. Al Lucas lʼatreu molt lʼastrofísica i la física de partícules, «o sigui, dos extrems». «A la Universitat, mʼagradaria trobar resposta a les meves preguntes», conclou.